Kurusıkı Silah Devri İhracatı İthalatı

Bu yazıda kurusıkı silah devri, ihracatı, ithalatı bir arada ele alınacaktır. Kurusıkı silah devri, ihracatı, ithalatı hakkındaki hususlar Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

Kurusıkı Silah Devri

Kurusıkı silah devralmak isteyen birisi Yönetmelikte düzenlenmiş, aşağıya yüklenmiş ses ve gaz fişeği atabilen silah devir sözleşmesini düzenler. Devralacak kişinin mutlaka yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Devreden ve devralan; devir işlemini, sözleşme ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir. Müracaat edilen kolluk birimince devir işlemine konu ses ve gaz fişeği atabilen silah için yukarıda yer alan ses ve gaz fişeği atabilen silah bildirim kartı düzenlenir. Devreden şahıs üzerinde kayıtlı ses ve gaz fişeği atabilen silahın düşümü kolluk birimince sağlanır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devir işlemleri devreden ve devralanın hazır bulunduğu kolluk birimi nezaretinde yapılır. Yetki belgesi ile ses ve gaz fişeği atabilen silah sahibi olan kişinin vefatı halinde; bu kişiye ait ses ve gaz fişeği atabilen silahın, varsa vasiyetname ve/veya miras sözleşmesi hükümlerine göre, yoksa mirasçıların tümünün muvafakati ile yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla mirasçılardan birine devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, terekenin paylaşımına ilişkin yargı kararları geçerlidir.

kurusıkı tabanca devir sözleşmesi

Kurusıkı Silahların İhracatı

MADDE 11 – (1) İhracat amaçlı verilen Üretim İzin Belgeleri kapsamında üretilerek ihraç edilmiş olan ses ve gaz fişeği atabilen silahların, çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi veya yurt dışı fuarlarda sergilenmek veya test amacıyla yurt dışına çıkartılmış ses ve gaz fişeği atabilen silahların geri getirilmesi durumunda, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan silahlar, yurt içi piyasaya arz edilemez. Yurt dışından sadece üretici veya ihracatı gerçekleştiren dağıtıcı tarafından geri getirilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ithalatta belirlenen hükümler uygulanmaz.

(2) Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilen yarı mamul ürünlerin yurt içine geri getirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

(3) İçişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanınca onaylı talep doğrultusunda, belirlenen ülkelere yapılan ihracata yönelik son kullanıcı belgesi istenebilir.

(4) İhraç edilen ürünlerin GTİP kodunun yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi durumunda; dağıtıcının İçişleri Bakanlığınca verilen ruhsatı ve üreticinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen tüm Üretim İzin Belgeleri 2 yıl süre ile askıya alınır, tekrarı halinde askıya alınma süresi en son aldığı askıya alma süresinin 2 katı şeklinde uygulanır.

Kurusıkı Silahların İthalatı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde, her bir model için 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik resim ile birlikte bu Yönetmelik kapsamında kuruluş izni bulunan firma tarafından Bakanlığa müracaat edilmesini müteakip, uygun görülen her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silah için ön ithal izin yazısı düzenlenir. Bakanlıkça düzenlenen ön ithal izin yazısı ve onaylanmış teknik resim firmaya gönderilir. Ön ithal izin yazısı ile 3 adet ses ve gaz fişeği atabilen silah ithal edilebilir.

(2) Firma; Bakanlıktan alınan ön ithal izin yazısı, onaylanmış teknik resim ve 2 adet numune ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Müracaat, İçişleri Bakanlığı jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca ilgili mevzuat ve üretim esasları bakımından incelenir. İnceleme neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen silahın ithaline İçişleri Bakanlığınca izin verilir.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamının ithali, sadece mevcut üretim izin belgelerindeki ürünlerde kullanılmak şartıyla, nihai ürün üretmek üzere Üretim İzin Belgesi alan firmalarca gerçekleştirilir. Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamını ithal edecek firma, ilgili aksamı Üretim İzin Belgesindeki ürünlerden hangisinde kullanacağı bilgisi, kullanıma ilişkin taahhütnamesi ve talep edilen miktar bilgileri ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder; müracaatın uygun bulunması halinde söz konusu ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamına İçişleri Bakanlığınca ithal izni verilir.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamını ithal eden firmanın, ilgili ürünleri bu madde kapsamı dışında kullandığının tespiti durumunda, almış olduğu tüm Üretim İzin Belgeleri 3 ay süre ile askıya alınır.

(5) Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde bu maddenin ilk dört fıkrasında yer alan koşullar aranmaz. Bu silahlar için geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilir. Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilir veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Söz konusu silahların imhası halinde Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat rejiminin ibrası sağlanır.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir