Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneğini PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki anlaşmalı boşanma protokolü örnek olup somut evliliğiniz ile birebir uyuşmayabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü hak kayıpları yaşanmaması için çok dikkatli hazırlanmalıdır. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından kabul edildikten sonra geri dönüş yapmak oldukça zordur. Aile mahkemelerinin hazırlanan protokolü kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu husus T.M.K.’nin 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Bu yüzden mutlaka avukata danışılmasını tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma aşamasındaki çiftlerin boşanma sürecinde vardıkları anlaşmayı belirten resmi bir belgedir. Bu protokol, mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi durumların düzenlenmesi gibi konularda varılan anlaşmaları içerir. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma aşamasındaki çiftlerin boşanma sürecini mahkemeye götürmeden önce kendi aralarında yazılı olarak vardıkları anlaşmaları içerir. Bu protokol, çiftin karşılıklı anlaşması ve uzlaşması üzerine kurulduğu için her iki tarafın da anlaştığı koşulları içermelidir. Boşanma protokolü, anlaşmazlıkların önlenmesi, daha hızlı bir boşanma süreci ve taraflar arasında daha az stresli bir süreç yaşanması amacıyla hazırlanır.

Boşanma Protokolünü Hakim Kabul Etmek Zorunda Değildir. Protokol Kabul Edilmezse Genel Hükümlere Tabi Bir Sözleşme Olur ve Uyuşmazlık İçin Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Olmaz. Genel Yetkili Mahkemelerin Görev Alanına Girer

Dava, taraflar arasında düzenlenen boşanma protokolü sebebiyle ortak çocuk …’nın giderlerini karşılamak üzere davacı tarafından boşanma dava tarihinden önce davalının hesabına yatırılan, 300.000 TL’nin davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Davacının anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ekindeki protokolün boşanma davası sırasında hakim tarafından onaylanmadığı ve hükme esas alınmadığı boşanma dava dosyasından anlaşılmaktadır. Taraflar düzenlenen boşanma protolü uyarınca boşanmamışlardır. O halde taraflar arasında yapılan bu protokol, genel hükümlere tabi bir sözleşme niteliğinde olup uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklanmamaktadır. Görev kamu düzenindendir ve mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir (HMK m. 1). Gerçekleşen bu durum karşısında mahkemece uyuşmazlık hakkında uyuşmazlığın genel yetkili mahkemelerin görev alanı kapsamında kaldığından bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilerek ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/23071 E., 2018/2512 K.)

Alacaklılardan Mal Kaçırmak İçin Borcun Doğumundan Önce Yapılan Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan Kazandırmalar İptal Edilir

Mahkemece davacı tarafından boşanma ilamının iptalinin istenildiği, bunun ancak yargılamanın iadesi ile mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine karar, dairemizin 26.10.2009 gün ve 2009/7941-6766 sayılı ilamıyla davacının asıl amacının boşanmaya ilişkin mahkeme hükmünün değil, protokol ile borçlu tarafından eşine devredilen taşınmazlar hakkındaki tasarrufların iptalinin istenildiği, karı-koca olan tarafların mal bölüşümünün mahkeme tarafından belirlenmediği, anlaşma şeklinde bildirdikleri iradeleri ile belirlendiği, bu gibi hallerde borçlunun alacaklıdan mal kaçırma imkanının bulunduğu, tarafların daha sonra yeniden evlendiklerinin kayıtlardan anlaşıldığı, bu nedenle tarafların delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden bahisle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davacı 3.kişi ile borçlunun borcun doğumundan sonra anlaşmalı olarak boşandıkları, dava konusu taşınmazların boşanma protokolü ile 3.kişiye bırakıldığı ve tarafların boşanmadan sonra da birlikte yaşamaya devam ettikleri boşanma protokolünün alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlara ait tasarrufların icra dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline, tefrik edilen taşınmazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ticari hayatta çeklerin vadeli olarak düzenlenmesi karşısında borçlu ise eşi olan 3.kişinin borcun doğum tarihinden sonra anlaşmalı olarak boşanmış olmalarına tarafların daha sonra 06.12.2006 tarihinde yeniden evlendiklerinin anlaşılmasına, dava konusu taşınmazların boşanma protokolü ile 3.kişiye bırakılmasının alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yapılmış olmasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA …
(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/18115 E., 2015/4157 K.)

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

…………………… (T.C: …………………) ile ………………… (T.C: ………………..) anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş olup, işbu protokolü hiçbir hile, ikrah, muvazaa ve hata olmaksızın özgür iradeleri ile imzalamışlardır.

1) Tarafların …………………. (T.C:………………………) isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin ………………………………..’ya bırakılması konusunda taraflar anlaşmışlardır.

2) Taraflar ortak konuttaki tüm kişisel eşyalarını uhdelerine almıştır. Taraflar bu hususta birbirlerini ibra etmiş olup, takı ve sair herhangi bir alacak ve hak iddiasında bulunmayacaklardır.

3) Taraflardan ……………………, kararın kesinleşme tarihinden itibaren …………………………… için ……………………….-TL (…………..Türk Lirası). Müşterek çocuk ………………………. için ………………..-TL (…………….Türk Lirası) nafaka ödeyecektir.

4)Halihazırda …………………….. tarafından işletilen ancak……………………… adına vergi levhası çıkartılan ………………………. adresinde bulunan  ……………………………….. tüm kar ve zarar kendisine ait olmak üzere ………………….’ya bırakılacak ve vergi levhası ………………………….’ya devredilecektir. ……………………………. bulunan ……………………isimli ve ………………… adına vergi levhası bulunan, ……………. tarafından işletilen işletme ise tüm kar ve zarar ……………………….. ‘ya ait olmak üzere ……………………….’ya bırakılacaktır.

5) ……………….. Plakalı …………… adına tescilli ……………….Marka araba …………………… adına tescil ettirilecek ve ………………….’ya bırakılacaktır.

6) Her iki tarafın da birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebi yoktur. Her iki tarafta aralarındaki evlilik birliğine dayalı aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri ve diğer hak ve alacakları yönünden birbirlerini ayrı ayrı ve birlikte ibra etmişlerdir. Taraflar boşandıktan sonra birbirlerinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklardır. Katkı payı, katılma alacağı ve sair davalar açmayacaklardır. Bu haklarından ileriye dönük olarak tamamen vazgeçmişlerdir.

7) Taraflar birbirlerine karşı olan mal rejiminden kaynaklı alacak haklarından feragat etmektedirler.

8) Taraflar birbirinden avukatlık ücreti, yargılama gideri ve sair talep etmeyeceklerdir.

9) Taraflar bu anlaşmalı boşanma protokolünü ………………..’nın vekili tarafından Nöbetçi Aile Mahkemesinde açılacak olan boşanma davası dosyasına ibraz edeceklerdir. Bu protokolün imzası ile birlikte taraflar birbirlerini gayrikabili rücu olarak ibra etmiştir.

Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, işbu protokol boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık. ../../….

……………………………………                                                                                                                                                                   ………………………………………….


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir