Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi (KYOK)

Aşağıdaki takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karara) itiraz dilekçesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Hukuki durumun tasnifi ve kullanılacak kanun maddeleri için mutlaka avukata danışınız. Aksi takdirde hak kaybı yaşamanız kaçınılmazdır.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi (KYOK) Örneğini PDF, Word, Resim (PNG) Dosyası Olarak İndirebilirsiniz

Word Dosyası Olarak İndirmek İçin

PDF Olarak İndirmek İçin

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi (KYOK) Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                                                                                                 Soruşturma No: ………….
                                                                                                      Karar No: ………….

İTİRAZ EDEN (MÜŞTEKİ): ………………..

ŞÜPHELİ/ŞÜPHELİLER   : …………………

SUÇ                                 : T.C.K’nin 158. ve 204. Maddelerini Birden Çok Kez İhlal.

İTİRAZ KONUSU           : Takipsizlik Kararının Kaldırılması İstemidir.

KARAR                            : ……….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/…. Tarihli, ……… Soruşturma ve ……….. Karar Sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı.

İTİRAZ NEDENLERİ        :

1-) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yukarıda soruşturma ve karar numarası yazılı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar; eksik inceleme ve değerlendirme neticesinde usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olup, kararın kaldırılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

2-) Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen işbu kararda; müştekilerin iddialarını ispat edemedikleri, iddiaların soyut olduğu, şüpheliye isnat edilen dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilmiştir. İddialar; tanık beyanları, maaş dekontları ve banka kayıtları ile sabit olduğundan bu iddiaların soyut olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Gerek işbu dosyadaki müştekilerin gerekse Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğum konusu ve şüphelileri aynı olan şikayetteki dokuz müştekinin ………’in, kendilerini dolandırdığı yönündeki iddialarını soyut iddia şeklinde yorumlamak usul ve yasaya aykırı olacaktır. Kaldı ki toplamda yirmi bir müşteki; …….’nın “çok zor durumda olduğu, oğlunun üniversiteye kaydını yaptıramadığı, hasta annesinin tedavi masraflarına yetişemediği, …………………………………………. kredi notunun düşük olduğu, bu nedenle kredi alamadığı…” şeklindeki kurgulanmış, yalan ve iradeyi sakatlayan beyanları ile dolandırılmıştır. Müştekilerin hepsinin, ………’in yukarıda yazılı beyanlarından bahsetmesi diğer bir ifade ile ………’in müştekileri aynı beyanlar ile dolandırması ve müştekilerin bu yöndeki tutarlı iddiaları soyut iddia olamayacağından, şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerekmektedir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı her ne kadar dolandırıcılık suçunun oluşmadığından hareketle müştekilerin hukuk mahkemelerine başvurması gerektiğini açıklamış ise de soruşturmaya konu olan olay suç niteliği taşımaktadır.

3-) Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına yol açması ve kendisine veya başkasına yarar sağlaması ile oluşmaktadır. Yargıtay’ın yerleşik kararlarında hilenin niteliği şu şekilde açıklanmıştır:

“Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. O halde hileli davranışın aldatacak nitelikte olması gerekir. Olaysal olarak değerlendirme, hileli hareketin ne olduğu, mağdur üzerindeki etkisi, kandırabilecek bir hareket olup olmadığı, mağdurun iyi niyeti ve güven duygularının suiistimal edilip edilmediği araştırılmalıdır.” (T.C Yargıtay 11.Ceza Dairesi Esas: 2005/ 144 Karar: 2006 / 5115)

(Argümanlarınızı Yargıtay Kararları ile destekleyebilirsiniz)

4-) Somut olayda, T.C.K’nin 157. Maddesinde düzenlenmiş olan suçun maddi unsurları gerçekleşmiştir. Şikayet edilen şüphelilerden ……….  …./…/….. – …/…./… tarihleri arasında ………. ‘da çalışmıştır. Son görevi ………… olup tüm …….. camiasında tanınan bir kişidir.  ……. boyunca şüpheli ile aynı yerde görev almaktayım  ve idari görevlerde çalışmaktayım. Ayrıca ……….. ile  yıllar süren bir arkadaşlık ilişkim de mevcuttur. Şüpheli …….. uzun yıllar süren iş ve arkadaşlık ilişkilerinin de verdiği güvene dayanarak; daha öncesinden kurgulanmış ve irade sakatlayan beyanlarla  kredi çekmemi sağlamış ve borçlarını ödememiştir. Uzun yıllardır arkadaşım olan şüphelinin yalan söylediğini düşünmeyerek tamamen iyi niyetli bir şekilde yardım etmek amacıyla kredi çektim. Bu nedenlere şüpheli, iyi niyetimi ve güven duygularımı suiistimal etmiştir. Ayrıca şüpheli hileli davranışları ile şahsımın inceleme eğilimini ortadan kaldırmıştır. Şüphelilerden ………….. kredi çekilmesi için gereken evrakları hazırlayarak, …………… ise yukarıda yazılı fiilleri gerçekleştirerek kendilerinin yararlarına, şahsımın ise zararlarına hareket etmişlerdir. Şahsımın uğradığı zarar ile şüphelilerin icra hareketleri arasında da illiyet bağı mevcuttur. Zira dolandırıcılık suçunda bahsedilen zarar objektif şahsi ölçüler kapsamında belirlenmesi beklenen ekonomik zarardır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı her ne kadar şüphelilerin dolandırıcılık suçunun unsurlarından olan hilenin oluşmamış olduğunu belirtmişse de bu olayda şüphelilerin hileye başvurmadan …….. TL’nin üzerinde para toplamış olabilecekleri kabul edilebilir olmadığı gibi hayatın olağan akışına aykırıdır.

5-) T.C.K’nin 158. Maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Buna göre T.C.K m.158/i “Dolandırıcılık suçunun serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” somut olayda gerçekleşmiştir. Şüpheli bulunduğu mesleki konumu kullanarak şahsımın kendisine güvenmesini ve bankadan kredi çekerek kendisine vermelerini sağlamıştır.

6-) Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi, dosya ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri göz önünde bulundurulmadan, dosyaya sunulan deliller incelenmeden, hukuki nitelendirmelerde yanılarak soyut gerekçeler ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak suçun tüm unsurları gerçekleşmiş olup şikayetlerim de kanıtlanabilir nitelikte olduğundan; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına dair vermiş olduğu kararın kaldırılarak kovuşturmaya devam edilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenler ve Makamınızın re’sen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde, itirazımın kabulüyle; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/ tarihli, ……… Soruşturma ve ……… Karar Sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve istirham ederim. …/…/……

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ……….

İMZA…………..


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir