Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneğini PDF Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki ödeme emrine itiraz dilekçesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Ödeme emrine itiraz başlatılan takibi durdurmak için önemlidir. Bu yüzden hak kayıpları yaşamamak için mutlaka avukatlara danışınız.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Neden Önemlidir?

Ödeme emrine itiraz etmek başlayan takibi durdurur. Eğer ödeme emrine itiraz edilmezse ödeme emrinde yazan borcun uhdenizde bulunduğu kabul edilecek ve takip işlemlerine devam edilecektir. Yani haciz ve haczedilen malların satışına kadar devam edilecektir. Bu nedenle ödeme emrine itiraz etmek kadar dilekçenin içeriği de önemlidir. Örneğin imzaya itiraz edilecekse ayrıca ve açıkça imzaya itiraz edilmelidir. Aksi takdirde itiraz geçerli olmaycaktır.

…………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                                                              DOSYA NO: ………..

İTİRAZ

EDEN (BORÇLU)  : …………………… (adres / T.C. / V.N.)

KARŞI TARAF  

(ALACAKLI)            : …………………… (adres/ T.C. / V.N.)

KONU                        : TAKİBE, BORCA, YETKİYE, KİRA SÖZLEŞMESİNE, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK FAİZE, VEKALET ÜCRETİNE ve FERİLERE ilişkin İTİRAZLARIMIZIN sunulmasıdır.

İTİRAZLARIM     :

 

  1. Karşı taraf alacaklının, şahsım/şirket aleyhine giriştiği icra takibinde; ……………. İcra Müdürlüğü’nün …./…. Esas sayılı takip dosyası ile gönderilen 13 örnek ödeme emri muttali olup, süresi içerisinde takibe, borca, yetkiye, kira sözleşmesine, vekalet ücretine, işlemiş ve işleyecek faiz ve ferilere itirazlarımızı sunuyor, itirazlarımızın kabulü ile şahsım/şirket aleyhine başlatılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygı ile talep ediyorum.
  2. Şahsımın/şirketin, alacaklıya hiçbir nam ve ad altında herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Zaten işbu takibin dayanağı olarak gönderilen kira sözleşmesinin altında; şahsımı/şirketi temsilen atılmış herhangi bir imza bulunmamaktadır. Ayrıca kira sözleşmesinin tanzim tarihi de bulunmamaktadır. Kira sözleşmesine bu yönleriyle itiraz ediyoruz. Bu nedenle sadece alacaklının imzasının bulunduğu ve tanzim tarihi olmayan kira sözleşmesine dayanılarak başlatılan işbu takibin durdurulması gerekmektedir. Şahsımın/şirketin kira sözleşmesinden kaynaklanan bir borcu da olmadığından takip yapılarak vekalet ücreti, gecikme zammı, işlemiş veya işleyecek faiz ve de ferilerin talep edilmesi de mümkün değildir.
  3. İcra Müdürlüğü’nün yetkisine itiraz etme gereği de hasıl olmuştur. Şahsıma/şirkete, işbu takibin dayanağı ile gönderilen kira sözleşmesini kabul anlamına gelmemekle birlikte; kiralayanın ve kiralanan taşınmazın adresi …………’dır. …………….., ………………. sınırları dahilinde olmadığından, yetkili icra daireleri ………. İcra Daireleri’dir. Bu nedenle …………. İcra Müdürlüğü’nün yetkisine itiraz ediyor ve dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini talep ediyorum.
  4. Bu bakımdan talep edilen borca, takibe, kira sözleşmesine, vekalet ücretine, gecikme zammına, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına ve de ferilere itiraz ediyorum. Söz konusu icra takibinin bu nedenle de durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda da belirtildiği üzere; TAKİBE, YETKİYE, BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, işlemiş -işleyecek faize ve faiz oranına, gecikme zammına ve tüm ferilerine itiraz ediyor, itirazlarımızın kabulü ile başlatılan İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla. …/…/….       

                                                                                                 İTİRAZ EDEN BORÇLU 


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir