BİR YILLIK KİRA BEDELİNİN PEŞİN ÖDENMESİ UZAMA YILLARINDA DA GEÇERLİDİR

YARGITAY BİR YILLIK KİRA BEDELİNİN PEŞİN OLARAK ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILDIĞI KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN UZAMA YILLARINDA DA GEÇERLİ OLDUĞUNU BU NEDENLE UZAMA DÖNEMİNDEKİ KİRA BEDELİNİN İSTENEBİLECEĞİNE YANİ SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN UZAMA DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERMİŞTİR

♦ Belirli süreli kira sözleşmeleri, süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, aynı koşullarda bir yıl için uzar. (Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. T.B.K. m. 347) Eğer sözleşmede kira bedelinin peşin olarak ödeneceği kararlaştırılmışsa ve sözleşme uzamış sayılırsa bir yıllık kira bedeli istenebilir. Eğer kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verirse, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.

♦Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.11.2006 başlangıç tarihli ve 6 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme süresi 31.10.2012 tarihinde sona ermiştir. TBK.nun 347. maddesi (6570 Sayılı Kanunun 11. maddesi) “konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda bir yıl için uzamış sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Davalı şirket sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair yazılı bildirimde bulunmadığından sözleşme 01.11.2012 tarihinden itibaren kendiliğinden aynı koşullarda bir yıl uzamıştır. Bu nedenle bir yıllık kira bedelinin istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak kira sözleşmesi yenilendikten sonra davalı yenilenen kira sözleşmesinin süresi dolmadan kiralananı erken tahliye edip, kiralanana ait anahtarları icra takip dosyasına 26.12.2012 tarihinde teslim etmiş ve teslime ilişkin ihtarname davacıya 31.12.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda taşınmazın anahtarlarının 31.12.2012 tarihinde teslim edildiğinin kabulü gerekir. Davalı şirket kiralananı erken tahliye ettiğinden anahtar teslim tarihine kadar kira bedeli ile anahtar teslimi tarihinden sonra ise TBK.nun 325. maddesi gereğince makul süre kira bedeli ile sorumlu tutulması gerekir. O nedenle mahkemece anahtar teslim tarihine kadar kira bedeline hükmetmek, geri kalan kısım yönünden uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır. (Yargıtay  6. Hukuk Dairesi 2013/9458 E., 2013/12424 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir