ERBAŞ VE ERLERİN KULLANDIĞI KOĞUŞ ÖZEL YAŞAM ALANI OLMADIĞINDAN ÖNLEME ARAMASI YAPILABİLİR

YARGITAY, GÖREVLİ ERBAŞ VE ERLERİN KOĞUŞLARINDA ÖNLEME ARAMA TALEBİNDE BELİRTİLEN YERİN ÖZEL YAŞAM ALANI OLDUĞUNDAN BAHİSLE REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ YASAYA AYKIRI BULARAK KARARI, KOĞUŞUN ÖZEL YAŞAM ALANI OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE BOZDU

Mezkür ihbarnamede;

Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Kr. Plt. Alb. … Kışlası (ETİMESGUT) içerisinde, askeri mahalde taşınması, bulundurulması veya buraya sokulması yasak olan ve bilgi güvenliğinde zafiyet yaratacak nitelikte akıllı cep telefonu, görüntü , ses vb. verileri ve bilgileri kaydeden, depolayan ve ileten cihazların yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığına ve bağımlılık yaratan/uyuşturucu madde kullanılıp bulundurulduğuna dair şüphe/duyum bulunduğundan bahisle belirtilen yerlerde belirli saatlerde önleme araması talebinde bulunulması üzerine, her ne kadar Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğince, birlikte görevli erbaş ve erlerin koğuşlarında önleme arama talebinin belirtilen yerin özel yaşam alanı olduğundan bahisle reddine karar verilmiş ise de;

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun “Önleme Araması” başlıklı 56/A maddesinin;
“Madde 56/A- (Ek: 25/7/2018-7145/2 md.)
Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde askerî birlik komutanının veya askerî kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine, askerî mahallerde özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyası aranır, gerekli tedbirler alınır, suç delilleri koruma altına alınarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılır. Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir. Arama kararında veya emrinde; aramanın sebebi, konusu ve kapsamı ile yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilir. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da makama bir tutanakla bildirilir. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. ” şeklinde,

Anılan maddeye istinaden çıkarılan 31608 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Askerî Mahallerde Önleme Araması ve Kontrol Yönetmeliği’nin “Arama yapılacak hâller ve yerler” başlıklı 10. maddesinin ise, ” (1) Önleme araması;
a) Askerî mahallerde görev yapan tüm personel ile buralarda hizmet veren sivil şahıslar tarafından görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında, ortak hizmete tahsis edilen veya tüm personelin ve şahısların kullanımına açık alanlarda,
b) Askerî mahal sınırları içerisinde bulunan ve görevli personele tahsis edilmiş dinlenme veya konaklama yerlerindeki (orduevi, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhanesi, misafirhane, apart otel, konteyner ve benzeri) ortak kullanım için ayrılmış alanlarda; askerî hizmet için kullanılan ve personelin kullanımına tahsis edilen alanlarda (eğitim alanları, yemekhane, yatakhane, bakım ve onarım kademeleri, depolar, dolaplar ve benzeri),
c) Sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit askerî araç ile askerî mahalde bulunan sivil araçlarda yapılabilir.
(2) Konut ve yerleşim yeri ile eklentilerinde, ikamet için tahsis edilmiş yerlerde ve geçici konut olarak kullanılan tesislerde bu Yönetmelik kapsamında önleme araması yapılamaz.” şeklinde düzenlendiği,

211 sayılı Kanun’un “Kışlalarda, Konak ve Ordugahlarda Kumandanlık” başlıklı 51. maddesinde kışla tanımının ” Kışla: Askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan diğer binalar ve arazidir.” şeklinde ve anılan Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin c ve ğ bendlerinde ise askeri mahal ve kışla tanımlarının “.. c) Askerî mahal: Kışla, karargâh, askerî kurum, konak, ordugâh, üs bölgeleri ve gemiler ile Millî Savunma Üniversitesine bağlı yerleşkeleri,…ğ) Kışla: Askerîn barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan diğer binalar ve arazi ile karargâh ve askerî kurumlar ile deniz kuvvetleri teşkilâtında bulunan gemiler gibi askerî tesisleri, ” şeklinde ifade edildiği,

Koğuş kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda” şeklinde tanımlandığı,
Yukarıda yer alan tanımlar ve açıklamalar karşısında, 211 sayılı Kanun ve 31608 sayılı yönetmelik gereğince, Kr. Plt. Alb. … Kışlası (ETİMESGUT) içerisinde bulunan erbaş ve erlerin kullanımına tahsis edilen koğuşun özel yaşam alanı olmadığı, askeri mahal içerisinde olan ve askerî hizmet için kullanılan ve personelin kullanımına tahsis edilen alan olduğu ve önleme araması kapsamında bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarnamesi içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.11.2021 tarihli ve 2021/7053 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA…, (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2022/5209 E., 2022/14027 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir