Apartman Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği

Apartman Asansör Bakım Sözleşmesi PDF ve PNG Resim Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki apartman asansör bakım sözleşmesi örnek olup somut olayınız için gereken tüm şartları karşılamıyor olabilir. Örnek sözleşme Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmışsa da yönetmeliğin tamamını kapsamamaktadır. Asansör bakımı insan hayatı bakımından önemli bir husus olduğundan apartman asansör bakım sözleşmesi hazırlanırken mutlaka avukatlara danışılmasını tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Apartman Asansör Bakım Sözleşmesi Nedir?

Aparman Asansör Bakım Sözleşmesi, aslında bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen icra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup; davacı yüklenici, bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle davalı iş sahibi aleyhine başlattığı ilamsız icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve %20 icra inkâr tazminatı istemiyle dava açmış; mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine dair verilen karar kesinlik sınırında kalmakla kesinleşmiştir……

Bu açıklamalar ışığında dosyanın incelenmesinde; davacı ….. ……  Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve dava dışı …… Site Yönetimi ile 14.10.2014-14.10.2015 tarihleri arasında ……Apartmanına ait asansör periodik bakım sözleşmesi imzalandığı, dava konusu takip dayanağı borcun davacı yüklenici tarafından davalı …’ne karşı düzenlenen 24.12.2014-05.05.2015 tarihli faturalara ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece; davacı ile ……Apartman yönetimi arasında asansör bakımının yapılması konusunda herhangi bir yazılı sözleşmenin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesinde, “Bu sözleşme apartman ve site yönetimi değişse de geçerliliğini devam ettirir.” hükmü mevcut olup; eski site yönetiminin kat maliklerinin vekili olarak, kat maliklerinin yararına dava konusu sözleşmeyi imzaladığı, onların adına ve hesabına sonuç doğuracağı dikkate alındığında kaldı ki böyle bir hüküm bulunmasa dahi yönetimin devamlılığı ilkesi gereği eski site yönetiminin imzaladığı sözleşmeden yeni yönetimin de sorumlu olduğu kabul edilmelidir. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2021/4823 E., 2021/2625 K.)

Apartman Asansör Bakım Sözleşmesi / İstisna/Eser Sözleşmesi (Asansör Tadilat ve Yenileme Sözleşmesi)

1- TARAFLAR

Taraflardan “………………Apartmanı  …../…….”  adresinde mukim apartman yönetimi (bundan sonra İŞİ YAPTIRAN olarak anılacaktır.) ile işi yapacak “……………………  ……/…..” adresinde mukim ………………….. (adi ortaklık, gerçek kişi, Ltd. Şti, A.Ş. vs.) (Bundan sonra İŞİ YÜKLENEN olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir apartmanın asansörünün tadilatı, T.M.M.O.B. Makine Mühendisleri Odası’nın  ../../…. tarihli raporunda belirtilen tüm eksikliklerin giderilmesi ve yeşil etiketin alınması koşulu ile asansör kabinin yenisi ile değiştirilmesi işlerinin yapılması için sözleşme yapılmıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu; “……sokak no: ….. …../……..” adresindeki ………. apartmanın T.M.M.O.B. Makine Mühendisleri Odası’nın  ../../…. tarihli raporunda belirtilen tüm eksikliklerin giderilmesi ve yeşil etiketin alınması koşulu ile  aşağıdaki tadilat  ve yenileme işlerinin yapılması ve  mevcut asansör kabinin tamamen yenilenmesi işidir.

3- İŞİ YÜKLENENİN SORUMLULUKLARI

İŞİ YÜKLENEN yukarıda belirtilen adresteki apartmanın ;

A- Asansör kuyusu

1)Kabin tam kapalı tampon üzerine oturduğunda kabin altı ekipmanları (paten blokları, etek sacı vb.)  kuyu dibine çarpması önlenecektir.

2)Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m* 0,6 m * 1,0 m olan bir  dikdörtgen bloğu içine alabilecek hacim koyulacaktır.

3)Kuyu alt boşluğunda kuyuya giriş kapısı yoksa yetkili kişilerin kuyu alt boşluğuna güvelik içinde girişi için durak kapısından kolayca erişilebilen sabit bir tertibat yerleştirilecektir. Bu yerleştirilen tertibat asansörün hareketli parçalarının çalışma sahasına taşmayacak şekilde olacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

B- Kuyu içi elektrik tesisatı ve aydınlatma

1)Asansör kuyusu aydınlatması için , her iki yerden de kumanda edilebilmesini sağlamak üzere hem makine dairesinde hem de kuyu dibinde birer anahtar  yapılacaktır.

2)Asansör kuyusunda durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanın ve kuyu dibi döşemesini 1m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

3)Kuyu içi elektrik tesisatı buat kapakları kapatılacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

C- Kabin karşı ağırlık ve dengeleme ağırlığı kılavuz raylarının (Montaj, Ray-Flanş, Konsol, Sabitleme)
1) Kabin rayları temizlenecektir.

D- Tamponların takılması (Montaj, Strok, Kapasite ve Hıza Uygunluğu, Topraklanma)

1)Kabin altına uygun kapasiteli tampon takılacaktır.

2)Karşı ağırlık altına uygun kapasiteli tampon takılacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

E- Kabin /K. Ağırlık Regülatör gergi makarası

1) Kabin regülatör gergi makarası ağırlığının yere olan mesafesi frenleme dikkate alınarak ayarlanacaktır.

F- Kabin altı

1)Kabin altına uygun pozisyonda tampon çarpma plakası takılacaktır.

2)Kabin altı aydınlatma tesisatı sökülecek, yenisi takılacaktır.

3)Kabin altı kumanda kablosu uygun takozla düşey konumda kabine bağlanacaktır. Yenisi ile değiştirilecektir.

4)Kabin altı metal malzemelerdeki korozyon giderilecek, yenisi ile değiştirilecektir.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

G- Kabin ve aydınlatma

1)Acil aydınlatma akü devresine bağlı çalışır hale getirilecektir.

2)Giriş katına kullanma talimatı takılacaktır.

3)Kabin döşeme seviyesinde ve kumanda aksamı üzerinde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir elektrikli aydınlatma ile donatılacaktır.

4)Kabin duraklarda kapılan açık bir şekilde beklerken kabin içinde sabit aydınlatma sağlanacaktır.

5)Kabin duvarlarındaki açıklıklar kapatılacaktır.

6)Kabin duvarları kolay alev almaz malzemeden olacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır. Aşağıda ayrıca belirtileceği üzere şu anki asansör kabini sökülüp tümü yenisi ile değişeceği için kabin içine yapılması istenen bu işlemler yapılmış olacaktır.

H- Kabin iç kumanda buton ve göstergeleri

l)Alarm tertibatı, acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya eş değer bir beslenme kaynağından beslenecektir.

2)Kabindeki durdurma butonu çift konumlu (kararlı) olacaktır.

3)İç kumanda buton ışıkları yanar hale getirilecektir.

Aşağıda ayrıca belirtileceği üzere şu anki asansör kabini sökülüp tümü yenisi ile değişeceği için kabin içine yapılması istenen bu işlemler yapılmış olacaktır.

İ- Durak kapıları

l)Çarpma kapılı kat kapısı camları telli/lamine cam olacaktır.

2)Kat kapı kilitleri çift emniyetli olacaktır.

3)Kat kapı  topraklama bağlantıları olacaktır.

4)En alt durak kapısı eşik attı düz bir satıh olacaktır.

5)Kat kapı fiş prizleri ayarlanacaktır.

6)Kat kapısı üçgen/eksentrik anahtarla açılabilir olacaktır.

7)Kırık olan kat kapısı camları değiştirilecektir.

8)Kat kapı numaraları takılacaktır.

9)Kat kapısı diktatörleri ayarlanacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

J- Kat dış kumanda buton ve göstergeleri oluşturulması

l)Kat buton ışıkları yanar hale getirilecektir. Kat butonlarının tamamı yenisi ile değiştirilecektir.

K- Aşırı yük sistemi kurulması

l)Kabinin aşır. yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeleme dahil kabinin normal harekete geçmesini önleyen bir tertibatla donatılacaktır.

L- Kabin üstü düzenlenmesi

1)Paraşüt kontağı çalışır hale getirilecektir.

2)Bakımcı kumandası priz topraklaması bağlantısı yapılacaktır.

3)Kabin üstündeki ağırlık blokları kaldırılmalı ve kabin ile karşı ağırlık dengesi sağlanacaktır.

4)Paraşüt sistemi halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanacaktır.

5)Kabin üstü dağınık kablo bağlantıları düzenlenecektir.

6)Kabin üstü temizlenecektir

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır

M- Karşı ağırlık/Dengeleme ağırlığı

1)Karşı ağırlık tam kapalı tampon üzerine oturduğunda karşı ağırlık karkasının zemine çarpması engellenecektir.

2)Kabin karşı ağırlık yarı yük dengesi ayarlanacaktır.

3)Karşı ağırlık halat bağlantıları eksik gupilyalar tamamlanacaktır.

4)Karşı ağırlık karkası altına tampon çarpma plakası takılacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır

N- Makine dairesi/ Mekan

l)Makine dairesi/mekanı kapısı tam kapalı olacak ve anahtarsız açılmayacak şekilde düzenlenecektir.

2)Asansöre ait bakım/seyir defteri oluşturulacaktır.

3)Makine dairesinde, döşeme seviyesinde en az 200 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit elektrik tesisatı oluşturulacaktır.

4)Makine dairesinden, kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmada kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde yapılacaktır. Bu mesela askı veya hız regulatörü halatlarına işaret konularak sağlanabilir.

5)Makine dairesine/mekanına kurtarma talimat, takılacaktır.

6)Makine /Makara mekanındaki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0.5 m’den fazla yükseklik varsa, korkuluklar, olan merdiven veya basamaklar oluşturulacaktır.

7)Makine/makara mekanlarına giriş için kullanılan kapı veya döşeme kapaklarının (durak kapıları, acil durum kapıları, ve deney panolar, hariç) dış yüzlerine  “Asansör makinaları -Tehlike -Yetkili Olmayan Giremez” ifadelerini içeren bir ikaz levhası takılacaktır.

8)Makine dairesi/mekanı aydınlatma anahtar, takılacak ve adreslenecektir.

9)Makine dairesi/mekanı aydınlatma lambaları çalışır hale getirilecektir.

10)Makine dairesinde/mekanında kuyu aydınlatma anahtarı takılmalı ve adreslenecektir.

11)Makine dairesi/mekanı havalandırma pencerelerine panjur veya tel kafes takılacaktır.

12)Makine dairesi/mekanı temizlenecektir.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır

O- Elektrik tesisatı ve elektrik panosu

1)Elektrik panosuna 30 mA Kapak akım rölesi takılıp tüm sistem kaçak akıma karşı korunacak hale getirilecektir.

2)Makine dairesinde/mekanında paralel bara sistem, topraklama tesisat, yapılacaktır.

3)Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmeyecek şekilde yapılacaktır.

4)Kabin kuyu ve makine/makara dairesi aydınlatma sigortaları takılacak ve adreslenecektir.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

P- Kumanda panosu

l)Faz sıralı koruma rölesi çalışır hale getirilecektir

2)Kumanda panosunda her yön için birbirine seri bağlı kontaktörlerden biri yapışık kaldığında asansör katını tamamladıktan sonra duracak şekilde yapılacaktır.

3)Motor freni her yön için seri iki kontaktörden enerjilendirilecektir.

4)Kumanda panosu muhafaza içine alınacaktır.

5)Kumanda panosunda boştaki elemanlar panoya sabitlenecektir.

Kumanda panosunun şu anki hali tamam ile sökülecek, yerine yeni kullanılmamış yukarıda gerekli şartları sağlayan kumanda panosu takılacak ve çalışır hale getirilecektir.

R- Sınır kesicileri

l)Alt ve üst sınır kesici bıçaklı şalter çalışır hale getirilecektir.

2)Alt ve üst sınır kesici mesafeleri ayarlanacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

S- Tahrik grubu

l)Fren çenesi sabit mili yaylı sekmanları takılacaktır.

2 Fren kolu takılacaktır.

3)Fren tiji gevşek kontra somunları sıkılacaktır.

4)Dişli sistemindeki boşluk giderilecektir.

5)Kaplin montaj cıvataları tamamlanacaktır.

6)Makine grubu temizlenecektir.

7)Motor terminal bağlantıları koruma altına alınacaktır.

Bu şartların olması için gerekli işlemler ve malzemelerin alınması ve takılması işleri yapılacaktır.

Ş- Hız regülatörü

1)Kabin regülatörü çalışma hızı ayarlanıp mühürlenecektir.

2)Kabin regülatörü emniyet kontağı takılacaktır

T- Deney

l)Kabin güvenlik tertibatındaki/hız regülatöründeki eksiklikler giderildikten sonra test takip kontrolünde yapılacaktır.

U- Asansörün komple kabin yenilenmesi

1) Özellikleri; Yan laminant, yan paslanmaz *Tavan krom, Küpeşte (tutamak) olacaktır. Tüm kabin sökülecek yerine yeni kullanılmamış sıfır kabin takılacaktır.

Ü- Butonların  yenilenmesi

1)Tüm katlardaki butonlar yeni sıfır olarak takılacaktır.

V- Halatların yenilenmesi

1)Asansörün yükünü çeken demir çelik halatlar tamiratı yapılmayacak tamamı ile yeni halat takılacaktır.

4- DİĞER HÜKÜMLER

a. İŞİ YÜKLENEN, işin yapılması sebebiyle iş güvenliği ve sigortalı işçi çalıştırmaktan tek başına sorumludur.

b. İŞİ YAPTIRAN, İŞİ YÜKLENENİN kendisinin veya çalışanlarından bi­risinin veya alt-işverenler varsa onların ve çalışanlarının üçüncü şahıslara vere­cekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

c. İŞİ YÜKLENEN, üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı sigorta yaptır­mayı ve doğacak zararları tazmin etmeyi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.

d. İŞİ YAPTIRAN üçüncü kişilere verilen zararlar sebebiyle açılacak hiçbir davanın, talebin muhatabı olmayacaktır. Alt-işverenlerin olması durumunda İŞİ YÜKLENEN ile alt-işverenler arasındaki uyuşmazlıklardan, her türlü dava ve ta­leplerden İŞİ YAPTIRAN sorumlu değildir.

5- ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

Yukarıda sayılan tüm    işleri   için   işçilik   ve   diğer   tüm   masraflar   dahil   İŞİ   YÜKLENENE ……………TL ödenecektir. Şimdilik ………TL işe başlanıldığında, kalan ……… TL ise Makine Mühendisleri Odası tarafından görevli mühendislerin gelip yeşil etiket verme işlemini tamamladıktan  sonra ödenecektir.

6- GARANTİ

İŞİ YÜKLENEN yapımını üstlendiği asansörün tamir ve bakım işinin teklife ve sözleşmeye uygun kaliteli malzeme ve işçilik ile yapılmasını sağlayacaktır. İŞİ YÜKLENEN kötü kullanımdan doğan yıpranmalar dışında kalan yıpranmalara karşı 2 yıl süre ile garanti vermiştir. Bu süre zarfında ortaya çıkabilecek olan tüm bozukluk ve aksaklıkları gidermek için yapılacak tüm harcamalar İŞİ YÜKLENEN’e aittir. Bu hususu İŞİ YÜKLENEN kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7- İŞİN SÜRESİ

İŞİ YÜKLENEN işe ../../…. tarihinde başlayacak ve işi, başlama tarihinden itibaren ……. gün içerisinde bitirecektir.

8- CEZAİ ŞART

İŞİ YÜKLENEN, iş bitiminde Makine Mühendisleri Odasından yeşil etiket almayı taahhüt eder eğer  alınamazsa veya işe başlama tarihinden itibaren ….. gün içerisinde yüklen­diği işi bitiremezse 10 günlük ek süre içerisinde İŞİ YÜKLENEN yeşil etiketin alınabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli işlemlerine devam edecek ve sonuçlandıracaktır. Eğer bu süre içerisinde de bitirememesi ya da gerektiği gibi teslim edememesi halinde; İŞİ YAPTIRAN kalan bakiyeyi ödemekten kaçınabilecek ve ödediği bedelin iadesini isteyebilecektir. Ayrıca  İŞİ YÜKLENEN anlaşma bedelinin  %20’si oranında  cezai şartı  herhangi bir ihtara gerek olmaksızın İŞİ YAPTIRANA ödemeyi kabul ve taahhüt eder.       

9- TEBLİGATLAR

Taraflar işbu sözleşmede belirlileri adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adresin değişmesi halinde değişiklikten itibaren 7 gün içerisinde yeni adres bildirilmezse eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

10- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda …….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu 10 maddeden oluşan sözleşme ../../…. tarihinde taraflar arasında iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

İŞİ YAPTIRAN                                                                                                                                                     İŞİ YÜKLENEN


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir