Alacağın Temliki Sözleşmesi Örneği (1)

Alacağın Temliki Sözleşmesi Örneği PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki alacağın temliki sözleşmesi örneği somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Hak kaybı yaşamamak avukatlara danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Alacağın Temliki Sözleşmesi Örneği

TEMLİK EDEN         …………………… (ADRES)

TEMELLÜK EDEN   ………………….. (ADRES)

KONU                      : Taraflar arasındaki ticari ilişki kaynaklı alacağın ödenmesi hususunda taraflar, temlik edenin davacılarından olduğu …………….. Mahkemesi ……../…… E. sayılı dosyasına konu doğmuş ve doğacak tüm haklarını, tüm ferileriyle birlikte temellük edene aşağıdaki şartlarla temlik edilmesidir.

TEMLİK ŞARTLARI  :

1- Temlik eden ……….. ile ……… aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklı alacağın ……….- TL (……….Türk Lirası) olduğu konusunda anlaşmış olup, borçlu ……… işbu borcunu ……………. Mahkemesi …../……. E. sayılı dosyasına (……………… hissesine isabet eden dava değeri de temlik tarihi itibari ile ……………- TL olup, taraflar bu hususu beyan ve kabul etmişlerdir.) konu haklarını temlik etmek sureti ile ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İşbu taahhüt temellük eden ………… tarafınca da kabul edilmiştir.

2- Temlik eden ……………….; ……………….Mahkemesi …./…. E. sayılı dosyasına konu tüm haklarını (mevcut alacak, faiz ve ferileri, teminatları, yargılama gideri ve vekalet ücreti ile ıslah ile talepte meydana gelecek tüm artış ve feragatler de dahil olmak koşulu ile), mutabık kaldıkları borç bedeli olan ……..- TL (……..Türk Lirası) bedel ile gayri kabili rücu temellük eden ………’ye devir ve temlik etmeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

3- Temlik eden, işbu temlik konusu alacağını daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini ve üzerinde rehin, haciz gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde doğmuş ve yargılama sonunda doğacak (ıslaha ilişkin haklarda dahil olmak üzere) ………….. Mahkemesi …./….. E. sayılı dosyasına konu alacak hakkını ferileri ile birlikte temellük edene gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini, böylelikle alacak üzerinde aktif-pasif (pasif haktan kastedilen davanın aleyhe sonuçlanması halinde temellük edenin ödemek zorunda kalacağı yargılama giderleri ve karşı vekalet ücreti vb. kalemlerdir.) herhangi bir hakkının kalmadığını ve bütün hakların talep, tahsil ve ahzu kabz yetkisinin temellük edene geçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5- Temlik eden, temlike konu dava dosyasının neticelenmesi halinde doğabilecek alacakların doğacağını ve doğacak alacakların tahsil kabiliyeti bulunup bulunmadığını hiç bir surette temlik alana garanti etmemektedir. Alacağın doğması ancak muhataplardan tahsil edilememesi durumunda, temlik edenin bu hususta herhangi bir taahhüdü, sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır.

6- İşbu temlik sözleşmesinin imza tarihinden sonra taraflarca durum derhal …………… Mahkemesi’nin …./…….. E. sayılı dosyasına bildirilecektir. Muhataba (anılan dosya davalısına) karşı temlik veren tarafından açılması gereken veya açılacak sair dava ve icra takipleri ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yetki, temellük edene geçmiş olup, temellük edenin her türlü dava ve takip ve sair nedenlerle doğabilecek masrafları kendi uhdesinde kalacağı gibi sair dava ve takiplerle ilgili olarak da temlik verenden bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7- İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde …… Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin bir yetki sözleşmesi olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler.

8- İş bu alacağın temliki sözleşmesi, 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, ../../…. tarihinde taraflarca sulh olunarak ve temlik bedeli eksiksiz olarak ödenerek imza altına alınmıştır.

     TEMLİK EDEN                                                                                                                                                                                      TEMELLÜK EDEN   

 imza/kaşe/mühür                                                                                                                                                                                    imza/kaşe/mühür


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir