Suçun Manevi Unsurları (Kusurluluk)

Türk Ceza Hukukunda Suçun Manevi Unsurları (Kusurluluk)

Türk Ceza Hukuku kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi üzerine kurulmuştur. Kusurluluk ise kast ve taksir şeklinde oluşabilir. Kast ile taksir ise suçun manevi unsurları arasında yer alır.

suçun manevi unsurları kast taksir olası kast bilinçli taksir bilinçsiz taksir basit taksir

1- Türk Ceza Hukukundaki Kusur Çeşitleri

Suçun manevi unsurları arasında yer alan Kast

Suçun manevi unsurları arasında yer alan kast hakkında bütün detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir (T.C.K. m. 21). Yani fail, fiili bilerek ve isteyerek gerçekleştirirse kast söz konusudur.

Türk Ceza Hukukunda kusurluluk halleri; taksir, bilinçli taksir, olası kast ve kast olarak düzenlenmiştir. Kast, bilerek ve isteyerek suçun kanuni tanımındaki fiilin işlenmesidir. Kasıtta irade bilinç içinde kalan bir amaca yönelirken taksirde failin iradesi suç teşkil eden neticeye yönelmemiş olduğundan kanun, dikkat ve özen vazifesinin bulunabileceği hallerde taksirli fiilleri cezalandırmıştır. (8. Ceza Dairesi 2017/24093 E., 2019/11401 K.)

Sonuçlu ve Sonuçsuz Suçlarda Kast

Sonuç, bir hareket (yapma) veya ihmal (yapmama) sonucu oluşur. Gerçekleştirilen bu hareketlerin fiziken bir değişiklik meydana getirip getirmemesine göre sınıflandırma yapılır. Buna göre sonuçlu (neticeli) suçlar ve sonuçsuz (sırf hareket suçları) suçlar olarak bir ayrım yapılır. Sonuçlu suçlara insan öldürme veya insan yaralama suçu örnek olarak verilebilir. Sırf hareket suçlarına örnek olarak hakaret suçu verilebilir. Hakaret suçunda davranış fiziken bir netice meydana getirmemektedir. Sonuçlu suçlarda kastın oluşabilmesi için failin hem hareketi hem de neticesini bilmesi ve istemesi gerekir. Sonuçsuz suçlarda yani sırf hareket suçlarında kasttan söz edebilmek için failin hareketi, davranışı bilmesi ve istemesi yeterlidir.

Kastın Çeşitleri

a-) Genel ve Özel Kas

b-) Ani ve Tasarlama Kastı

c-) Başlangıçta Olan Kast ve Sonradan Ortaya Çıkan Kast

d-) Doğrudan Kast ve Olası Kast

Olası Kast ile Doğrudan Kast Arasındaki Fark:

Suçun manevi unsurları arasında yer alan Taksir

Suçun manevi unsurları arasında yer alan taksir hakkında bütün detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Taksir

Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise taksirle de işlenebilir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir. (Ceza Genel Kurulu 2013/11 E., 2014/139 K.)

1- Taksirin Türleri

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Taksir ile Bilinçsiz Taksirin Farkını Açıklamıştır

Olası Kast – Bilinçli Taksir Farkı

2- Taksirin Unsurları

3-) Taksirde Kusur Derecesi

4-) Taksirli Suçlar İçin Düzenlenen Şahsi Cezasızlık Nedeni ve Cezayı Hafifleten Şahsi Sebep

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hakkındaki bütün detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç

T.C.K. Madde 23- Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. Görüldüğü üzere neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda hem taksir hem kast bir arada bulunmaktadır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, kast-taksir kombinasyonu ile açıklanmaktadır. Örneğin failin kasten yaralama sonucunda taksirle ölüme sebebiyet vermesinde yaralama kasten yapılmakta ise de failin öldürme kastı bulunmamaktadır. Bu yüzden fail hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama hükümleri uygulanır. Failin, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda daha ağır olan neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. Yani fail, kasten yaralama sonucunda taksirle ölüme sebebiyet vermekten sorumlu tutulacaksa bu ölüm bakımından taksirle hareket etmelidir. Eğer failin, ölüm bakımından taksir boyutunda kusuru yoksa normal kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır.

a-) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda birinci ayrım

b-) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ikinci ayrım

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Ceza Genel Kurul Kararı


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir