Alacağın Temliki Sözleşmesi Örneği (2)

Alacağın Temliki Sözleşmesi PDF veya Resim (PNG) Olarak İndirebilirsiniz

Aşağıdaki alacağın temliki sözleşmesi örnek olup somut olayınız ile birebir uyuşmayabilir. Hak kaybı yaşamamak avukatlara danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim (PNG) Olarak İndirmek İçin

Alacağın Temliki Sözleşmesi

TEMLİK EDEN              : ………………… (adres)

TEMELLÜK EDEN         : ………………… (adres)

MUHATAP(BORÇLU)   : ………………… (adres)

KONU                      : Muhatap (borçlu) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş, …….. İcra Müdürlüğü’nün ……/…… sayılı icra takip dosyasına konu alacağının, tüm ferileriyle birlikte temellük edene aşağıdaki şartlarla temlik edilmesidir.

TEMLİK ŞARTLARI       :

1- Temlik eden ……, muhatap ….. nezdinde doğmuş, …………İcra Müdürlüğü’nün ……/….. sayılı icra takip dosyasına konu takip çıkış miktarı ………..- TL (………. Türk Lirası) olan alacağın tamamını işlemiş ve işleyecek faizleri, fer’ileri ve teminatları ile birlikte temellük Eden ……..’e gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Temlik işlemine ilişkin ödenmesi gereken bedel işbu sözleşmenin imza anında eksiksiz olarak elden temlik edene ödenmiştir. Temlik edenin işbu bedeli eksiksiz olarak teslim aldığını bu bedele ilişkin olarak başkaca hak ve talebi olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

2- Temlik eden, işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte muhataptan yukarıda belirtilen şekilde alacağı bulunduğunu ve temlik konusu alacağını daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini ve üzerinde rehin, haciz gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3- Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde doğmuş …………. İcra Müdürlüğü’nün …../…… sayılı icra takip dosyasına konu alacağını ferileri ile birlikte temellük edene gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini, böylelikle takip çıkış miktarı …………-TL (…………..Türk Lirası) olan borcunun işlemiş ve işleyecek faizleri ve ferileriyle birlikte ödeninceye kadar, alacak üzerinde herhangi bir hakkının kalmadığını ve bütün hakların talep, tahsil ve ahzu kabz yetkisinin temellük edene geçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- Temlik eden, temlike konu alacağın, dolayısı ile icra takip dosyalarının tahsil kabiliyeti bulunup bulunmadığını hiç bir surette temlik alana garanti etmemektedir. Alacağın muhataplardan tahsil edilememesi durumunda, temlik edenin bu hususta herhangi bir taahhüdü, sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır. Ancak temlik eden, icra dosyasına konu senette tahrifat olması veya ……………Mahkemesi’nin …./…… E. sayılı dosyası ile devam etmekte olan menfi tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması ya da takibe konu senede ilişkin olarak açılacak sair davaların borçlu lehine sonuçlanması ve bu kararların kesinleşmesi halinde temlik bedelini temlik alana aynen iade edecektir. Senette tahrifat bulunduğunun Mahkeme kararı ile tespiti halinde, bu duruma ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu temlik eden kabul beyan ve taahhüt eder.

5- İşbu temlik sözleşmesinin imza tarihinden önce veya sonra muhatap tarafından açılmış ve açılacak veya muhataba karşı temlik veren tarafından açılması gereken veya açılacak dava ve icra takipleri ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yetki, temellük edene geçmiş olup, temellük edenin her türlü dava ve takip ve sair nedenlerle doğabilecek masrafları kendi uhdesinde kalacağı gibi sair dava ve takiplerle ilgili olarak da temlik verenden bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6- İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde ……….. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin bir yetki sözleşmesi olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler.

7- İş bu alacağın temliki sözleşmesi, 7 (Yedi) maddeden ibaret olup ../../…. tarihinde taraflarca sulh olunarak ve temlik bedeli eksiksiz olarak ödenerek imza altına alınmıştır.

TEMLİK EDEN                                                                                                                                                                                                 TEMELLÜK EDEN

İMZA                                                                                                                                                                                                                          İMZA


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir