Fahri Trafik Müfettişi Ceza Keserken Delil Sunmalıdır

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Fahri Trafik Müfettişi tarafından yapılan tespitin delillendirilmesi gerektiğinden, İtiraz edenin trafik para cezası karar tutanağına konu eylemi gerçekleştirdiğine dair İdare tarafından bir delil dahi sunulmadığından İdari para cezasının kaldırılması gerektiğine karar verdi

Fahri trafik müfettişi tarafından verilen idari para cezalarının bir delile dayanıp dayanmaması tartışmalara sebebiyet vermektedir. 2023 yılına kadar fahri trafik müfettişi tarafından delilsiz olarak verilen idari para cezalarına itirazların çoğu reddedilmekteydi. Artık bu konuda sulh ceza hakimliklerinin görüşü değişmeye başlamış ve emsal kararlar verilmeye başlanılmıştır.

Fahri Trafik Müfettişi tarafından ceza kesilirken delil sunulması gerektiğine ilişkin İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2023/1812 sayılı D.İş kararı

Muteriz itiraz dilekçesi ile İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10/01/2023 tarihli sayılı 436,00 TL idari para cezasının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Hakimliğimizce itiraza konu ceza tutanağı eklenerek ilgili kuruma yazı yazılmış, düzenlenen ceza tutanağına ait bilgi ve belgeleri içeren dosyanın tasdikli bir sureti ile, gerekli tebliğ/tebellüğ belgesinin onaylı bir suretinin çıkartılarak, itiraza ilişkin cevapları ceza tutanağını düzenleyen kurumdan istenilmiştir.

İlgili kurumdan cevap ve delillerini bildirilmesinin istenildiği, fakat ceza tutanağını düzenleyen kurum tarafından itiraz konusu kabahat oluşturan eylemin gerçekleştirildiğine dair hiçbir delilin bildirilmediği anlaşılmıştır.
Şahısların, suç veya kabahat oluşturan eylemlerinin karşılığında kanuni dayanağı bulunması halinde yaptırım olarak hapis cezası, adli para cezası, idari para cezası ve sair yaptırımlar uygulanmakta olup; söz konusu yaptırımların uygulanması için bireylerin eyleminin sabit ve ispat edilmiş olması gerekmektedir. Bu husus, hukuk devleti olmanın en tabii gereğidir.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi de bu hususu, Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili yapılan bir bireysel başvuruda “Anayasa ve ceza hukukunun temel kuralları uyarınca, kişilere ceza verilebilmesi için aranan koşullardan biri hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş olmasını, diğeri de bu eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanmasını gerektirir.” şeklinde belirtmiştir. (Anayasa Mahkemesi’nin 2014/52 Esas, 2014/139 Karar sayılı kararı)

Açıklanan nedenlerle; Fahri Trafik Müfettişi tarafından yapılan tespitin (hatalı park) devamlılık arz ettiği ve delillendirilmesi gerektiği, itiraz edenin trafik idari para cezası karar tutanağına konu eylemini gerçekleştirdiğini ve itiraz dilekçesindeki hususların aksini gösterir bir delil dahi idare tarafından sunulmadığından; itirazın kabulüne, trafik idari para cezası karar tutanağının iptaline dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Muteriz hakkında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10/01/2023 tarihli sayılı 436,00 TL tutarındaki idari para cezası içeren İdari Para Cezası Karar Tutanağının iptaline yönelik İTİRAZIN KABULÜNE, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA,


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir