Kurusıkı Silah Üretimi

Kurusıkı silah üretimi hakkındaki detaylara geçmeden önce üreticinin kim olduğunun bilinmesi gerekmektedir

Üretici:

1) Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi,

2) Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

3) Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Yönetmeliğe göre kurusıkı silahları üretmek için önce kuruluş izninin sonra prototip üretim izninin en son da üretim izninin alınması gerekmektedir. Kuruluş izni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınır.

Kurusıkı Silah Kuruluş İzni

Kurusıkı silah üretimi için ilk adım kuruluş izni almaktır.

MADDE 6 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları üretecek kuruluşlar Bakanlıktan kuruluş izni alır. Firmalar kuruluş izni almak için müracaat etmeden önce, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayacak şekilde ticaret sicil kaydını yaptırarak ve işletmeye ilişkin yetkili personeli belirleyerek Türkiye Ticaret Sicil/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlattırır.

(2) Kuruluş izni almak isteyen firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvururlar:

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınan yazı.

b) Kayıtlı Elektronik Posta beyanı.

c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı.

(3) Şartları sağlamayan firmaların başvuruları reddedilir. Şartları uygun olan firmalar için hazırlanan kuruluş izni uygunluk yazıları İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluş izni geçerliliğini yitirir:

a) Kuruluş izninin alınmasını müteakip 2 yıl içerisinde prototip üretim izni için müracaat edilmemesi.

b) Firmanın, Üretim İzin Belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimini takip eden on ikinci ayın sonunda yeni ürünlere ilişkin müracaatının olmaması.

Kuruluş izni alındıktan sonra 2 yıl içinde prototip üretim izni almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulur.

Kurusıkı Silah Prototip Üretimi İzni

MADDE 7 – (1) İlk defa üretilecek veya genel ve teknik özelliklerinde değişiklik yapılan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için firmalar prototip üretim izni alır. Prototip üretimi yapmak için müracaatta bulunan firmaların aşağıda belirtilen belgelere güncel olarak sahip olmaları gerekir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında alınan kuruluş izin yazısı.

b) Faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil Belgesi.

(2) Prototip üretim yapmak isteyen firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunurlar:

a) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamlarının aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış listesi:

1) Müessese bünyesinde yapılacaklar.

2) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler.

3) Komple satın alınacaklar.

4) İthal edilecekler.

b) Her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için, 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarındaki değerlerin ve özelliklerin görülebileceği, Ek-1’deki listede yer alan fişeklerden hangisinin kullanılacağının beyan edildiği, Ek-6’da yer alan örneğe uygun teknik resim,

c) Marka Tescil Belgesi numarası veya Marka Kullanım Sözleşmesi,

ç) Teknik sorumlu ile firma arasında akdedilen teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme.

(3) Başvurunun Bakanlık tarafından incelenmesi neticesinde hazırlanan uygunluk yazısı teknik resimle birlikte İçişleri Bakanlığı ve firmaya, ret yazısı firmaya gönderilir.

(4) Prototip üretim izni iki yıl geçerli olmak üzere verilir.

(5) Yetkili personel değişikliklerinde MERSİS ve ESBİS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin tanımlama yapıldıktan sonra değişiklik Bakanlığa beyan edilir.

(6) Geçerliliği devam eden Üretim İzin Belgelerindeki ses ve gaz fişeği atabilen silahların sadece tescilli Marka şekli ve ismi ve/veya Model ismi ve/veya seri numarasında değişiklik yapılarak üretimi yapılmak istenirse, yeni ürüne ilişkin olarak teknik resmin ve firmanın buna ilişkin taahhüdü ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesini müteakip, kriminal incelemeye tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi verilebilir.

EK-1 (Yönetmeliğe Eklenen Tablo)

ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait fişek bilgileri

EK-6 (Yönetmeliğe Eklenmiş Teknik Resim)

kurusıkı silah teknik resim
kurusıkı silah teknik resim 2

Kurusıkı Silah Üretimi İzni

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre, prototip üretim izni alınan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silahtan iki adedi, silaha ait bir adet kesiti alınmış namlu ve teknik resmi, prototip üretimin yapılmasının ardından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca, ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel görünümü ve ölçülerinin, beyan edilen teknik resim ile karşılaştırılarak uygunluğu, ilgili mevzuat ve 5 inci maddede belirtilen üretim esasları bakımından incelenir. Silahların namlu içi incelemeleri; üretici firma tarafından kesiti alınmış namlu üzerinden yapılır; diğer hususların incelenmesinde silahlardan bir adedi kullanılır. İncelemelerde kullanılan silah ve kesiti alınmış namlu ile diğer silah mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.

(2) Jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca numune ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait sağ yan, sol yan, üst görünümü, ön görünümü ve namluya ait fotoğrafları ihtiva eden inceleme raporu düzenlenir.

(3) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların malzemelerine ait sertlik ölçümleri jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca incelenmez.

(4) İlgili raporun Bakanlığa ulaşmasını müteakip, üretim esaslarına uygun olan silahlar için Ek-2’de yer alan bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenen 5 yıl geçerli Üretim İzin Belgesi, İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir.

(5) Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden en az 30 gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, kriminal incelemeye tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi yenilenebilir. Geçerlilik süresinin bitimine 30 günden az kalan veya sona eren Üretim İzin Belgelerinde yenileme yapılmaz.

(6) Firmanın talebi doğrultusunda, Üretim İzin Belgesi iptal edilebilir.

(7) Ticari faaliyeti sona eren firmalar, Üretim İzin Belgelerinin iptali için Bakanlığa müracaat eder. Üretim İzin Belgeleri iptal edilen firma, bünyesinde bulunan mühürlü numune ses ve gaz fişeği atabilen silahları, muhafaza edilmek üzere Bakanlıkça belirlenen Üretim İzin Belgesine sahip başka bir firmaya teslim eder.

(8) Ürünün yapısı itibarıyla gerçek silah vasfına dönüştürülmesi ve suça karışma sıklığı sebebiyle ülke itibarını zedelediği konusunda yurt içi piyasaya arzda İçişleri Bakanınca onaylı, yurt dışı piyasaya arzda Dışişleri Bakanınca onaylı görüşler doğrultusunda ilgili ürünlere ilişkin izinler Bakanlıkça iptal edilir.

(9) Firma sahibinin/sahiplerinin firma bünyesinde bulundukları süre boyunca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça verilmiş olan Üretim İzin Belgeleri iptal edilir.

(10) Yetkili personelin, firma sahibi/ortağı olmadığı durumlarda, firma bünyesinde bulundukları süre boyunca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça bütün yetkilendirme ile ilgili görevleri iptal edilir.

EK-2 (Yönetmelikte Yer Alan Belge Örneği)

Kurusıkı silah üretim belgesi

Kurusıkı Silah Üretimi Esasları

MADDE 5 – (1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve görünümlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, sadece bu tür silahlarda kullanılmak üzere imal edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak yapıdadır.

b) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın çalışma prensibi, tam otomatik olmayacak şekildedir.

c) Gaz çıkışı namlu ucundan olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda;

1) Namlu içerisinde emniyet pimi olması halinde, fişek yatağı hariç olmak üzere namlu boru uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konumlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” bulunur.

2) Namlu içerisinde emniyet pimi olmaması halinde, namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,20 milimetre eksen kaçıklığına sahip olarak imal edilir. İstenildiği takdirde namlu içerisine ayrıca emniyet pimi de yerleştirilebilir.

3) Namlu içerisinde bulunan, Vickers sertlik testine göre en az 610HV30 sertlik değerine sahip malzemeden imal edilmiş emniyet sacı, dairesel hareket ile döndürülemeyecek ve uç kısımlarından çekilmek suretiyle çıkmayacak şekilde fişek yatağı bitiminden itibaren en fazla 12 milimetre mesafededir. Birden fazla emniyet sacı kullanılması durumunda emniyet saclarının uzunlukları toplamının, fişek yatağı hariç namlu uzunluğunun 2/3’ünden fazla olması gerekmektedir.

4) İstenildiği takdirde namlu içerisine birden fazla pim yerleştirilebilir.

ç) Gaz çıkışı fişek yatağı bitiminde olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda;

1) Namlu içerisine, Vickers sertlik testine göre en az 700HV30 sertlik değerine sahip malzemeden imal edilmiş “namlu emniyet çelikleri”, namlu çapını tam kapatacak şekilde fişek yatağı bitiminden itibaren en fazla 20 milimetre mesafeye yerleştirilir.

2) Namlu emniyet çeliklerinin fişek yatağı ve namlu ucuna dönük kısımları; delinmeyi engelleyen, kesici delici takımı eksenden kaydıran geometrik şekillere sahiptir.

3) Namlu içerisinde bulunan emniyet çelikleri; dairesel hareket ile döndürülemez, uç kısımlarından çekilmek suretiyle çıkamaz ve tahribatsız sökülemez şekilde namlu içerisine yerleştirilir.

d) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu ile gövdesi, önemli bir hasar vermeksizin birbirinden ayrılamaz veya değişikliğe uğratılamaz yapıda imal edilir.

e) Namlu ucunda kalan boşluk 1 santimetreden fazla olamaz.

f) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde, tahribatsız çıkmayacak turuncu renkli boya ile boyalıdır.

g) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 300 milimetreyi, ses ve gaz fişeği atabilen silahın tüm uzunluğu 500 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilir.

ğ) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın görünümü kırma, toplu veya şarjörlü tabanca şeklindedir. Bu silahlar güvenlik kuvvetlerince kullanılan tam otomatik silah şeklinde veya görünümünde olamaz.

h) İmal edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde veya topa; varsa şekli ile Marka Tescil Belgesinde belirtildiği biçimde marka, model, çap bilgisi silinmeyecek şekilde işlenir. Ayrıca aynı silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları silinmeyecek şekilde işlenir. Üretimde seri numarası verilmesi işlemi, seri numarası atlamayacak ve mükerrer olmayacak şekilde, Ek-7’de yer alan formata uygun yapılır.

EK-7 (Yönetmeliğe Eklenmiş Format)

Kurusıkı seri numarası uygulama formatı

ı) Fişek yatağı ve şarjör ölçüleri, Ek-1’de bulunan fişeklerin ölçülerine uygun şekildedir.

i) Şarjör yatağında, tasarlanan şarjör giriş ve çıkışına izin verecek boşluk haricindeki kısım genişletilmeyi engellemek amacıyla gövdede kullanılan malzeme ile aynı olacak şekilde doludur.

(2) İhracat amaçlı imal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda; birinci fıkranın (b), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.

(3) İhracat amaçlı yapılan üretimlerde, üretilmek istenen ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait fişek ölçüleri Ek-1’de bulunan fişek listesinde bulunmuyorsa fişeğin bulunduğu ülke standardı firma tarafından beyan edilir.

Aksam Üretimi

MADDE 9 – (1) Sadece aksam üretmek üzere kurulmuş firmalar, nihai ürünü üretmemek koşulu ile Bakanlıktan aksam üretimine ilişkin yetki alır.

(2) Aksam üretmek isteyen firmalar, faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil Belgesini aldıktan sonra aşağıdaki belgeler ile Bakanlığa müracaat eder:

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınan yazı.

b) Kayıtlı Elektronik Posta adres beyanı.

c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı.

(3) İlgili müracaatın Bakanlığa ulaşmasını müteakip üretilmesi uygun görülen ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamları için 5 yıl geçerli olacak şekilde firma, aksam üreticisi olarak yetkilendirilir.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait aksamlar, sadece yetkilendirilmiş aksam üreticisi olan firmalardan tedarik edilir.

(5) Üretim İzin Belgesi olan firmalar aynı zamanda aksam üreticisi kabul edilir.

Kurusıkı silah üretimi hakkında danışmanlık almak isterseniz iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir