İpotek Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ipotek sözleşmesi örneği taslak olup somut olayınız ile birebir örtüşmeyebilir. Hak kaybı yaşamamak için avukatlara danışmanızı tavsiye ederiz.

İpotek Sözleşmesi Örneği PDF, Word Dosyası veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Word Dosyası Olarak İndirmek İçin

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

İpotek Sözleşmesi Örneği

                                                                                                 …………………………………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İPOTEK VEREN                 : ……………………  (ADRES)

LEHİNE İPOTEK

TESİS EDİLEN                   : ……………………. (ADRES)

 İPOTEK KONUSU           : ……. ili, ………. ilçesi, ……… köyü, ………… mevkii, ………. parsel, ………..m2, …………. niteliğinde taşınmaz.

İPOTEK ŞARTLARI       :Kayıtsız, şartsız, borç ikrarına havi olarak birinci/ikinci/üçüncü….. dereceden, birinci/ikinci/üçüncü……… sıradan, alacaklının fekki bildirdiği müddete kadar süreli ve  akdi %….. faizli olmak üzere.

İPOTEK MİKTARI           : …………..-TL  (…………….. Türk Lirası)

1- …………………….. tarafından, …………………………. verilmiş ve verilecek olan, sözleşmeli veya sözleşmesiz diğer ticari ilişkilerden doğmuş ve doğacak borçlar ile ayrıca adı geçen borçlunun keşideci,muhattap, ciranta ve kefil sıfatı ile imzalamış olduğu ve imzalayacağı kambiyo senetlerinden ve diğer taahhütlerden dolayı doğmuş ve doğacak borçlarının …………….. -TL ‘sine kadar olan miktarının tahsilinin temini için alacaklı ……………………… lehine, yukarıda şartları ve miktarı yazılı ipotek yine yukarıda konusu yazılı taşınmaz üzerine tesis edilmiştir.

 

2- İş bu ipotek alacaklı ……………………’ın yukarıda belirtilen …………………………..-TL ‘sine kadar olan alacakları ve ayrıca bu alacakların ödemelerinde temerrüde düşülmüş olması halinde yıllık %……… temerrüt faizini, diğer tüm masrafların, kanuni takibe geçildiği takdirde yapılacak masrafların ve avukatlık ücretinin teminatını teşkil edecektir. İş bu ipoteğin alınmış olması alacaklının elinde bulunan belgeler ile kambiyo senetlerine dayalı takip yapma hakkına helal getirmez.

               İPOTEK VEREN                                                                                                                                         LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN

            …………………………                                                                                                                                   ……………………………………….

                                                                                                         

 ….. İLİ ……. İLÇESİ BÖLGE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

………….. 2. Bölge …………………  köyü ……………. Pafta No, ………………… Ada No, ….. parseldeki ……katlı kargir Apartman’ ın ….. kat, ……………………ın  …./…. paylı gayrimenkul mülkiyeti üzerinde, Cenk Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. lehine ipotek kurulması hususunda anlaşmış bulunmaktayız. Bu anlaşmanın şartları aşağıda belirtildiği üzerededir.

………………’ın, borçlu olarak ……………………. Ltd.Şti.’ ne gerek senetlerle gerek çeklerle cari hesap sözleşmesi, defter kayıtları, bilgisayar kayıtları ve sair belgelerle sabit olan borçlarından dolayı bu çek ve senetlerden herhangi biri gününde ödenmediğinde, ……………………… Ltd. Şti.’ ne olan tüm borcunun muaccel olacağını borçluya hiçbir itibar ve ihtara gerek olmaksızın borçlu sıfatıyla borcun tamamını her türlü kanuni ferileriyle birlikte nakden ve defaten ödeyeceği, borcun nakline ve intikaline şimdiden muvafakat ettiği, borcu ödemediği taktirde alacaklının alacağını tahsil için kanuni işlem yapmakta ve ipoteği paraya çevirmekte serbest olduğunu yargılama giderlerini ödeyeceği bu hususta hiçbir ihtar ve ihtara gerek  olmadığını, borcu ödeyemediği  günler için aylık %….. temerrüt faizi oranında sorumlu olduğunu ………………………….. Ltd.Şti.’ in  lehine tapu kaydı yukarıda yazılı olarak üzerine ipotek tesis edilen gayrimenkulün ve gayrimenkullerin kısmen ve ya tamamen kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedellerinin  ………………………… Ltd.Şti.’ne ödenmesi gayri kabili rucü muvafakat ettiği kamulaştırma bedellerinin ipotek bedellerini ve ferilerini karşılamaması halinde açık kalan meblağ için alacaklının kabul edeceği başkaca gayrimenkulü, gayrimenkulleri on gün içinde ipotek vereceği veya aynı süre içinde borcu tüm ferileriyle birlikte nakden ve defaten ödeyeceği, ipoteğin açık kalan kısmını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın………………………….  Şti.’in  ödenmesini talep edeceği ve kanuni tahsil cihetine gidebileceği gayrimenkulümün sigorta bedellerinin riskin gerçekleşmesi halinde ……………….  Ltd.  Şti.’e ödenmesini muvafakat ettiği …………………………… Ltd. Şti.’in defter ve bilgisayar kayıtlarının kesin delil olacağını aşağıda yazılı adresimi kanuni ikametgah kabul edileceğini ihtilaflar halinde …….. Mahkeme ve İcra Dairelerini yetkili olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmek şartıyla …….-TL rakam ile, (……………….) karşılığında ………………. derecede ipotek tescilini borçlu sıfatıyla talep ettiğini serbest dereceden irtifa hakkıyla ve ……………………… Ltd. Şti adına , ………………. işbu ipoteği aynı bedel ve şartlar dairesinde lehine kabul etmiştir.

Yukarıda izah olunan taleplerimiz doğrultusunda gereğinin yapılması arz olunur.  …../……/…….

……………………………………..                                                                                                                    …………………………………………………….


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir