Hız Sınırı Acile Yaralı Taşınırken Aşıldığında Ceza Kesilir Mi

Acile Yaralı Taşınırken Hız Sınırı Aşıldığında Ceza Kesilir Mi?

İşte bir özet:

Acil Durumda Yaralı Taşınırken Hız Sınırı Aşılması Durumunda Uyulması Gerekilen Bazı Kurallar 2024 Yılı İçin Hız Sınırının Aşılmasının Cezası

Yargıtay Acil Durumdaki Hastanın Hastaneye Yetiştirilmesi Sırasında Hız Sınırı İhlali Yapılması Durumunda Ceza Kesilmesini Yasaya Aykırı Kabul Etti

Dosya kapsamına göre, olay günü kabahatlinin bisikletten düşerek yararlanan kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı Çocuk Acil Servisinde tedavi ettirmek için aracıyla seyir halinde iken hız ihlali yaptığı, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar” başlıklı 141. maddenin a fıkrasındaki “Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,” şeklinde düzenleme uyarınca muterizin geçiş üstünlüğüne sahip olduğu ve trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı olmadığı gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; …. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4943 E., 2015/3027 K.)

Yargıtay kararında yer alan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesi iptal edilmiş 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar düzenlenmiştir. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:

a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,

b) İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar,

c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları,

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,

e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

f) Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait ekli sayılı listede gösterilen araçlar,

g) Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlar,

Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir düzenlemesi gereği acile yaralı taşınırken hız sınırı aşılması durumunda kişiye idari para cezası uygulanması yasaya aykırı olacaktır. Görüldüğü üzere yaralı veya acil hasta ifadesi yer almaktadır. Her acile taşınan hasta için geçerli değildir. Burada önemli olan acile hasta taşınması değil hastaneye taşınan hastanın durumunun acil olmasıdır.

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır.

Zorunluluk olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Acil Durumda Yaralı Taşınırken Hız Sınırı Aşılması Durumunda Uyulması Gerekilen Bazı Kurallar

Bir araç acil bir durumda yaralı bir kişiyi taşıyorsa ve hız sınırları aşılmışsa kanunlar bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. Türkiye’de trafik kanunları, geçiş üstünlüğüne sahip araçların yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye götürmek için trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmadığını ifade etmektedir. Bu durum, yaralının hayati tehlikesinin önlenmesi amacıyla yapılan bir istisnadır. Ancak, bu istisna bir sınırsızlık anlamına gelmez. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar güvenli bir şekilde ilerlemeye çalışmalıdır. Yüksek hızda seyahat etmek, diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, hız sınırlarına mümkün olduğu kadar uymak ve dikkatli bir şekilde ilerlemek önemlidir. Bu durumda bile güvenliği sağlamak ve başka sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak önemlidir. Trafik kurallarına elverdiği kadar uyulmalı ve dikkatli bir şekilde seyahat edilmelidir.

Acile Yaralı Taşınırken Hız Sınırının Aşılması Başka Cezaların Verilmesine Engel Teşkil Etmez

Hastaneye acil hasta veya yaralı taşırken hız sınırını aşan sürücüler, hem kendilerine hem de diğer insanlara zarar verebilir. Acil bir durum olduğunda bile trafik güvenliğini tehlikeye atmamak önemlidir. Örneğin acil hasta taşınırken veya yaralı taşınırken bir kişinin yaralanmasına veya ölümüne sebep olunmuşsa bunun soruşturması veya kovuşturması konudan ayrı olarak yürütülecektir. Acil hasta taşındığı veya yaralı taşındığı gerekçesi böyle bir durumda cezasızlık sebebi olmayacaktır. Acil hasta veya yaralı taşıyanlar sadece trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir geri kalan cezai sorumlulukları devam etmektedir ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan veya diğer kanunlarla düzenlenmiş suçlardan dolayı sorumluluk devam etmektedir. Kişi ilgili suçta taksir düzenlenmişse taksirle sorumlu olacaktır. Acil durum cezanın alt veya üst sınırdan belirlenmesinde etkili olabilir veya indirim sebebi olabilir. Somut olaya göre değişebilmektedir.

Hız Sınırları

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 50 hız sınırlarını düzenlemiştir. Buna göre motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.

İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir.

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nin 20. maddesinde hız sınırları düzenlenmiştir.

hız sınırları

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s’tir.

Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M2 ve M3 sınıfı otobüs ve minibüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/s, N2 ve N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 99 km/s’tir. Bu araçlar şehir içi yollarda ise diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.

İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 32 km/s’e, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. Yerleşim yeri içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yollarında yapılacak hız artırımlarında, Karayolları Genel Müdürlüğünden yola ilişkin alınması gerekli tedbirler ile yolun işletim hızına ilişkin bilgiler alınarak göz önünde bulundurulur.

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT ile tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km daha düşüktür.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km.’nin üstünde bir hızla sürülemez.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler.

2024 Yılı İçin Hız Sınırının Aşılmasının Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesinde hız sınırlarının aşılmasının cezası düzenlenmiştir

Hız sınırlarına uyma zorunluluğu Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

a) Yüzde ondan (%10) yüzde otuza (%30) (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 1.506,00 Türk Lirası,

b) Yüzde otuzdan (%30) yüzde elliye (%50) (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 3.135,00 Türk Lirası,

c) Yüzde elliden (%50) fazla aşan sürücülere 6.439,00 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geçici olarak geri alınır. Yüzde ondan (%10) yüzde otuza (%30) (otuz dâhil) kadar aşan sürücüler bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir