Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi PDF ve Resim PNG olarak indirebilirsiniz

Aşağıdaki taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örnek olup somut olayınızı birebir yansıtmayabilir. Avukatlara danışmanızı öneririz.

Resim PNG Olarak İndirmek İçin

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Nedir?

“Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza” başlıklı 5358 sayılı Yasa’nın 11. maddesi ile değişik İİK’nun 340. maddesinin birinci cümlesi; “111. madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı sanığın cezalandırılabilmesi için, öncelikle geçerli bir ödeme taahhüdünün bulunması gerekmektedir. İcra dosyasında taahhüdün yer aldığı 20.05.2009 tarihli haciz tutanağında sanığın imzasının bulunmaması sebebiyle hukuken geçerli bir ödeme taahhüdünün bulunduğundan söz edilemeyecektir. Hal böyle olunca taahhüdü ihlal suçunun unsurları oluşmadığından sanığın beraati yerine cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizdir. ((Kapatılan) 16. Hukuk Dairesi 2011/7940 E., 2011/8074 K.)

Verilen Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

 …….. NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI)  :  …………………….. (Adres / T.C. )

ŞİKAYET EDİLEN (BORÇLU)  :  ……………………. (Adres / T.C. )

KONU                                      : Taahhüt şartlarını ihlal eden  şikayet edilen borçlunun İ.İ.K. m. 340 kapsamında cezalandırılmasıdır.

TAAHÜDÜN İHLAL

EDİLDİĞİ TARİH                        : ../../….

İCRA DOSYA NUMARASI        : ……….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  …../….. E.

 A Ç I K L A M A L A R               :

1-Borçlu-sanık aleyhine yapılmış olan icra takibinde, borçlu takip kesinleştikten sonra borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu taahhüdü borçlu usulüne uygun olarak kabul edip imzalamıştır.

2-Borçlu işbu icra dosyası kapsamındaki borcunu taksitler halinde ödeyeceğini icra müdürlüğü huzurunda kabul etmiştir. Ancak, borçlu, ../../…. tarihinde yapması gereken …………TL ödemesini yapmayarak ödeme şartını ihlal etmiştir.

3-Borçlunun bu eylemi İ.İ.K.’nin 340. maddesine göre suç oluşturduğundan borçlunun cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvuru zarureti hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER                     : İ.İ.K.  m.340 ve ilgili yasa hükümleri.

DELİLLER                                    :  ………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ”NÜN …./….. ESAS SAYILI DOSYASI, DOSYAYA EKLİ TAAHHÜD EVRAKLARI VE SAİR DELİLLER.

SONUÇ ve İSTEM                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın İ.İ.K. nin 340. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI, yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../….

ŞİKAYET EDEN


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir