Sekizinci Yargı Paketi ile Ceza Hukukunda Yapılan Değişiklikler

8. Yargı Paketi ile Ceza Hukukunda Yapılan Değişiklikler

8. Yargı Paketi ile Türk Ceza Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Dilerseniz bu değişikliklere ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Detaylar için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İzmir Ceza Avukatı Furkan Patır. İzmir Avukat Furkan Patır. 8. Yargı Paketi ile Yapılan Değişiklikler. Sekizinci Yargı Paketi değişiklikleri. Buca Ceza Avukatı Furkan Patır. İzmir Buca Avukat Furkan Patır. Ceza Avukatı Furkan Patır
İzmir Ceza Avukatı Furkan Patır. İzmir Avukat Furkan Patır. 8. Yargı Paketi ile Yapılan Değişiklikler. Sekizinci Yargı Paketi değişiklikleri. Buca Ceza Avukatı Furkan Patır. İzmir Buca Avukat Furkan Patır
İzmir Ceza Avukatı Furkan Patır. İzmir Avukat Furkan Patır. 8. Yargı Paketi ile Yapılan Değişiklikler. Sekizinci Yargı Paketi değişiklikleri. Ceza avukatı Furkan Patır. Türkiye Ceza Avukatı Furkan Patır

8. Yargı Paketi ile Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Türk Ceza Kanunu’nda terör suçlarıyla ilgili yapılan değişiklikler ile artık örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, ayrı bir suç olarak kabul edilmektedir.

Adli para cezasına hükmedilirken hesaplanan gün karşılığı en az yüz ve en fazla beş yüz Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Adli para cezasının bir gün karşılığı olan miktar en az yüz ve en fazla beş yüz Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Eğer adli para cezasına hükmedilmişse bir gün beş yüz Türk Lirası sayılmak üzere cezadan indirim yapılır.

T.C.K. m. 75- Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili artık hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yüz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. T.C.K. m. 75/a-c bentlerinde bir değişiklik yok sadece (b) bendinde yer alan miktar yüz Türk Lirası olarak değişmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 52 (Adli Para Cezası)

Türk Ceza Kanunu Madde 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma)

Türk Ceza Kanunu Madde 314 (Silahlı Örgüt)

Türk Ceza Kanunu Madde 63 (Mahsup)

Türk Ceza Kanunu Madde 75 (Önödeme)

8. Yargı Paketi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Sekizinci yargı paketi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda birçok değişiklik yapılmıştır. Özetleyecek olursak, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurma imkanı getirilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi vermişse veya Yargıtay vermişse bu karara karşı temyiz yoluna gidilebilecektir.

Sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemiyordu sekizinci yargı paketiyle bu hüküm kaldırılmıştır. Müsadereye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla hagb, sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamayı ifade eder.

Yakalama, tutuklama, adli kontrol işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan kişiler, Devletten maddi ve manevi zararlarını isteyebilir.

Konutunu terk etmemek, uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek şeklinde kişi hakkında adli kontrol yükümlülükleri uygulanmışsa ve sonra kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat karar verilmişse bu kişi tazminat isteyebilecektir. Kararı veren merciler kişiye tazminat isteme hakkının bulunduğunu bildirecek.

Kaçak sanığın daha önce sorgusu yapılmamışsa, sanık hakkında mahkumiyet kararının yanı sıra artık ceza verilmesine yer olmadığı kararı da verilemeyecek.

İstinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru süresi de değişmiştir. Yeni düzenlemeye göre istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru süresi hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftadır.

Sekizinci yargı paketiyle gelen düzenlemeye göre artık Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına mı yoksa aleyhine mi olduğunu açıkça belirtmek zorundadır.

Basit yargılama usulünde itiraz söz konusuysa, bu itiraz, itirazı veren Mahkeme dışındaki asliye ceza mahkemesi tarafından incelenecektir. Yargılama giderlerine, vekalet ücretine veya maddi hataya ilişkin itiraz söz konusuysa basit yargılama usulü düzenlemesi dahilinde hatalar giderilecektir ayrıca sanığın indirimi korunacaktır.

Tazminat istemlerini incelemek üzere tazminat komisyonu görevlendirilmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 41 (Eski Hale Getirme Dilekçesi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 141 (Tazminat İstemi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 142 (Tazminat İsteminin Koşulları)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 144 (Tazminat İsteyemeyecek Kişiler)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 173 (Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 231 (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 247 (Kaçağın Tanımı)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 251 (Basit Yargılama Usulü)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 252 (Basit Yargılama Usulüne İtiraz)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 268 (İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 272 (İstinaf)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 273 (İstinaf İstemi ve Süresi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 275 (İstinaf Başvurusunun Etkisi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 276 (İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 277 (İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 291 (Temyiz İstemi ve Süresi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 293 (Temyiz Başvurusunun Etkisi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 294 (Temyiz Başvurusunun İçeriği)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 295 (Temyiz Gerekçesi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 296 (Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren Mahkemece Reddi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 297 (Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 308 (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 308/A (Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 319 (Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü Hâlinde Yapılacak İşlem)

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 320 (Delillerin Toplanması)

Sekizinci Yargı Paketi ile Gelen Ceza Muhakemesi Kanunu GEÇİCİ MADDE 6- (Yürürlük Tarihi: 12.03.2024)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunda yapılan düzenlemeler bakımından aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Eski hâle getirme kurumuna ilişkin olarak 41 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında kalkan engeller bakımından uygulanır. Bu tarihten önce kalkan engeller bakımından bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
b) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz süresine ilişkin olarak 173 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilen kararlar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
c) Kanun yollarına başvuru şekli ve süreleri ile bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ve cevap sürelerine ilişkin 268, 273, 276, 277, 291, 294, 296, 297, 308, 308/A, 319 ve 320 nci maddelerde yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilen kararlar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklerden önceki hükümler ile yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
d) Temyiz süresi ile bu sürenin kararın tebliğinden itibaren işlemeye başlamasına ve cevap süresine ilişkin 291, 296 ve 297 nci maddelerde yapılan değişiklikler, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup da 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında da uygulanır.
e) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan; 275 inci maddenin ikinci fıkrası, 293 üncü maddenin ikinci fıkrası ve 295 inci maddesi hükümlerinin, 1/6/2024 tarihinden önce verilen kararlar bakımından uygulanmasına devam olunur.
(2) a) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 231 inci maddenin on birinci ve on ikinci fıkrasında yapılan kanun yoluna ilişkin değişiklikler, 1/6/2024 tarihi ve sonrasında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları hakkında uygulanır.
b) 1/6/2024 tarihinden önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları hakkında itiraz kanun yolunun uygulanmasına devam olunur. Bu itirazlar, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 231 inci maddenin on ikinci fıkrasında yapılan değişiklikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.
c) 1/6/2024 tarihinden önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıyla ilgili olarak 231 inci maddenin onbirinci fıkrası gereğince hükmün açıklanması veya yeniden kurulması hâlinde, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 231 inci maddenin on birinci fıkrasında yapılan değişiklikten önceki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanır.
d) 1/6/2024 tarihinden önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları bakımından sanığın kabul etmesi şartı aranmaya devam olunur.
(3) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 141 inci maddede yapılan düzenlemeler, 1/6/2024 tarihinden sonra kesinleşen karar veya hükümler bakımından uygulanır.
(4) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 142. maddede yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında yapılan istemler bakımından uygulanır. Bu tarihten önce yapılan istemlere, kesinleşinceye kadar bu maddeyi ihdas eden Kanunla 142 nci maddede yapılan değişiklikten önceki hükümlere göre yargı mercilerince bakılmaya devam olunur. Bu fıkrada yer alan düzenlemeler ile bu maddeyi ihdas eden Kanunla 142 nci maddede yapılan değişiklikler, mülga 7/5/1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılan veya yapılacak olan istemler hakkında da kıyasen uygulanır.

Sekizinci Yargı Paketi ile Terörle Mücadele Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Terörle Mücadele Kanunu Madde 7 (Terör Örgütleri)

Sekizinci Yargı Paketi ile 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar Madde 6

Sekizinci Yargı Paketiyle 5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

Ağır para cezasının dönüştürülmesi Madde 5

Sekizinci Yargı Paketi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir