Konut Kira Sözleşmesi Örneği

Konut Kira Sözleşmesi PDF ve Resim Olarak Buradan İndirebilirsiniz

Aşağıdaki konut kira sözleşmesi örnek olup somut olayınız için gereken bütün ihtiyaçları karşılayamayabilir. Bu nedenle hak kaybı yaşamamak için avukatlara danışılmasını tavsiye ederiz.

Resim PNG Olarak İndirmek İçin

Konut Kira Sözleşmesi Nedir?

Konut kira sözleşmesi, bir kiracı ile ev sahibi veya mal sahibi arasında yapılan resmi bir anlaşmadır. Bu sözleşme, bir konutun kiralanmasıyla ilgili hak ve yükümlülükleri belirler. Kiracı, belirli bir süre için ev sahibinin mülkünü kiralar ve bu süre içinde belirli bir kira bedeli öder. Konut kira sözleşmesi, taraflar arasında bir anlaşmazlık durumunda referans olacak ve yasal bir belge niteliği taşıyacak şekilde hazırlanmalıdır. Sözleşme, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını korumalıdır. Bu nedenle, kira sözleşmesi hazırlanırken avukata danışılmasını tavsiye ederiz.

Konut Kira Sözleşme Süresi Biterse Ne Olur? Ev Sahibi Konut Kira Sözleşmesi Süresi Bittiği İçin Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 21.02.2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmaz 31.12.2011 tarihine kadar kafeterya olarak kullanılmak üzere davalıya kiraya verilmiştir.
01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, bu Kanunlardaki kira ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin düzenlemeler, Kanunun dördüncü bölümünde sıralanmıştır.Kiralanan yerin gayri musakkaf vasıfta olması halinde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen Genel hükümlere tabi yerlere ilişkin kira sözleşmesi hükümleri ,kiralanan yerin musakkaf vasıfta olması halinde ise aynı kanunun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin kanun maddeleri uygulanacaktır.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 327. maddesinde yer alan düzenlemeye göre genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin başlangıcı ve süresi belli ise kira sözleşmesinde sürenin dolması ile kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer.Kiraya veren sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde dava açarak süre bitimi nedeniyle tahliye talep edebilir.Belirli süreli kira sözleşmelerinde belirlenen sürenin dolması halinde taraflar arasında açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisi sürdürülürse kira sözleşmesi süresiz olarak uzar.Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde belirli süreli kira sözleşmesinin süresiz hale gelmemesi için kiraya veren kira süresi bitmeden veya dava açma süresi içinde kira sözleşmesini yenilemeyeceğine dair ihtarname tebliğ ettirirse kira sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi süresiz hale de gelmez.Bu durumda her zaman süre bitimi nedeniyle tahliye davası açılabilir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 347. maddesinde yer alan düzenlemeye göre ise konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzamış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren ,bu süreyi izleyen her uzama süresi sonunda kiraya veren ,bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla ,her hangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Somut olayda; Yukarıda anılan bu düzenlemeler çerçevesinde kiralananın 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlere mi, Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Hükümlerine mi tabi olup olmadığı önem arzetmektedir.Kira sözleşmesinde kiralanan yerin kafeterya olarak kiraya verildiği belirtilmişse de dosya kapsamından kiralanan taşınmazın galip vasfının musakkaf mı yoksa gayrı musakkaf mı olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle mahkemece gerekli araştırma yapılarak kiralanan taşınmaza uygulanacak kanun maddesinin tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/5401 E., 2014/7873 K.)

KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KİRALAYAN BİLGİLERİ

Ad Soyad 
Adres 
T.C. Kimlik Numarası

KİRACI BİLGİLERİ

Ad Soyad 
Adres
T.C. Kimlik Numarası 

(VARSA) MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU

Ad Soyad 
Adres 
T.C. Kimlik Numarası
KİRALANAN YER

KİRA SÜRESİ

Sözleşme Başlangıç Tarihi 
Sözleşme Bitiş Tarihi   
Sözleşme Süresi   

KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Kira Bedeli
Yıllık Kira Bedeli   
Kira bedeli, kiracı tarafından her ayın ….. gününde, kiralayanın ………………………………………. Bankası ……………… Şubesi’nde bulunan  ………………………………………. Hesap Numaralı banka hesabına yatırılmak suretiyle, peşin olarak ödenecektir.

KİRALANAN İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞLAR

 ……………. marka ………….. model kombi, elektrik sayacı (endeks………..), su sayacı (endeks………..) ve doğalgaz sayacı (endeks………..), su sayacına ait kart, doğalgaz sayacına ait kart, kiralananın bulunduğu apartmanın kapısını açmaya yarayan iki adet anahtar ve kiralananın kapısını açmaya yarayan iki adet anahtar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GENEL ŞARTLAR

 1. Kiralayan, ödemenin yapıldığı banka hesabını, kiracıya yazılı şekilde bildirerek, tek taraflı olarak değiştirebilir.
 2. Kiralananın tahliyesi sırasında kiralayan tarafından kiralananda hasar tespiti yapılır. Kiralananda herhangi bir hasar tespit edilmesi halinde, hasara ilişkin bedel kiralayan tarafından kiracıdan talep edilir. Talep edilen bedel, talep edildiği tarih itibariyle makul bir surede mal sahibine ödenir.
 3. Kiralananın ve/veya demirbaşların bakımı, aksatılmadan ve usulüne uygun bir biçimde kiracı tarafından yapılır. Kiralananın ve/veya demirbaşların bakımı aksatılır ve/veya usulüne uygun bir biçimde yapılmaz ise doğacak zarardan kiracı sorumlu olur. Kiracı bu husus ile ilgili olarak kiralayandan herhangi bir hak veya talepte bulunamayacaktır. Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiralananı; sağlam, tam, temiz ve kullanıma elverişli şekilde bırakmakla yükümlüdür. Aynı şekilde kiralanan ile birlikte verilen demirbaşlar da tam, temiz ve kullanıma elverişli bir şekilde bırakılmak zorundadır. Teslim edilen demirbaşlar: ………
 4. Kiralanan; kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak, üçüncü kişiye kiralanamaz; alt kiraya verilemez; devir ve temlik edilemez. Kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler devredilemez. Kiracı tarafından bu hususa aykırı bir tutum sergilenmesi durumunda kiralayan, iş bu kira sözleşmesini, tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 5. Kiralananı, kiracının kendisi veya ailesi dışında kimse sürekli olarak kullanamaz, kiracı ve ailesi dışında kimse sözleşme konusu taşınmazda sürekli (devamlı) kalamaz.
 6. Üçüncü kişiler eğer kiralanan üzerinde hak iddia ederse kiracı, bu durumu kiralayana bildirmek külfeti altına girer.
 7. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan, kiralanan üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Kiracı, kiralanan üzerinde yapılması gereken acil ve zorunlu onarımları, vakit kaybetmeden (Kiralananda hasar meydana gelmeden) yapacak ve ilgili hususta kiralayana derhal bilgi verecektir. Kiralanan üzerinde yapılması gereken acil ve zorunlu onarımların yapılmamasından doğan zarardan kiracı sorumlu olacaktır.
 8. Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiğinde kiralananı, teslim aldığı şekilde kiralayana teslim etmek zorundadır. Kiralanan ile birlikte teslim edilen demirbaşlar da kira sözleşmesi sona erdiğinde ilk alındığı şekilde kiralayana teslim edilmelidir. Kiralanan ve demirbaşlar üzerinde oluşan hasarın giderilmesi gerekmektedir. (Kiralananın ve demirbaşların eski haline getirilmesi gerekmekte). Hasar giderilemiyor ise hasara karşılık gelen bedelin, kiracı tarafından kiralayana ödenmesi gerekmektedir.
 9. Kiracı, kat malikleri kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca yapılması gereken işlerin yapılmasına izin vermek zorundadır.
 10. Kiralananın sağlam, tam, temiz ve kullanıma elverişli halde teslim edildiği taraflarca kabul edilmiştir. Aksi durum, kiracı tarafından ispat edilmelidir. Kiralananın kullanımından dolayı oluşacak olağan yıpranma, aşınma gibi zararlardan dolayı kiracı sorumlu değildir. Ancak söz konusu olağan yıpranma ve eksikliklerin, kiralayana vaktinde veya hiç bildirilmemesinden dolayı doğacak daha büyük zararlardan kiracı sorumludur.
 11. Kapı, pencere gibi evin bütünleyici parçaları ve araçları, eksiksiz ve kullanıma elverişli olarak kiralayana teslim edilmiştir.
 12. Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiği zaman veya kiralanan satılığa çıkarıldığı zaman kiralananı tahliye ettiği süreçte, kiralananın yeniden tahsis edilmesi için kiralananın üçüncü kişiler tarafından gezilmesine ve incelenmesine rıza göstermek zorundadır.
 13. Kiralananın tahliyesinin gerektiği hallerde, kiralananın tahliyesi sırasında ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 14. Kiracı, kendisinin veya ailesi gibi kendisi ile birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan durumlar sebebi ile kiralananı teslim almayacağını ileri süremez, kiralananı teslim almak zorundadır. Ayrıca sırf bu sebeple kira sözleşmesini feshedemez ve kira bedeli üzerinden indirim talep edemez.
 15. Kiralanan üzerinde değişiklik yapılmaması esastır. Şayet kiracı, kiralanan üzerinde bildirimsiz/habersiz değişiklik yapar ve bu değişikliğin lüks olduğu anlaşılır ise kiracı, lüks değişiklik neticesinde oluşan masrafları kiralayandan talep edemeyecektir. Lüks değişikliği kiralanandan çıkarma hakkı bulunmakla birlikte kiracı, kiralananı eski hale getirmekle de yükümlüdür. kiracı, kiralanana zarar verecek hiçbir değişiklik yapmayacağını işbu kira sözleşmesi ile kabul ve taahhüt eder.
 16. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergiler kiralayana aittir. Kiralananın kullanımından doğan vergi, resim ve harçları ile benzeri tüm masraflar ise kiracıya aittir. Kiralananın apartman görevlisi, aidat, yakıt (kömür, gaz vs.) ve genel giderlerden kiracı tarafından üstlenilecektir. Çevre ve temizlik giderleri, vergileri de dahil.
 17. Kiralananın aylık kira bedeli, her kira döneminde; izin, ihbar ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren geçen bir (1) yıllık süre sonunda ve resmi merciler tarafından açıklanan kira artış sınırını aşmadan enflasyon da dikkate alınarak artış yapılacak ve kiracı tarafından bu artırım neticesinde oluşacak bedel ödenecektir.
 18. Kira süresi …. yıldır. Ancak, kira dönemi sonundan en az 15 gün evvel taraflar sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmedikçe kira sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar. Kiracı ilk bir yıllık kira dönemi hariç olmak kaydıyla, otomatik uzayan kira dönemleri içinde 2 (iki) ay önceden kiralayana yazılı olarak bildirmek şartıyla kira sözleşmesini feshetme ve kiralananı tahliye etme hakkına sahiptir.
 19. Kiracı, kiralayanın yazılı iznini alarak, kiralanan üzerinde faydalı değişiklik yapabilecektir.
 20. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz ve kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 21. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da kiralanan üzerinde yapılması gereken onarımları, kiracı tarafından yapılan yazılı bildirimden itibaren on gün içinde -teknik aksaklıklar sebebiyle bu sürenin uzayabileceği varsayılır- yaptıracaktır.
 22. Kiracı, elektrik aboneliğini ve masraflarını kendi üstlenecek, kira sözleşmesi sona erdiğinde ise hesaba ilişkin makbuz, dekont vs. gibi belgelerin fotokopisini kiralayana verecektir.
 23. Kiracı, üç gün içinde, aile durumuna bildiren AGİ formunu mahalle muhtarlığına teslim etmekle mükelleftir. (ŞART DEĞİLDİR !!!)
 24. Kiracı, depozito olarak ………..- TL/ Dolar vs. kiralayana vermiştir. Kiralananın tahliyesi sırasında kiralananda oluşan zarara karşılık gelecek bedel depozito içinden alınacak, geriye kalan bedel kiracıya verilecektir. Kira sözleşmesi sona erdiği zaman kiralananda ve demirbaşlarda herhangi bir zarar tespit edilmediğinde, aidat, elektrik, doğalgaz, su gibi genel giderlere ilişkin bakiye borç kalmadığı tespit edildiğinde ayrıca kira bedeline ilişkin de borç tespit edilmediğinde, kiralayan teminatı kiracıya aynen iade etmeyi; bu sayılan borçların bulunması halinde ise, kiracı zarar ve borç miktarının teminatlardan mahsup edileceğini peşinen kabul ederler. Kiracı, hiçbir şekilde teminatı kiraya mahsup edemez.
 25. Kefilin kefilliği müteselsildir. Sözleşme süresince kefillik geçerlidir. Kefilin sorumluluğu da bu sözleşmede kiracıya yüklenen sorumluluklar ile aynıdır.
 26. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde, ….. Mahkemeleri ve ……. İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 27. İşbu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulanır.
 28. ….. sayfadan ….. maddeden oluşan işbu kira sözleşmesi, …. /…. /……. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmıştır.

KİRALAYAN                                                               KİRACI                                                  (VARSA) MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir