5816 Sayılı Kanun Hakkında Söylenen Yalanların Doğruları

Atatürk’ün ve Kazanımları Olan Cumhuriyetin, Yönetim Biçiminin, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Bahane Edilerek İtibarsızlaştırılması Karşısında; 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un Adalet Bakanlığı’nın Yayınladığı İstatistiksel Veriler Ve İlgili Kanunun Meclisten Geçirilirken Tutulan Zabıtlar İle Birlikte Hukuken İncelenmesi

5816 sayılı Kanun ile ilgili yazıya başlamadan önce kamuoyuna bilerek yayılan yanlış iki bilginin doğrusunu yazmak gerekmiştir.

İlk olarak Atatürk kendisini korumak için herhangi bir kanun çıkartmamıştır. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 25.07.1951 tarihinde, Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştır. Yani Atatürk’ün vefat etmesinden sonra çıkarılmıştır. (10 Kasım 1938) Bkz.

5816 sayılı kanunun kabul tarihi resmi gazete

İkinci olarak Atatürk, Anıtkabir’i kendi yaptırmamıştır. Anıtkabir 1953 yılında yapılmıştır. Mimarları Emin Onat ve Orhan Arda’dır. https://www.anitkabir.com.tr/

5816 Sayılı Kanun Tarihin Ortaya Çıkarılmasını Engelliyor Şeklinde Bir Yalan Ortaya Atılmışsa Da 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un Maddeleri Aşağıda Yazılmıştır.

İlgili kanunun amacına ilişkin aslında sadece iki madde vardır. Toplamda beş maddeden oluşmuş olsa da son üç maddesi konunun esasına ilişkin değildir. Bahse konu kanun Atatürk’ün kişiliğine ve maneviyatına karşı hakaretlerin ve sövmelerin artması, heykellerine ve büstlerine karşı maddi/manevi saldırıların oluşmaya başlaması sonucu çıkarılmıştır. Tasarının gerekçesi olarak “Milli Mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk’ün Cumhuriyetin ve inkılaplar rejiminin sembolü olması hasebiyle hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vaki olacak tecavüzlerin, bilvasıta Cumhuriyete ve inkılaplar rejimine tevcih edilmiş bir mahiyet ifade edeceği” gösterilmiştir. Yazının sonuna kanunun mecliste kabulü sırasında yaşanılan tartışmaların anbean kaydedildiği resmi tutanakların yayımlandığı resmi gazete kayıtları eklenmiştir.

Madde 1–Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2–Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3–Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4–Bu kanunyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5–Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5816.pdf

Maddelerden anlaşılacağı üzere bu kanunda belirtilen cezaları Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya sövenler, Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseler ve fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik edenler alacaktır. Yani kamuoyuna bilerek yayılan; Atatürk ile ilgili hiçbir tarih tartışması yapılamaz, herhangi bir belge, vesika sunulamaz, 5816 sayılı Kanun kalkarsa gerçekler ortaya çıkacak gibi bilgiler tamamen yanlıştır. Bu kanun herhangi bir sempozyumda veya çalıştayda Atatürk ile ilgili tartışmaların yapılmasını engellemiyor. Herhangi bir belgeyi veya vesikayı ortaya çıkarana bir ceza öngörmüyor. Herhangi bir vesikanın veya belgenin ortaya çıkartılmasını da engellemiyor. Bu suçtan ceza alan herkes Atatürk’e galiz küfürler ettiği için ceza alıyor veya Atatürk’ün büstlerine, heykellerine saldırdığı için ceza alıyor. Kamuoyunda yayılmaya çalışılan yalan bilgilerin aksine her Atatürk hakkında konuşan ceza almıyor aksine işlenen tüm suçlara oranla çok az kişi bu kanun kapsamında cezalandırılıyor. Binlerce kişinin 5816 sayılı Kanun kapsamında hapis yattığı yalanı ortaya atılıyor fakat bu kanun kapsamında hapis yatan insan mevcut hukuk sistemimiz nedeniyle yoktur. Adalet bakanlığının yayımladığı istatistikler aşağıda incelenmiştir ve Yargıtay kararları eklenmiştir.

Binlerce İnsan 5816 Sayılı Kanun Kapsamında Hapis Yatıyor Yalanının Aksine 5816 Sayılı Kanun Kapsamında Hapis Yatan İnsan Yoktur (Ceza İnfaz Sistemimizden Dolayı)

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Adalet Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Verilere Göre Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı Aşağıda Verilmiştir. Dikkat Edilmesi Gerekilen Husus Her Ne Kadar Bakanlık Mahkumiyet Diye İfade Etmişse De Mahkumiyetin İçinde Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme vb. De Vardır.

5816 Sayılı Kanun Kapsamında Kaç Kişi Hapis Cezasına Çarptırılmıştır.

Yine tekrarlamakta fayda vardır. Bu kanun kapsamında hapis yatan insan mevcut hukuk sistemimiz nedeniyle yoktur. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte bu kanun kapsamında sayılan suçları işlemek daha kolay bir hal almıştır. Bu nedenlerle son yıllarda bu suç kapsamında açılan kamu davaları diğer yıllara oranla artmıştır. İstatistiksel veriler https://adlisicil.adalet.gov.tr/ sitesinden alınmıştır.

2022 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2022 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu kanun kapsamında 2.573 dosya intikal etmiş olup bunlardan 736 tanesi için kamu davası açılmıştır. Adalet bakanlığının resmi sayfasındaki raporlarda açılan bu 736 kamu davasının kaçından mahkumiyet kararı çıktığı paylaşılmamıştır. Hepsinden mahkumiyet kararı çıkmış olduğu varsayılırsa, 2022 yılında bu kanun kapsamında maksimum 736 dosya için mahkumiyet kararı verilmiş olacaktır. Bkz. En altta 5816 sayılı Kanun mevcuttur.

2022 yılında atatürkü koruma kanunu kapsamında açılan kamu davası sayısı 2022 yılında 5816 sayılı kanun kapsamında hapis yatan insan sayısı

2021 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2021 yılında 594 dosyada mahkumiyet kararı çıkmıştır.

2021 yılında 5816 sayılı kanun kapsamında verilen mahkumiyet sayısı hapis yatan insan sayısı

2020 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2020 yılında 410 dosyada mahkumiyet kararı verilmiştir.

2020 yılında atatürkü koruma kanunu kapsamında verilen mahkumiyet sayısı hapis yatan insan sayısı

2019 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2019 yılında 483 dosyada mahkumiyet kararı çıkmıştır.

2019 yılı atatürkü koruma kanunu kapsamında verilen mahkumiyet sayıları hapis yatan insan sayısı

2018 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2018 yılında 263 dosyada mahkumiyet kararı çıkmıştır.

2018 yılı atatürkü koruma kanunu kanunu kapsamında verilen mahkumiyet sayısı hapis yatan insan sayısı

2017-2016-2015 Yıllarında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi  sayfasındaki 2017-2016-2015 yılları için hazırlanmış adalet istatistikleri incelendiğinde görülecektir ki;

2017 yılında564 kamu davası açılmıştır
2016 yılında290 kamu davası açılmıştır
2015 yılında295 kamu davası açılmıştır

Adalet bakanlığı açılan kamu davalarının kaçından mahkumiyet kararı çıktığını spesifik olarak belirtmemiş, diğer özel kanunlar kapsamında verilen mahkumiyet kararları diye genel bir ifade kullanarak, 5816 sayılı yasa harici verilen cezaları da bu ifadenin içine katmıştır. Bu yüzden açılan bütün kamu davalarında mahkumiyet kararı çıkmış olsa bile 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında 2017 yılında 564, 2016 yılında 290, 2015 yılında 295 dosya için mahkumiyet karar verilmiştir.

2014 Yılında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2014 yılı için Adalet Bakanlığı özel olarak bir ayrım yapmamış diğer özel kanunlarda verilen ceza sayısını toplam olarak ifade etmiştir. 2014 yılında özel kanunlar uyarınca mahkumiyet kararı verilen dosya sayısı 2774’tür. 2014 yılında, 5816 sayılı Kanun kapsamında savcılıklara intikal eden dosya sayısı da belirtilmemiştir.

2013-2012-2011-2010-2009 Yıllarında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında (Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri, Erteleme Gibi Hükümlerin De İçinde Yer Aldığı) Mahkumiyet Kararı Çıkan Dosya Sayısı

2013, 2010 ve 2009 yıllarında bu kanun kapsamında hiç kamu davası açılmamış genelde görevsizlik, yetkisizlik gibi kararlar verilmiştir.

2012 yılında 3,

2011 yılında 3,

kamu davası açılmıştır. Bu yıllarda kaç dosyada mahkumiyet kararı çıktığı Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı verilerden anlaşılamıyor. Toplama biçiminde diğer özel kanunlar ifadesi yer alıyor.

2013 yılı atatürkü koruma kanunu kapsamında açılan kamu davası sayısı hapis yatan insan sayısı
2012 yılı atatürkü koruma kanunu kapsamında açılan kamu davası sayısı hapis yatan insan sayısı
2011 yılı atatürkü koruma kanunu kanun kapsamında açılan kamu davası sayısı
2010 yılı atatürkü koruma kanunu kapsamında açılan kamu davası sayısı
2009 yılı atatürkü koruma kanunu kapsamında açılan kamu davası sayısı

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Verilen Cezalara İlişkin Yargıtay Kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları incelendiğinde de görüleceği üzere ceza alanların hiçbiri şahsi fikirlerini ileri sürdüğü için veya belge, vesika sunduğu için cezalandırılmamıştır. Doğrudan Atatürk’ün heykellerine, büstlerine fiili saldırıda bulundukları için ve Atatürk’e hakaretlerde bulundukları için ceza almışlardır. Kamuoyunda bazı  kişilerin 5816 sayılı Kanun var yoksa gerçekler ortaya çıkar şeklindeki konuşmaları gerçeği yansıtmamaktadır. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında cezalandırılan kişiler herhangi bir gerçeğin veya maddi vakıanın ortaya çıkarılmasında rol oynadığı için cezalandırılmamıştır. Bir fikir bile ileri sürmemişlerdir sadece hakaretleri ve saldırıları mevcuttur. Herhangi bir çalıştayda veya münazarada Atatürk ile ilgili düşünce ve fikirlerini açıklayan kimse cezalandırılmamıştır. Yine kamuoyunda arşivler açılacak 5816 sayılı Kanun kalkarsa şeklindeki ifadelerin de hiçbir gerçekliği yoktur. Bütün yargı kararları incelendiğinde görülecektir ki herhangi bir arşive girdiği için veya arşiv kayıtlarından bilgi, belge vb. paylaştığı için insanlar cezalandırılmamıştır.

Tüm dosya kapsamına göre, sanığın kimliği tespit edilemeyen şahıslarla birlikte Fevzipaşa İlköğretim Okulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü tahrip ederek yerinden söktükleri ve benzin dökerek ateşe verdikleri olaya ait görüntülerin sanığa ait cep telefonu ile kayıt altına alındığının anlaşılması karşısında, eylemin Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret etme amacıyla özel saikle işlenmesi nedeniyle, 5816 sayılı Kanunun 2/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sonuç cezada sanığın kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (16. Ceza Dairesi  2015/6807 E., 2016/61 K.)

16.08.2010 günü saat:21:30 sıralarında… İlçesi … Mahallesi … Caddesi, … Sokak ve … Sokak kesişiminde yüzleri maskeli PKK sempatizanı yaklaşık 40-50 kişilik grup tarafından çöp konteynırlarının ateşe verilerek barikat kurulup yolun trafiğe kapatılması, “BİJİ SEROK APO” şeklinde slogan atılması, eyleme müdahale eden emniyet kuvvetlerine ve araçlarına molotof kokteyli atılması, … Caddesi üzerinde kurulan barikatta Atatürk büstünün yakılması şeklinde gerçekleşen olayda Atatürk büstünün tahrip edilip benzin dökülerek ateşe verilmesi eyleminin Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret etme amacıyla özel saikle işlendiğinden, 5816 sayılı Kanunun 2/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, (16. Ceza Dairesi 2015/5956 E.,  2016/964 K.)

ÖZET : Atatürk’ün büstüne “Vajina monologları” adlı tiyatro oyununa ait afişin yazılı kısmının bütün alın, burun ve yüz kısmını kapatacak şekilde konduğunu görmeleri üzerine kendilerini Emniyet Müdürlüğüne götürdüklerini beyan etmeleri, sanıkların da kısmen tanıkların anlatımlarını doğrulamaları karşısında, mahkumiyetleri yerine Atatürk’ün manevi şahsiyetini tahkir özel kastı ile hareket etmediklerinden bahisle beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi E. 2005/9628, K. 2006/7531)

Somut olayda;Sanığın olay gecesi götürüldüğü polis karakolunda bulunan Atatürk büstüne tekme atarak çökmesine neden olmak şeklindeki eyleminin 5816 sayılı yasanın 1/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş (15. Ceza Dairesi   2012/10195 E.,  2012/45018 K.)

Sanık … hakkında Atatürk’ün hatırasında alenen hakaret suçundan verilen beraat hükmüne yönelik Cumhuriyet savcısının temyiz talebinin incelenmesine gelince;
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu bağlamda, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektiği cihetle; somut olayda, sanık …’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10/11/2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesinden, iskele üzerinde sıva yapan inşaat işçilerinin ellerindeki mala ile selam verdikleri fotoğrafı paylaşarak, üzerine “Saat 09:05:))), kat 4 yer iskele ataputa saygıda kusur yok,” “Bugün Atatürk’ü Anma Günü, ben de seni anıyorum, iyi ki yoksun Atatürk” ile “BU TİRANI özlediğimizi kim söyledi, iyi ki yoksun” şeklinde yazılı ve görsel paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmakla, sanığın “ataput ve tiran” şeklindeki sözlerinin açıkça hakaret niteliği taşıdığı ve suç oluşturan ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.12.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (11. Ceza Dairesi  2019/4869 E.,  2019/8859 K.)

Görüldüğü üzere Yargıtay “ataput” ifadesini Atatürk’e alenen hakaret olarak kabul etmiştir.

Neden 5816 Sayılı Kanun’un Kaldırılması İsteniyor ve Neden 5816 Sayılı Kanun Çok Önemlidir ?

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile asıl korunmak istenen Atatürk sayesinde kazanımlarımız olan Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili, Bayrağı, Milli Marşı, Başkenti, Yönetim Biçimi gibi Anayasa ile güvence altına alınmış olan değerlerdir. Kanun kabul edilirken kayıt altına alınan görüşmeler de bunu kanıtlamaktadır. Aşağıda bütün kayıtlar mevcuttur. Bu kanun kaldırılmak isteniyor çünkü kaldırılırsa Cumhuriyet, Bayrak, Resmi Dil gibi değerlere karşı asılsız, yalan, uydurma olan adi karalamalar rahatça yapılacak. Halk nezdinde mevcut devlete düşmanlık beslensin isteniyor. İşte 5816 sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerlerine karşı, asli kurucu unsurlarına karşı adi karalamalar yapılmasını engelliyor. Halihazırda Cumhuriyet İngiliz getirisi, Demokrasi Fransa getirisi, Batının her şeyini almışız resmen manda altındayız diye karalamalar yapılıyor. Düşünün ki bu kanun yürürlükteyken bile bu şekilde devlete düşmanlık ediliyor. Kaldırılırsa devletin egemenlik alametlerine karşı hakaretlerin, itibarsızlaştırma çalışmalarının, türlü türlü uydurmaların, yalanların ardı arkası kesilmeyecek. Anayasa kadar önemli olan bu kanun aslında devletimizin temelini korumaktadır. Bu kanun kaldırılınca gerçekler ortaya çıkacak bahsiyle ifade edilmek istenen “gerçekler” aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik alametlerine karşı uydurulan saçmalıklardır. Uzun bir süre halk bu adi propagandalara maruz kalırsa ileride devletine düşman kesilir. Hainlerin yapmak istediği de tam olarak budur.

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kanun Kaldırılsa Ne Olur ?5816 Sayılı Kanun’un Kaldırılmasını İsteyenlerin Asıl Amacı Nedir?

Bu kanunu kaldırmak isteyenlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğu bölgesini koparıp hayali bir devlet kurmaktır. İç politikada huzursuzluk yaratıp ayrılıkçı unsurlar oluşturmaktır. Çünkü bu kanunun kaldırılmasına yönelik propagandaların odak noktası ülkemizin doğusunda yaşayan vatandaşlardır. Doğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlara Cumhuriyet İngiliz getirisidir, Atatürk dedelerinizi, babalarınızı öldürdü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslâm karşıtı değerler üzerine kuruldu bakın alfabemizi değiştirdiler eğer 5816 sayılı Kanun kalkarsa bu gerçekler ortaya çıkacak şeklinde propaganda yapılıyor. İnsanların her türlü değerleri propaganda malzemesi yapılıyor. Doğu bölgesinde yaşayan insanları devlete düşman etmek istiyorlar ki ayrılıkçı olsunlar, isyan etsinler böylece bölgeyi devletten koparmak kolay olacak ve hayali devlet kurmak için önemli bir adım atılacak. Bilmeden bu kanunun kaldırılmasını isteyenler istemeden de olsa bu düşmanlığa hizmet etmektedirler. Bu kanunun kaldırılmasına ilişkin propaganda yapanların üst aklına bakıldığı zaman Fetöye mensup veya başka örgütlere mensup teröristler olduğu anlaşılmaktadır. İstenmese de kanunun kaldırılması propagandasına destek verildiğinde dolaylı olarak fayda sağlanacak oluşumlar bunlardır. Bu kara propagandaya maruz kalmamak için yukarıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Görülecektir ki bu kanunun tarih konuşulmasına vs. engel olduğu yoktur.

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Mecliste Kabul Edilirken Yaşanan Tartışmalar

Aşağıda 1951 yılında yayımlanan resmi gazete kayıtları derlenmiştir. Bu kayıtlara aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.meclis_donemleri?v_meclisdonem=0

Kanun kabulü sırasında görüleceği üzere kamuoyunda bilerek yalan yayanların ifade ettiği gibi “Atatürk hakkında gerçekleri saklamamız lazım, millet bu gerçekleri öğrenmemeli yoksa biteriz” gibi tartışmalar olmamıştır. Vekiller herhangi bir gerçeği saklamak için bu kanunu çıkarmamışlardır. Bkz.

5816 sayılı kanunun kabulü 1951 tarihli resmi gazete
5816 sayılı kanun kabul edilirken yaşanan tartışmalar.
5816 sayılı kanun kaldırılsın diyenlerin asıl amacı nedir ?
5816 sayılı kanun kaldırılırsa ne olur ?
5816 sayılı kanun kaldırılsın diyenlerin amacı nedir
5816 sayılı kanun kapsamında kaç kişi hapis yattı
5816 sayılı kanun kapsamında hapis yatan insan yoktur.
5816 sayılı kanun kaldırılsın diyenler dolaylı olarak ister istemez terör örgütlerine hizmet etmektedirler.
5816 sayılı kanun ne zaman kaldırılacak
5816 sayılı kanun hakkında söylenen yalanların doğruları
5816 sayılı kanun kapsamında ceza alanlar yargıtay kararları
Atatürk'ü koruma kanunu kaldırılırsa ne olur ?
Atatürk'ü koruma kanunu kim çıkardı
Atatürk'ü Koruma Kanunu
5816 sayılı kanun maddeleri
5816 sayılı kanunu kim çıkardı
Atatürk'ü Koruma Kanunu maddeleri
Atatürk'ü Koruma Kanunu maddelerinin hukuken incelenmesi
Atatürk'ü Koruma Kanununu kaldırmak isteyenlerin amacı nedir
Atatürk'ü Koruma Kanunu kapsamında kaç kişi hapis yattı
Atatürk'ü Koruma Kanunu kapsamında hapis yatan insan yoktur
5816 sayılı kanunu kim çıkardı neden çıkardı.

kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir