Kurusıkı Tabanca Taşınması

Vücut Üstünde Kurusıkı Tabanca Taşınması Yasaktır

Kurusıkı tabanca taşınması yasağı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’un 3. maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;

a) Taşınması,

b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya on sekiz yaşından küçüklere satılması,

c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması, yasaktır.

Yukarıdaki maddede görüldüğü üzere kurusıkı silah temin edilse bile taşımak yasaktır cezai müeyyidesi mevcuttur! Yani vücudun üstünde kurusıkı tabanca taşınması yasaktır. Bu silahlar “şahsıma saldırı olursa kendimi savunmak için yanımda bulunduruyorum” gerekçesi ile taşınıyorsa bile ilgili kanundaki cezai müeyyide uygulama alanı bulacaktır!

Bkz.

Kurusıkı Tabanca Nasıl Taşınacak ?

Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Madde 17 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve erişim kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde ses ve gaz fişeği atabilen silah bildirim kartı ile nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

(2) Bu silahlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde birinci fıkrada belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da ses ve gaz fişeği atabilen silah devir sözleşmesi ile nakledilebilir. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip üretici ve dağıtıcılar tarafından yurt içi veya yurt dışına satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, merkezi kayıt sistemi tarafından oluşturulan nakil belgesi ile nakledilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere aykırı davranılması durumunda Kanunun 4 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullere uygun olarak posta veya kargo yoluyla nakledilebilir.

Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Yine belirtilmesi gerekir ki silahın kurusıkı olması sebebiyle suç işlenemeyeceği zannedilmemelidir.

Bkz.

Kurusıkı Tabanca Nedir ?

kurusıkı tabanca taşıması yasaktır kurusıkı tabanca her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler bu nakil işlemi taşıma olarak geçer

Kurusıkı tabanca taşınması usulünü anlamak için kurusıkı silah ve diğer silahların neler olduğunun öğrenilmesi gerekmektedir. Çünkü bir silah kurusıkı olarak nitelendirilemezse bu yazıdaki taşıma esasları geçerli olmayacaktır. Kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahlar aslında ses ve gaz fişeği atan silahlardır. Hem kanunda hem yönetmelikte ses ve gaz fişeği atabilen silahlar olarak geçmektedir. Kanunda kurusıkı silahın tanımı yapılmıştır.

Ses ve gaz fişeği atabilen silah: Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edilmiş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahları, ifade etmektedir. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’a göre bu kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan rengi ve şekli belirtilerek açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır.

Eğer ki kurusıkı tabanca; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülürse kurusıkı silah, kurusıkı vasfını kaybedecektir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silahın tanımı da ilgili kanunda düzenlenmiştir. Buna göre;

Ateşli Silah: Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş  ateşli silahları,

Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda birden fazla atış yapabilen ateşli yivli silahları,

Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları,

Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

Hatıra silah: Kanunun 11. maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları, (Genel olarak devlet başkanlarına veya genelkurmay başkanlarına verişen veya onların verdiği silahlardır detayına 6136 sayılı Kanun’un 11. maddesinden bakabilirsiniz.)

Diğer saldırı ve savunma aletleri: Yukarıda sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri, ifade eder.

Yukarıda ifade edildiği gibi özel olarak saldırıda ve savunmada kullanmak için bir silah yapıldıysa bu da kurusıkı silah sayılmayacaktır. Kurusıkı silah yukarıda sayılan silahların dışında kalan, sayılan silahlara dönüştürülmeyen ve yönetmelik ve kanunda belirtilen silahlardır.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir