Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği bütün iş kolları için geçerli değildir. Bu yüzden bu belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği somut olayınız ile birebir örtüşmeyebilir. İş kolunuza tamamen uyan bir sözleşme için mutlaka avukatlara danışınız.

Yukarıdaki belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği için değişiklik yapmak isterseniz aşağıda sözleşmenin PDF olmayan hali mevcuttur.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği hazırlanırken 4857 sayılı İş Kanunu ve Yargıtay içtihatları incelenmelidir. Belirlisiz süreli iş sözleşmesi İş Kanunu’nun 11. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir sebep olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı sebebe dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir.
İş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur. İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere göre daha az koruma altına olduğu düşünüldüğünde, iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olmasının asıl, belirli süreli olmasının istisna olarak düzenlenmesinin işçinin korunması amacına matuf olduğundan davalı işverence objektif neden yokluğunun ve dolayısıyla sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun ileri sürülmesi halinde işçinin korunması amacını taşıyan düzenlemenin aksine sonuç doğuracak şekilde uygulanması kanunun amacına aykırı olacağı gibi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.
Somut olayda, taraflar arasında “Belirli Süreli Personel İş Sözleşmesi” başlıklı sözleşme ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığı açıklamasına yer verilerek, 02/12/2016 tarihinde başlamak ve 10/11/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere iş sözleşmesi imzalanmıştır. Uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre ve özellikle belirli sözleşme yapılmasını gerektirir objektif şartlar bulunmamakta ise de taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış olup davalı işverenin talebi üzerine süreli olarak yapılan bu sözleşmenin yapılmasında objektif şartlar bulunmadığı, bu nedenle belirsiz olduğunun işveren tarafından ileri sürülmesi dürüstlük kuralına uygun düşmeyeceğinden bu yönde yapılacak savunmaya itibar edilemez. Bu nedenle işçiyi korumaya yönelik kalan süre ücreti düzenlemesinin işveren lehine değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin mahkemece objektif neden bulunmadığı ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğundan bahisle dava konusu kalan süre ücreti talebinin reddi isabetli olmamıştır. İş sözleşmesinin işverence 11/04/2017 tarihinde feshedildiği anlaşılmakla, Borçlar Kanunun 438/2. maddesi de gözetilerek davacının kalan süreye yönelik ücret alacağı belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/4863 E., 2021/3915 K.)

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

I.          İŞVERENİN ÜNVANI              : …………………………… (Bu sözleşmede …………………  olarak anılacaktır.)

             ADRESİ                                  : ……………………………                  

II.         PERSONELİN ADI SOYADI    : …………………………..

             T.C. KİMLİK NUMARASI        : …………………………..

             DOĞUM YERİ VE TARİHİ      : …………………………..

              ADRESİ                                  : …………………………….

III.      İŞİN KONUSU

Personel ………………… departmanında ………………………. ünvanlı görevde çalışacaktır. İşveren, personeli, bilgisine, tecrübesine ve becerisine uygun işin niteliği ile bağdaşan benzer ve eşit değerdeki işlerde geçici veya devamlı olarak çalıştırabilir.

Personel, işin yapılabilmesi için gerek kendi bölümünde çalışan diğer personel ile gerekse uygun görmesi halinde diğer bölümlerin personeli ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla mükellef olup, işin daha iyi yapılabilmesine yönelik gerekli gördüğü hususları yöneticilere rapor eder.

İşyeri: Personel işini ………………. ilinde bulunan işyerinde yapacaktır. Ancak personel, iş organizasyonun gerektirmesi ve işin yürütümü için işverence gerek görülmesi halinde, bu sözleşmede yazılı işin yapılacağı işyeri adresinin değiştirilmesini veya bu işyeri dışında, işverene ait başka işyerlerinde veya iş organizasyonlarında geçici veya daimi çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Personel ceza mahiyetinde olmamak koşulu ile işverene ait mevcut veya faaliyete geçecek diğer işyerlerinde daimi görevlendirilmesinde değişiklik kaydını peşinen kabul etmiştir.

IV.      İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TARİHİ  :………………

            İŞE BAŞLAMA TARİHİ             :………………

V.       ÜCRETLE İLGİLİ HUSUSLAR

Personelin işbu sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yaptığı işe karşılık aylık ücreti net ………… TL’dir. Ücret, personelin çalıştığı ayın sonu itibariyle tahakkuk ettirilir.

VI.      İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

1- Personel, amirlerinin ve işveren vekilinin sahip olduğu yönetim hakkı kapsamında kendisine verilecek işi ve talimatları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca işverence çıkarılmış ve çıkarılacak olan işyeri yönetmelikleri ile çalışma prosedürlerine de uymayı kabul eder. Personel işini icra ederken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı kabul eder ve çevresindekileri de bu kurallara riayet ettirecektir. Yine personel çalıştığı iş ve bölüm ile ilgi olarak öğrendiği ve de haricen öğrenmek durumunda kaldığı işverene ait ticari sır, işletme esasları ve sair işverene özgü bilgi ve belgeleri saklamayı, teşir etmemeyi ve farklıca bir platformda kendi veya başkasının çıkarları için kullanmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

2- İşyerindeki iş disiplinini sağlamaya yönelik düzenlemeler de dahil olmak üzere işverence çıkarılan her türlü iş yeri iç yönetmelik, duyuru, bülten ve tebliğ; çalışma yeri içi hukuk kuralları olarak kabul edilir ve taraflarca imza altına alınmış işbu sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısıdır. Personel, işbu akdi imzalamak ile işverenin işyerindeki yasal düzenlemelerinin tümünü okumuş ve itirazsız kabul etmiştir.

3- İşveren, İş Sözleşmesinin esaslı unsurlarında olmamak koşulu ile her zaman işin yönetimine ve yapımına ilişkin konularda yeni düzenlemeler yapma veya mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ihtiyaca göre değişiklik yapma hakkını haiz olup, personel işbu değişikleri peşinen kabul etmiştir.

4- Personel, işin gerektirmesi halinde yöneticilerinin talimatı ile gerek yurt içine gerekse yurt dışına iş seyahati yapmayı kabul eder. Personel iş seyahatlerine çıktığında işverenin itibarını düşürecek hal ve hareketlerde bulunamayacağı gibi işvereni en iyi şekilde temsil edecektir. Harcamalarını şirketin hak ve menfaatlerini değerlendirerek tanınan imkânlar oranında yapacaktır.

VII.     ÇALIŞMA SÜRELERİ

1- Deneme Süresi

İş sözleşmesine, İş Kanunu uyarınca 2 ay deneme süresi konulabilir. İki aylık deneme süresini taraflar kabul eder ve bu süre içerisinde taraflardan biri gerekli görürse iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

2- Çalışma Süresi

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Çalışma sürelerinin çalışılacak günlere dağılımını işveren yapacak ve çalışanlara bildirecektir. İşveren çalışma sürelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu takdirde bu değişiklik işverenin yönetim hakkı kapsamında sayılır ve iş sözleşmesinde esaslı unsurlarında değişiklik anlamına gelmez.

İşyerinde gerekirse denkleştirme çalışması/yoğunlaştırılmış iş haftası/günü uygulanabilir. İşçi bunu peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. İşveren tarafından haftalık çalışma saatleri işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme çalışması, bütün işyerinde, işyerinin bazı bölümlerinde, işyerinin bir bölümünde çalışan bir grup işçiye, tüm işçilere veya tek işçiye yaptırılabilir. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

3- Fazla Mesai

a-İş kural olarak günlük çalışma süreleri içerisinde tamamlanır. Günlük işler tamamlanmadan personel paydos yapamaz. Aksi takdirde işverenin İş Kanunu’nda düzenlenen “işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” nedeniyle işçinin, iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Personelin kendi davranış yüzünden veya yetersiz çalışmasından dolayı günlük çalışma saatleri içerisinde tamamlaması gereken işini tamamlayamaması nedeniyle haftalık yasal çalışma süresini aşan şekilde yaptığı çalışmaları ile işverenin yazılı talimatı olmadan yaptığı çalışmalar fazla mesai sayılmaz. İşverenin yazılı talebi ile çalışma sürelerinin üzerinde çalışma yapılması gerektiğinde personel 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. ve 42. maddeleri uyarınca fazla çalışma yapmayı peşinen kabul etmiştir. Mazeretsiz fazla mesai yapmama devamsızlık sayılır.

bZorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

VIII-   EĞİTİM ve HİZMET TAAHHÜTNAMESİ:

Personeller; vasıf kazandırılması, meslekî bilgi ve tecrübelerin arttırılması, kariyerlerinin geliştirilmesi amacıyla işveren tarafından ilgili eğitimlere gönderilmeyi veya verilen eğitimlere katılmayı peşinen kabul eder. Bu eğitimler sadece personelin gelişmesi amacıyla olduğundan eğitim saatleri çalışma süresinden sayılmaz. Personelin eğitim saatleri için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu eğitimlerin ardından personel, eğitimin önemine, işin durumuna ve işverene maliyetine göre asgari gerekli çalışma yapmayı kabul etmiştir. Çalışılması gereken asgari süre eğitimden önce taraflarca yapılacak bir protokol ile kararlaştırılır.

IX-      PERSONELİN SIR SAKLAMA VE SADAKAT BORCU:

1- Sır Saklama Borcu

Personel, gerek çalıştığı süre içerisinde gerekse ne sebeple olduğuna bakılmaksızın iş sözleşmesinin feshinden sonra …………….. ile iş ortakları ve müşterilerinin sırlarını, bilgilerini, belgelerini, dokümanlarını, yazılım programlarını ve bu programlarla ilgili her türlü nesne ve teknik bilgileri gizli tutmayı, korumayı ve ………………’in menfaatlerine aykırı, kendisinin veya başkasının çıkarına olacak şekilde kullanmamayı taahhüt etmektedir. Personel bu bilgileri, işverenin onayı olmaksızın ilgili ve alakalı olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ya da sairlere aktarmamayı, iletmemeyi ve başka yerde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. (Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Uyarınca) İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür. İşçi, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaz. Bu mükellefiyet iş sözleşmesinin gerek devamı süresince ve gerekse sona ermesinden sonra da devam eder.

İşçinin, işverene karşı sadakat borcuna aykırı hareketleri neticesinde işverenin: bütün zararını talep etme, işçi hakkında disiplin cezası uygulama, ilgili mercilere cezai şikayetler de bulunmak suretiyle işbu kurala aykırı davranan personel hakkında cezai tahkikat başlatma, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakları bulunmakla birlikte sadakatsizlik düzeyine ulaşmamış, bağlılığın yeterli olmadığını gösteren hareketler neticesinde de geçerli fesih hakkı bulunmaktadır.

2- İşçinin Teslim Etme Borcu

İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhal ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhal işverene teslim etmekle yükümlüdür. (T.B.K m. 397)

3- Rekabet Etmeme Borcu

Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşme süresi içerisinde ve sonrasında dahi ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. (T.B.K. m. 444) Rekabet yasağı sözleşmenin işçi veya işveren tarafından feshinden itibaren özel durum ve koşullar dışında 2 yıl süre ile sınırlıdır.

Personelin iş sözleşmesi feshedilir veya işyerinden kendisi ayrılırsa, ayrıldıktan sonra; ……… ili sınırları içerisinde;

a- İki yıl süre ile kendi namına işverenle rekabet edecek herhangi bir iş yaparsa,

b- İşverenin meslek sırlarından yararlanarak danışmanlık yaparsa,

c- Aynı işle iştigal eden bir işyerinde çalışmaya başlarsa,

işverenin uğradığı bütün zararları gidermeyi aynı zamanda ……….- TL(………..Türk Lirası) cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu miktarı aşan zararın oluşması halinde yine tüm bu zararları gidermek zorundadır. İşverenin, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteme ve de bu konuda cezai şikayette bulunma hakkı saklıdır.

4- İş Araçlarının Amaç Dışı Kullanımı: Personel, işverence iş gereği verilmiş olan elektronik ortamdaki haberleşme araçları ile kablolu veya kablosuz iletişim araçlarını işi aksatacak ve işverene mali yük getirecek tarzda zorunlu kişisel ihtiyaçları dışında kullanamaz. İşveren tarafından personele işi gereği verilmiş iletişim araçları ile her türlü haberleşme ve işlemler işveren tarafından denetlenebilir. Bu işlemler için personelin iznine gerek yoktur. Bu husus taraflarca kabul edilmiştir. Bu hal kişisel haberleşme özgürlüğüne müdahale anlamı taşımız.

5- Başka İşte Çalışma Yasağı: Personel, ek kazanç amacıyla olsun olmasın işverenden izin almadıkça, etnik ve ideolojik amaç taşımayan sivil toplum örgütlerindeki görevler hariç bir başka işte geçici veya daimi görev alamaz, yan iş yapamaz. Başka bir işletmenin yararına işler yürütemez. Aksi davranış işverenin güvenini kötüye kullanma olup, bu durumda işveren uğramış olduğu zararlarını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla iş sözleşmesini ihbarsız, tazminatsız feshedebilir.

6- İşverenin Faaliyet Alanı ile İlgili Konularda Düşünce Açıklama Özgürlüğünün Sınırları: Personel işverenin faaliyet alanındaki işler hakkında, işveren aleyhine olabilecek düşüncelerini açıklamamayı kabul eder. Personelin bu aleyhe düşünce açıklaması, işverenin güvenini kötüye kullanmak olarak kabul edilecektir.

X-        FİKRİ VE SINAÎHAKLAR:

Personel iş yerinde çalışırken edindiği / elde ettiği bilgiler sonucu fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek buluşlar ile keza iş yerinde işini yaparken veya bu İş Sözleşmesi nedeniyle edindiği bilgiler sonucu meydana getirebileceği eserler, teknik iyileştirmeler, tasarımlar, işin yapımındaki iyileştirme, müşteri listeleri ve müşterilere verilen fiyat bilgileri, form ve rapor örnekleri, bilgisayar destekli işler ve tüm bilgisayar yazılımları ile telif hakları yasası hükümlerine tabi diğer konularda elde edilebilecek telif ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bunların işletme, yayma ve çoğaltma, üretme, kullanma, umuma arzı hakları işverene aittir. Bunun için personele ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. Çünkü taraflarca mutabık kalınarak tespit edilmiş olan ücret, personelin bu tür haklarını da kapsayacak şekilde tespit edilmiştir. Personel, herhangi bir sebeple bunlar üzerinde hakkı olduğu iddiasında bulunamaz. Her ne sebeple olursa olsun doğmuş veya doğabilecek haklarından feragat ettiğini peşinen kabul eder. Yine personelin bu bilgileri kullanarak kendine ve ya bir başka şahsın yararına hareket etmesi durumunda işbu eylemi ile ilgili cezai yaptırımlar derhal uygulanacak olup, personel bu hareketi neticesinde işverene ………….-TL (………. Türk Lirası) cezai şart ödemeyi peşinen kabul etmiştir.

XI-      PERSONELE İŞİ GEREĞİ VERİLECEK İŞ MALZEMELERİ

İşverenin, personele işin yapılabilmesi için verdiği veya zimmetli olarak teslim ettiği her türlü malzeme, nesne işyerinde sadece iş yapılırken kullanır, işverenin sözlü/yazılı onayı ile işyeri dışına çıkartılabilir. Bunlar kişisel amaçlı olarak kullanılamaz.

XII-     YORUM VE SAİR KONULAR:

1- Önceki İşverene Karşı Sorumluluklar: Personelin önceki iş ilişkileri nedeni ile İşbu iş sözleşmesinin tarafı olan İşveren’ e yöneltilebilecek her türlü İhtarname, Dava ve Tazminatlardan personel şahsen sorumlu olup doğabilecek zararları tazmin ile mükelleftir.

2- Kural Koyma: İşbu İş Sözleşmesinde değinilmemiş konularda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Personel işverenin uygulayabileceği ödüllendirme ve cezalandırma konuları ile çalışma düzenine ilişkin çıkarılacak tüm iç hukuk düzenlemelerini veya değişikliklerini de peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

3- Yetkili Yargı: İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile açacağı davaları çözümleme yetkisi özel hakemlerdedir. Taraflar uyuşmazlığın özel hakemde çözülmesini kabul etmişlerdir. Özel hakemin kurulması ve çalışması usul ve esasları hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ……… mahkeme ve icra daireleridir.

4- Tebligat Adresi: Tarafların tebligat adresleri, yukarıda yazılı olan adresleridir. Ancak, işveren tarafından personele yapılacak bildirimler, işyerinde personelin kendisine elden de yapılabilir. Personelin adresinde değişiklik olmuşsa personel bunu en geç 1 hafta içinde insan kaynaklarına yazı ile bildirmekle yükümlüdür, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sadakat borcuna aykırılık teşkil eder.

Bu iş sözleşmesi işveren ile personel arasında ………….. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş; iki nüsha tanzim olunarak birer nüsha taraflarca alıkonulmuştur. Personel, işverene yaptığı iş başvurusundaki beyanlarının tamamen doğru olduğunu; bilerek yanlış bilgi vermiş olduğu veya bazı bilgileri gizlediği işveren tarafından anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak tüm sorumluluğu peşinen kabul eder. Personel, işverenin bu sebeple işine son vermesi karşısında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

PERSONEL                                                                                                                                                                                                                   İŞVEREN

Yukarıdaki belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği somut olayınız ile birebir örtüşmeyebilir. Örnek olduğundan eksikleri veya fazlalıkları olabilir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir