Hagb Kararına İtiraz Dilekçesi

Aşağıdaki Hagb Kararına İtiraz Dilekçesi örnek olup somut olayınız ile birebir örtüşmeyebilir. Olayınıza ilişkin kanun maddeleri ve hukuki tasnifi için mutlaka avukatlara danışınız. Aksi takdirde hak kayıpları yaşamanız kaçınılmazdır.

Hagb Kararına İtiraz Dilekçesi Örneğini PDF Olarak İndirebilirsiniz

İZMİR NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
İZMİR 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
Dosya No : ………………………….

İTİRAZ EDEN
KATILAN SANIK                        : ……………………….. (adres/T.C.)

DAVACI                                        : K.H

MAĞDUR/KATILAN SANIK       : ……………………… (adres/T.C.)

KONU                                      : İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………. Esas numaralı dosyasında,………………. tarihinde verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı İTİRAZLARIMIN sunulması ve esastan inceleme yapılarak BERAAT kararı verilmesi dileğidir.

İTİRAZLARIM                              : 

1- İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, ………. sayılı dosyası ile hakkımda T.C.K’nin 106/1 maddesi uyarınca ………….. gün hapis cezası verilmiş ve C.M.K’nin 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.

2- İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz ettiğimden, yapılacak olan incelemenin, şekli yönden anılan suç ile ilgili HAGB’nin koşullarının oluşup oluşmadığından ziyade; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2013 tarih ve 2013/15 E. sayılı kararı ve bu karara istinaden verilmiş Yargıtay kararları uyarınca salt kararın esas hakkında da incelemesinin yapılarak, aleyhimde verilen kararın BOZULARAK, lehine BERAAT kararı verilmesini arz ve talep ediyorum.

“Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2015/7746 E., 2015/16949 K. Sayılı dosyasında “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara karşı yapılan itiraz üzerine, mercii tarafından sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının var olup olmadığına ilişkin olarak ceza miktarı, adli sicil kaydı ve somut zarar bulunmamasına ilişkin sınırlı bir inceleme yapılmış ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2012 tarihli ve 2012/10-534 Esas 2013/15 sayılı kararı ile itiraz merciinin sadece şekli olarak değil, hem maddi olay hem de hukuki yönden inceme yapabileceği yönündeki kararı nazara alındığında…” hükmün esas bakımından da inceleceği görülmektedir.”

3- Sayın Mahkemenizce dosya incelendiğinde görülecektir ki şahsım; dosyada lehe olan tanık anlatımları dikkate alınmadan sadece kollukta MÜDAFİSİ HAZIR BULUNMAKSIZIN ALINAN İFADESİNE DAYANILARAK, T.C.K’nin 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçundan cezalandırılmıştır.

C.M.K m.148/4 “Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.”

4- Yaşanan olayın görgü tanıklarının ifadelerine itibar edilmemiş ve neden itibar edilmediği gerekçeli kararda açıklanmamıştır. …………………………………………….

5- Tanık anlatımlarından, şahsımın tehdit suçunu işlemediği açıkça anlaşılmakta ……………………………………………….

6- YARGITAY CEZA DAİRELERİ VE CEZA GENEL KURULU KARARLARINDA DA HÂKİMİ BAĞLAMAYAN VE TEK BAŞINA DELİL OLARAK KABUL EDİLMEYEN İKRARIN DELİL DEĞERİNE İLİŞKİN; BEYANIN, HÂKİM ÖNÜNDE GERÇEKLEŞMESİ, HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ BASKI, TEHDİT VE HİLEDEN UZAK, ÖZGÜR İRADE İLE YAPILMIŞ OLMASI VE SUÇ SAYILAN FİİLİN İŞLENİŞİ İLE UYUMLU TAMAMLAYICI DELİLLERLE DOĞRULANMASI HUSUSLARI GÖZETİLEREK SONUCA VARILMAKTADIR. ………………………………………..

7- …………………………………………………………..

8- Yukarıdaki Yargıtay kararlarında belirtilen ikrara ilişkin şartlar Mahkeme tarafından dikkate alınmamış ve netice itibarıyla katılan aleyhimde, MÜDAFİSİZ VE YANLIŞ ALINAN KOLLUK BEYANINA (MAHKEME DIŞI İKRARA DAYANILARAK) VE TANIK DELİLİ YOK SAYILARAK hukuka aykırı bir şekilde hüküm kurulmuştur. BU NEDENLE TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARIN MEYDANA GELMEMESİ İÇİN ALEYHİMDE VERİLEN HAGB KARARININ KALDIRILARAK BERAAT YÖNÜNDE HÜKÜM TESİS EDİLMESİNİ SAYIN MAHKEMENİZDEN TALEP ETME ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR.  

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan sebeplerden dolayı hakkımda, haksız ve hukuka aykırı olarak verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının İTİRAZEN kaldırılarak BERAAT yönünde hüküm tesis edilmesi arz ve istirham ederim. Saygılarımla.  ../…/….

İTİRAZ EDEN KATILAN SANIK

…………..    imza


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir