Tahliye Davası Dilekçesi (İhtiyaç Sebebiyle)

Aşağıdaki ihtiyaç sebebiyle tahliye davası dilekçesi örnektir. Somut olayınızla birebir uyuşmayabilir. Tahliye davalarının sebepleri (temerrüt nedeniyle vs.) farklı olabilir. Ayrıca hukuki konusu itibarıyla İcra Hukuk veya Sulh Hukuk mahkemesi görevli olabilir. Aşağıdaki ihtiyaç sebebiyle tahliye davası dilekçesi örneği olup buna göre hazırlanmıştır. Dava öncesi arabuluculuk şartı olabilir veya yeni bir düzenleme ile arabuluculuk kapsamına alınmış olabilir. Bütün bu detayları öğrenmek için mutlaka avukata danışılmalısınız. Aksi takdirde hak kaybı yaşamanız kaçınılmaz.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi PDF ve Resim PNG Olarak İndirebilirsiniz

Resim PNG Olarak İndirmek İçin

Tahliye Davası Dilekçesi

 T.B.K. m. 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

T.B.K. m. 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.                         

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi

(KİRALANANIN BULUNDUĞU YER)  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            : ………………….. (ADRES / T.C.)

DAVALI            : ………………….. (ADRES / T.C.)

KONU              : İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE

YILLIK KİRA     : ………………….-TL [ …………….. TL ]

A Ç I K L A M A L A R

1- Davalı, ……………….. ….. Cad. No. …. D. …. / ……. adresindeki mecurda kiracı sıfatıyla …./…./…… tarihinden beri oturmaktadır.

2- Annemin vefatı üzerine dava konusu taşınmazın maliki olmuş bulunmaktayım. [Ek. 1 Tapu Kaydı ] Bu işlemle külli halef olduğumdan hemen davalıya yeni kira döneminde “KİRA AKDİNİN  YENİLEMEYECEĞİNİ, KONUT İHTİYACIM BULUNDUĞUNU, ……. 13. Noterliği ../../…. Tarih ….. Yev. Numaralı ihtarname ile bildirip ihtiyaç sebebiyle yeni kira döneminde evi tahliye etmesini belirttim.

3- Ailem ile birlikte oturmaktayım. …………Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ………… Bölümünde asistan olup, doktora tezimi vermekteyim. Yaklaşık İKİ YILDIR nişanlıyım evlilik hazırlıklarını hemen hemen tamamlamış bulunmaktayım ve evlenebilmem için dava konusu taşınmaza ihtiyacım vardır.

4- Davalı evi tahliye edeceğini beyan etmesine rağmen hâlâ evi boşaltmadığı gibi ciddi bir çaba harcamamaktadır. Bu yüzden evlilik tarihini netleştirememekteyim ve ertelemekteyim.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı davalının taşınmazdan tahliyesine,  yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve istirham ederim. ../../….

DELİLLER : TAPU, İHTARNAME, TANIK, FOTOĞRAF, YARGITAY KARARLARI VS DELAİL

EK- TAPU KAYDI

                                                                                                                                                                                                                                                       DAVACI ………… (İMZA)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir