Depozito Yeni Malike Verilmediyse Kiracıya Eski Malik Vermelidir

Kiralanan El Değiştirdiğinde Eski Malik Depozitoyu Güvence Parasını (Depozito) Yeni Malike Teslim Ettiğini Kanıtlamadıkça Güvence Parasını (Depozito) Kiracıya Teslim Etmesi Gerekir

Taşınmazı yeni satın alan malik, taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinden doğan hakları da bu satın alma ile kazanmış olur. Taşınmazın satın alınması ile kira akdi sona ermiş olmaz. Bu durum T.B.K.’nin 310. maddesinde düzenlenmiştir. Hatta üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa (örneğin intifa hakkı) yine 310. madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Yasa hükmü uyarınca yeni malik satımla birlikte sözleşmenin tarafı haline gelecektir. Eski malik ile kiracı arasındaki akdi ilişki de sona erecektir. Bu durum depozito konusunu da etkilemektedir. Bu nedenle eski malik kiracıdan almış olduğu depozitoyu (güvence parası) yeni malike teslim ettiğini kanıtlamadıkça depozitoyu kiracıya teslim etmelidir.

T.B.K. Madde 310- Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

T.B.K. Madde 311- Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Taraflar arasında 01.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunmakta olup, sözleşme uyarınca davacıdan 2.000 TL depozito alındığı uyuşmazlık konusu değildir. Davalı kiralananı 16.05.2012 tarihinde üçüncü kişiye satmış, davacı da depozitonun iadesi konusunda davalıya karşı 08.06.2012 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık güvence parasının eski malik olan davalıdan istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Kiralananın üçüncü kişiye satılmasının kira sözleşmesine etkisi TBK’nun 310. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik sözleşmenin tarafı olur. Yasa hükmü uyarınca yeni malik satımla birlikte sözleşmenin tarafı haline gelirken, eski malik ile kiracı arasındaki akdi ilişki de sona erecektir. Sona eren akdi ilişkinin satım tarihi itibariyle tasfiyesi gerekir. Bu çerçevede davalının akdi ilişkinin başlangıcında kiracıdan almış olduğu güvence parasını yeni malike teslim ettiğini kanıtlamadığı sürece güvence parasını kiracıya iade etmesi gerekir. Bu nedenle mahkemece güvence parasının davalı tarafından dava dışı yeni malike teslim edilip edilmediği üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/2092 E., 2014/12561 K.)

Kiracı ile eski malik arasında yapılmış bulunan kira sözleşmesinin süresi dolmamışsa, kiracı ile yeni malik arasında T.B.K.’nin 310. maddesi gereğince geçerli bir kira ilişkisinin bulunduğunun kabulü gerekir. 6100 sayılı H.M.K.’nin 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacaktır. Yazıya konu uyuşmazlığa (depozitoyu kimin vereceği) bakmakla görevli olan mahkeme eğer  sözleşme ilişkisi bitmemişse Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir