Kurusıkı Tabanca Ruhsatı ve Satın Alınması

Kurusıkı Tabanca Ruhsatı Nasıl alınır?

Kurusıkı tabanca alınabilmesi için kişinin öncelikle bir yetki belgesi alması gerekmektedir. Yetki belgesi ile birlikte kişi dağıtıcıya başvurabilir. Yönetmeliğe göre dağıtıcı, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları etkilemeyen, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış, ses ve gaz fişeği atabilen silah da satabilen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Kurusıkı tabanca ruhsatı alma işlemi Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte bu şekilde düzenlenmiştir.

Kurusıkı Silah Yetki Belgesi Alma İşlemi

Yönetmeliğin 14. maddesinde yetki belgesi alma işlemi düzenlenmiştir. Dağıtıcı, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın alacaklara 5729 sayılı Kanun’un 3.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları şartıyla satış yapar. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi başvurusu elektronik ortamda yapılır. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almak isteyenlere merkezi kayıt sistemi aracılığıyla yetki belgesi hakları verilir. 5729 sayılı Kanun’un 3.maddesi ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya on sekiz yaşından küçüklere satılması, hükmünü içermektedir. Buna göre ateşli silahla işlenen bir suçtan veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçtan hükümlü bulunmamak, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, on sekiz yaşından küçük olmamak şartı ile kurusıkı silah alınabilecektir. Belirtmek gerek ki Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olan silahlar tabi ki satılamayacaktır. Satıcı için bu bir şarttır. Hemen ifade edelim ki bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur. (5729 sy. k. m. 3/2). Her ne kadar kanunda ve yönetmelikte kurusıkı silahların ruhsatlı yerlerden temin edilebileceği ifade edilmişse de kurusıkı silah başkaları tarafından devralınabilir. Dikkat edilmelidir ki buradaki düzenleme devir işlemidir. Yani kişiler kurusıkı silahı satamaz ama devredebilir. Bunu Yönetmeliğin satış esasları başlıklı 13. maddesinden anlayabiliriz. Buna göre ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Anlaşıldığı üzere satış izni sadece ruhsat sahibi yerlere verilmiştir. Kaldı ki Yönetmelikte düzenlenmiş devir sözleşmesinde meblağ kısmı yer almamaktadır. Devir konusu ileride detaylı olarak incelenecektir.

Yetki belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Alınan her yetki belgesi ile bir adet ses ve gaz fişeği atabilen silah alınabilir. Dağıtıcının, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamayan ve merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi olmayan kişilere satış yapması durumunda İçişleri Bakanlığınca verilen bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilir.

Yönetmelikte kimlere kurusıkı silah satılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre ülkemizde ikamet eden yabancılara, turistlere, mültecilere, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlananlara ses ve gaz fişeği atabilen silah satılamaz.

Kurusıkı Silah Satın Alma İşlemi

MADDE 15 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silah sadece dağıtıcılardan alınır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi sahibi, bu yetki belgesi ile birlikte dağıtıcılardan ses ve gaz fişeği atabilen silahı satın alma işlemini gerçekleştirir.

(2) Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine müracaat eder.

Kurusıkı silah alan kişi, kurusıkı silah aldığını bildirmek için bir ay içinde kolluk birimine yani ilgili silah ruhsat birimine başvurur. Aksi halde idari para cezası uygulanır. Ayrıca kurusıkı tabancaların muhafaza altına alınır ve mülkiyeti kamuya geçirilir. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silah için ses ve gaz fişeği atabilen silah bildirim kartı düzenlenir. Kurusıkı tabanca ruhsatı olarak bilinen kart aşağıdadır.

kurusıkı tabanca ruhsatı
kurusıkı tabanca ruhsatı

Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışında satın alma yetkilendirme ve izin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu etkinlikler için kullanılacak silahlarda genel satış amaçlı silah satın alma şartları aranmaz. Satın alma işlemi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından süreli olarak izin verilir ve kullanılacak silahlar için bildirim kartı düzenleme işlemi yapılmaz. Verilen süre sonunda izin verilen silahlar Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir veya ihraç edilir.


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir