İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

İşyeri Kira Sözleşmesi PDF ve Resim Olarak Buradan İndirebilirsiniz

Bu işyeri kira sözleşmesi örneği taslak bir sözleşme olup somut olayınız ile ilgili bütün ihtiyaçları karşılayamayabilir. Bu nedenle hak kaybı yaşamamak için avukatlara danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim PNG Olarak İndirmek İçin

İşyeri Kira Sözleşmesi Nedir?

İşyeri kira sözleşmesi için uygulanacak mevzuat hükümleri Borçlar Kanunu’nun 339. ve devam maddelerinde düzenlenmiştir.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, bu Kanunlardaki kira ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin düzenlemeler, Kanunun dördüncü bölümünde sıralanmıştır. Kiralanan yerin gayri musakkaf vasıfta olması halinde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen Genel hükümlere tabi yerlere ilişkin kira sözleşmesi hükümleri ,kiralanan yerin musakkaf vasıfta olması halinde ise aynı kanunun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi lerine ilişkin kanun maddeleri uygulanacaktır.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 327. maddesinde yer alan düzenlemeye göre genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin başlangıcı ve süresi belli ise kira sözleşmesinde sürenin dolması ile kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Kiraya veren sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde dava açarak süre bitimi nedeniyle tahliye talep edebilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde belirlenen sürenin dolması halinde taraflar arasında açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisi sürdürülürse kira sözleşmesi süresiz olarak uzar. Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde belirli süreli kira sözleşmesinin süresiz hale gelmemesi için kiraya veren kira süresi bitmeden veya dava açma süresi içinde kira sözleşmesini yenilemeyeceğine dair ihtarname tebliğ ettirirse kira sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi süresiz hale de gelmez. Bu durumda her zaman süre bitimi nedeniyle tahliye davası açılabilir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 347. maddesinde yer alan düzenlemeye göre ise konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzamış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.
Ancak on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren ,bu süreyi izleyen her uzama süresi sonunda kiraya veren ,bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla ,her hangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Olayımıza gelince; Dava dilekçesinde halen boş olan arsa üzerinde inşaat yapılacağı beyan edildiğine ve yerinde yapılan keşifte de taşınmazların halen arsa halinde bulunduğu tespit edildiğine göre uyuşmazlığın BK’nun genel hükümlerine göre çözümlenmesi gerekirken ortada çatılı işyeri varmış gibi değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
(Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/12402 E., 2014/13091 K.)

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRALANANIN CİNSİ……………………………………….
KİRALANAN YERİN ADRESİ………………………………………..
Kiraya verenin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası (tüzel kişi ise unvan, sicil numarası vs.)…………………………………………
Kiraya verenin ikametgahı………………………………………..
Kiracının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası (tüzel kişi ise unvanı, sicil numarası vs.)…………………………………………
Kiracının yerleşim yeri…………………………………………
Bir aylık kira karşılığı

Bir Yıllık Kira Karşılığı

……………-TL.NET (Yazı İle) + STOPAJ

……………-TL. NET (Yazı İle) +STOPAJ

Kiranın ödenme zamanı ve şekliHer ayın …….. gününe kadar aylık peşin olarak ödenecektir
Kira müddeti…….. yıl
Kiranın başlangıcı   ../../….
Kiralananın kullanım amacı…………………………….
Kiralananın sözleşme imza anındaki durumuKullanıma elverişli tam ve eksiksizdir

ÖZEL ŞARTLAR

1- KİRA BEDELİ VE ÖDEME ZAMANI

Kira bedeli aylık NET ………….-TL (Yazı İle) olup her  ayın ….. gününe kadar peşin olarak; ………………………………İBAN NOLU HESABA yatırılacaktır.

Kira stopaj bedeli ayrıca kiracı tarafından  vergi dairesine ödenecek olup her muhtasar verme döneminin sonunda kiralanana ilişkin stopajın yatırıldığını gösteren belgelerin birer sureti ve her Ocak ayında bir önceki yıla ilişkin stopaj listesi kiracı tarafından kiraya verenlere teslim edilecektir. Yapılacak yasal düzenlemeler ile stopaj ve fon oranlarının arttırılması veya kiracıya yönelik olarak yeni vergi ve fonlar ihdas edilmesi halinde bu yükümlülükler kiracıya ait olacak, mevcut olanların düşürülmesi halinde düşen kısım kiraya eklenecektir.

Kiracı tarafından kiralayanların banka hesaplarına kısmi ödeme yapılması, kiralayanların bu bedeli kabul ettikleri ve bakiye kira bedelinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Bu madde eksik yatırılan kira bedelleri için peşinen ileri sürülmüş bir ihtirazi kayıt hükmündedir.

2- KİRA BEDELİNİN ARTIŞ ORANI VE ŞEKLİ

Yenilenen kira dönemlerinde, kira bedeli hiçbir ihtara gerek kalmaksızın TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN (TÜİK) açıkladığı on iki aylık TÜFE ortalaması oranından aşağı olmamak üzere yasaların öngördüğü artış oranında artırılacaktır.

3- KİRALANANIN TAHLİYESİ

Kiracı uzayan dönem için geçerli olmak üzere kira sözleşmesini yenilemeyip mecuru tahliye etmek isterse keyfiyeti her yeni kira döneminin sona ermesinden 2 (iki) ay önce ve Noterlik vasıtasıyla bildirmek zorundadır. Aksi takdirde kira kontratı bir yıllık süreyle yenilenmiş olur.

4- DEVİR

Kiracı, kiralananı, kiralayanların yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen devredemez, ortak alamaz her ne şekilde olursa olsun başkalarına kullandıramaz. Kiralanana alt kiracı alınamaz.

5- VERGİ İLE HARÇLARDA SORUMLULUK

Kira süresince kiralananın emlak vergisi ve kiraya verenin mecurun sahibi olarak ödemek zorunda olduğu vergi, harç ve sair yükümlülükler dışındaki vergi ve giderleri kiradan ayrı olarak kiracıya aittir. Bu giderlere özellikle stopaj, belediye çevre temizlik vergisi, tenvirat belediye mevzuatında vs. mevzuatta ve hala mevcut olmadığı halde kira sözleşmesinin devamı sırasında çıkabilecek ve Kiracının mecuru kullanımıyla ilgili olan giderler ile kira süresince kiralananın sözleşmeden maksut olan gayeye uygun surette kullanılabilmesini gerektirebileceği bilcümle giderler de dâhildir.

6- GİDERLERİN ÖDENMESİ

Kiralananın, elektrik ve su, doğalgaz ve benzeri masraflar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası hükümleri uyarınca kiralanana isabet edecek ortak gider payları ve avansları, yönetim giderleri, kapıcı giderleri kira bedeli dışında olup muntazaman yönetim hesabına ödenecektir. Kiralananın koruma ve bakım giderleri kiracıya aittir. Yönetim giderlerinin kiracı tarafından zamanında ödenmemesi halinde, kiralayan yönetime ödeme yapma zorunda olmaksızın ödenmeyen bedeli Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan gecikme tazminatına ek olarak kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranında uygulanacak faizi ile kiracıdan talep ve tahsil hakkına sahiptir.

7- TAMİRAT VE TADİLAT VE DİĞER SORUMLULUKLAR 

Kiralanan ……………………………… olarak kullanılacak olup, projeye uygun imalatlar yapılması gerektiği takdirde bu husus tamamen kiracının sorumluluğundadır.

Kiracı, kiraya verenin önceden yazılı iznini almak şartıyla, masrafı ve her türlü mali ve hukuki sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bina statiğine zarar vermemek projesine uygun olmak ve imar mevzuatına aykırı olmamak şartıyla mecur içinde gerekli tadilatı yapabilir. Yazılı onay ile yapılacak, tadilat ve iyileştirmelerin bedelini kiralayandan isteyemez ve kiradan düşemez. Kiracı, kiralananın tahliyesi esnasında kiralananın içinde yapılan sökülebilir dekorasyon malzemelerini almayı ve taşınmazı eski hale getirerek teslim etmeyi kabul etmekte, bunun dışında kiralananın ana kısımda yapılan dekorasyon ve değişiklikler (Tuvalet, tadilat ve dekorasyonu, duvar alçıpan zemin döşemesi vb.) kiralananın ayrılmaz parçası haline geleceği için tahliye esnasında bunları aynen bedelsiz bırakarak kiralananı teslim edeceğini kabul, beyan eder.

Kiralanan yerin faaliyete geçebilmesi için gerekli tüm yasal izinler ve işyeri ruhsatı kiracı tarafından alınacaktır. Ancak kira sözleşmesinin imzasından itibaren bir ay içinde   yasal izinlerin ve işyeri ruhsatının alınamaması ve işyerinin faaliyete geçememesi halinde kiracı taşınmazı kiralamaktan vazgeçebilir. Bu takdirde o tarihe kadar ödenen kira bedelleri ve güvence bedeli kiracıya iade edilecektir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra yani ……………. tarihinden itibaren kiracı bu izinlerin alınamamış olmasını ileri sürerek kira ödemesinden kaçınamaz, ödenmiş kiraların iadesini talep edemez.

Bina dışında reklam ve tanıtım amaçlı ilan ve panolar ancak yönetim planına aykırı olmayacak şekilde yasal mevzuata uygun olarak yapılabilir.

Kira sözleşmesi devam ettiği müddetçe kiralananda ve eklentilerinde, kiracının kötü kullanımından doğan her türlü hasar ve arızalar kiracı tarafından giderilecek olup bu hususlardan dolayı hiçbir nam ve miktarda kiralayandan talep ve rücu isteminde bulunulamaz. Kiracı, genel kurul kararlarına, yönetim planına talimatlarına aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

8- ÖZEN BORCU

Kiracı, kiralananı kira akdinin devamı süresince özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananlarda yürüteceği faaliyetini, geçerli ve güncel mevzuata uygun şekilde yürütmek, ilgili mercilerden alınması gereken ruhsat ve izinleri almadan faaliyete başlamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

9- TEBLİGAT

Kiraya verenler için kontratta yazılı adresler ve kiracı için de gerek işbu sözleşmede yazılı adresi gerekse bu kontratla kiralanan yerin adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliklerin diğer tarafa noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Noter vasıtasıyla yazılı adres değişikliği bildirimi yapılmadıkça adres değişikliğinin bilinmekte olduğu ileri sürülemeyecek ve başka türlü kanıtlanamayacaktır.

10- DAMGA VERGİSİ

Kira sözleşmesi gereğince beyan edilmesi ve ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken damga vergisi bedelinin tamamı kiracıya ait olup kiracı işbu kontratın imzasını takip eden 15 gün içinde damga vergisini yatırarak ve makbuzun bir suretini kiralayana verecektir. Aksi hal akde aykırılık teşkil eder ve tahliye sebebidir.

Kiracının işbu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kiralayanların ödemek zorunda kalacağı damga vergisi bedeli de tüm fer’ileriyle birlikte kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranı uygulanarak kiracıdan talep ve tahsil edilecektir.

11- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması ve taraflarca imza altına alınmış olması gerekmektedir. Uygulamada devamlılık vs. durumlar sözleşmenin değiştirildiği anlamını taşımayacaktır.

12- YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK

Kiracı herhangi bir nedenle kendisi veya kiralayanlar hakkında dava açılmasına veya takip yapılmasına neden olduğu  ve dava kiracı aleyhine sonuçlandığı takdirde, yargı organları tarafından kendilerine yüklenecek yargılama giderleri ile avukatlık ücretini ödemekle yükümlü olacağı gibi, ayrıca kiralayanın …………….’nun karar tarihinde geçerli tavsiye edilen avukatlık ücreti bedelinden fazla olmamak üzere avukata ödeyeceği avukatlık ücretini de ödeyecektir.

13- GÜVENCE PARASI

Kiracı işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ……… -TL / USD DOLARI güvence parasını kiralayanların kira sözleşmesinde belirtilen hesaba yatıracaktır. Kira akdinin hitamında kiralayanın kiracıdan hiçbir alacağı olmaması, kiracının elektrik, su, vs. borcunun olmaması ve kiralananda herhangi bir hasar söz konusu olmaması halinde güvence parası kiracıya aynen, şayet borçları varsa bunlar mahsup edilerek iade edilecektir. Güvence bedeli TL/DOLAR /EURO olarak belirlenmiş olup iade esnasında  kiracı faiz talebinde bulunamaz.

14- YETKİ

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ………… Mahkeme ve ……………. Daireleri yetkilidir.

On dört (14) maddeden ibaret olan işbu kira sözleşmesi tarafların ortak iradelerine uygun olarak iki nüsha olarak düzenlenerek tarihinde imza altına alınmıştır.

KİRALAYAN                                                                                                                                                                                                         KİRACI


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir