Kurusıkı Tabanca Taşıma Cezası

Kurusıkı silahların yönetmelikte belirtilen usulde nakledilmesi gerekmektedir. Bu nakil usulüne uymayan her işlem taşıma olarak kabul edilir. Bu nedenle usulsüz kurusıkı tabanca taşıma cezası vardır. Bu ceza idari para cezasıdır. Kurusıkı tabancanın nasıl taşınacağını öğrenmek için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz. https://avfurkanpatir.com/ceza-hukuku/kurusiki-tabanca-tasinmasi/

Kurusıkı Tabanca Taşıma Cezası

Kurusıkı tabancanın usulsüz taşınmasının cezası 5729 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Buna göre;

Bu Kanun kapsamına giren silahların;

a) Taşınması,

b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,

c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması, yasaktır.

İlgili kanunun 4. maddesi ise “bu kanunun 3. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beş yüz Yeni Türk Lirası, dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beş bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” düzenlemesini içermektedir. Usulsüz kurusıkı tabanca taşıma cezası kanunda beş yüz Türk Lirası olarak düzenlenmişse de Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenen yeniden uyarlama maddesi uyarınca “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” 2023 yılı için usulsüz kurusıkı tabanca taşıma cezası 5.252,00 Türk Lirası’dır (beş bin iki yüz elli iki ).

Hakkınızda uygulanan idari para cezasının miktarı veya idari para cezasının uyarlanmış değeri herhangi bir kanuna, yönetmeliğe dayanmıyorsa veya Resmi Gazete’de yayımlanan uyarlama oranına uymuyorsa mutlaka verilen idari para cezasına itiraz ediniz. Hakkınızda uygulanana idari para cezasının miktarı herhangi bir kanun veya yönetmeliğe dayanmıyorsa diğer bir ifade ile sadece cezanın miktarı yazıyorsa mutlaka itiraz ediniz. İtiraz gerekçelerinizin hazırlanması, kanun maddelerinin tespiti vs. için mutlaka avukata danışınız.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir