Covid-19 İzninde Bulunan Hükümlüler ile İlgili Duyuru

COVİD-19 SALGIN HASTALIK İZNİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜLER HAKKINDA DUYURU VE 15/07/2023 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN, 7456 SAYILI KANUN İLE 5275 SAYILI İNFAZ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMALARI

GEÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİ

7456 Sayılı Kanun’un 15.maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen geçici 10. madde, 32249 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu geçici madde, af kanunu gibi algılansa da bu bir af değildir. 7456 Sayılı Kanun 15. maddesi ile koşullu salıverilme koşullarında, hapis cezalarının toplamı ve mükerrirlik, koşullu salıverilmenin geri alınması konularında bir değişiklik yapılmamıştır. 7456 Sayılı Kanun 15. maddesi ile bazı yenilikler getirilmiştir. Buna göre;

 • Kapalı ceza infaz kurumlarından, açık ceza infaz kurumlarına daha erken geçiş imkanı getirilmiştir.
 • Denetimli serbestlik tedbiri sürelerinde lehe düzenleme getirilmiş buna göre denetimli serbestlik tedbiri sürelerinde hükümlü lehine ek uzatım getirilmiştir.
 • 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin yükümlülükleri kaldırılmıştır.

Bu yeniliklerden 1 Ağustos 2023 tarihinden sonra cezaevine giren hükümlüler yararlanamayacaktır.

İnfaz Kanunu’nda 15.07.2023 Tarihinde Yapılan Değişikliklerden Kimler Faydalanacak?
 • 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde haklarında hükmedilmiş hapis cezalarının infazı, Cumhuriyet Savcılıklarınca ertelenmiş olan hükümlüler, (Erteleme süresi 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra sona erenler de bu maddeden yararlanır. Yani hapis cezalarının infazı 31 Temmuz 2023 tarihinden sonraki bir tarihe kadar ertelenen hükümlüler bu değişikliklerden faydalanacaktır yeter ki erteleme kararı 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde verilmiş olsun.)
 • 31 Temmuz 2023 tarihinde ve bu tarihten önce haklarında hükmedilmiş olan hapis cezasının infazı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından durdurulan hükümlüler. (Bunlar cezaevinde bulunmasa dahi yararlanırlar çünkü İnfaz Kanunu uyarınca hastalık sebebiyle, lehe yasa uygulaması sebebiyle vs. infaz durdurulmuş olabilir. Yani hapis cezasının infazı durdurulan hükümlülerin illa ki 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevinde bulunmasına gerek yok bu tarihten sonra cezaevlerine gelseler bile yararlanacaklardır.),
 • 31 Temmuz 2023 tarihinde kapalı veya açık cezaevinde cezalarını çeken hükümlüler,
 • 31 Temmuz 2023 tarihinde ve bu tarihten önce Covid-19 nedeniyle izinli olan ve haklarında denetimli serbestlik uygulanan hükümlüler,
 • Covid-19 sebebiyle hapis cezasından izinli olan hükümlüler,

bu değişikliklerden faydalanacaktır.

İnfaz Kanunu’na Eklenen Geçici 10. Maddenin, Hükümlülere (Geçici 10. Madde Kapsamına Dahil Olan) Uygulanma Biçimi

İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 2. fıkrasının uygulaması:

İlgili hüküm: 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına beş yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin talebi aranmaksızın, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilir.

İlgili hükümden anlaşılacağı üzere infaz hakimine bir takdir hakkı verilmiştir. İnfaz hakimi iyi hal kriterlerine göre bu takdir yetkisini kullanabilir.

Bu hükümden faydalanacak olan hükümlülerin sağlaması gereken şartlar: Hükümlü, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle açık cezaevi hükümlüsü olacak, Covid izninde bulunacak ve denetimli serbestliğine en fazla 5 yıl kalacak. Bu üç şart bir arada gerçekleşecek.

Uygulama Örneği

Hükümlü 31 Temmuz 2023 tarihinde açık cezaevi hükümlüsü ve Covid izinlisi olsun. Denetimli serbestlik hakkı, koşullu salıverilmesine 1 yıl kala gerçekleşsin. Koşullu salıverilmeye kalan süresi 5 Yıl 5 Ay olsun. Bu veriler doğrultusunda:

Denetimli serbestliğe kalan süre 31 Temmuz 2023 itibariyle 4 yıl 5 aydır çünkü denetimli serbestlik hakkı, koşullu salıverilmesine 1 yıl kala gerçekleşecek.  (5 yıl 5 ay – 1 yıl = 4 yıl 5 ay)

Bu hükümden faydalanabilmek için denetimli serbestliğe en fazla 5 yıl kalması gerek. Örnek olayda 4 yıl 5 ay kalmış yani hükümlünün denetimli serbestliğine 5 yıldan az bir süre kaldığından hükümlü cezaevine çağrılmayacak, talebine gerek olmaksızın infaz hakimi takdir ederse hakkında denetimli serbestlik kararı verecek ve sonuç olarak koşullu salıverilme tarihine kadar infazını denetim tedbirleri doğrultusunda tamamlayacaktır.

Denetimli serbestliğine 5 yıldan fazla süre kalanlar infaz kurumlarına dönmek zorundadır. 31 Temmuz 2023 tarihinde açık cezaevi hükümlüsü olan ve Covid izninde bulunan hükümlü bu koşulları taşıması şartıyla yukarıda ifade edilen 5 yıllık şart, 31 Temmuz 2023 tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşse bile geçici madde 10/2 ‘den yararlanarak 5 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Bütün bu şartları taşıyıp da İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 2. fıkrasından yararlanamayacak hükümlüler

 • Adli para cezası hapis cezasına çevrilen hükümlüler (Bunlar cezalarını açık cezaevinde infaz ediyor)
 • Tazyik hapsi veya hapsen tazyik hükümlüleri
 • 3713 sayılı Kanun kapsamında terör suçundan hüküm giyenler
 • Örgüt faaliyeti kapsamında suç işleyen hükümlüler
İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 4. fıkrasının uygulaması:

İlgili hüküm: 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 31/7/2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan süreleri 105/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmadan geçirirler.

Bu hükümden faydalanacak olan hükümlülerin sağlaması gereken şartlar: Hükümlü 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle denetimli serbestlik hükümlüsü olacak ve Covid izinlisi olacak.

Uygulama Örneği

Hükümlü yukarıda yazılı olan tarihte denetimli serbestlik hükümlüsü olsun ve Covid izninde olsun. Koşullu salıverileme tarihi 1 Ağustos 2025 olsun. Hükümlü 1 Ağustos 2025 tarihine kadar cezasını çekmeye devam edecek yani 2 yıl 1 gün süreyle infazına devam edecek ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacak ardından 1 Ağustos 2025 tarihinde koşullu salıverilme hakkını kazanacaktır.

İnfaz aşamasının yükümlülük altında geçirilmemesi için hakim kararına gerek yoktur. Bu düzenleme bakımından herhangi bir suç istisnası bulunmamaktadır. İlgili fıkra incelendiğinde görülen o ki 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle denetimde bulunan tüm hükümlüler bu fıkradan faydalanabilecekler.

Kanaatimce: 3713 Sayılı Kanun uyarınca Terörle mücadele kapsamında değerlendirilen suçlardan hakkında mahkumiyet kurulan hükümlüler, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan hakkında mahkumiyet kararı verilen hükümlüler, Türk Ceza Kanunu’nun 302. ve 339. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hakkında mahkumiyet hükmü verilen hükümlüler (Anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluğa ilişkin düzenlenen cezalar.) bu uygulamadan yararlanamayacaklar.

İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 6. fıkrasının uygulaması:

İlgili Hüküm: Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası on yıldan az ise bir ayını, on yıl ve daha fazla ise üç ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir. Bu hükümlüler ile 31/7/2023 tarihinde geçici 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri hâlinde en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından üç yıl erken yararlandırılır.

Bu hükümden faydalanacak olan hükümlülerin sağlaması gereken şartlar: Hükümlünün 31 Temmuz 2023 tarihinde kapalı ceza infaz kurumu yükümlüsü olması gerekmektedir.

İlgili hüküm incelendiğinde kapalı cezaevi hükümlüsünün toplam cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalı kurumda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık cezaevine ayrılması gereken tarihten 3 yıl önce açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilirler. İnfaz sürecinin devamında hükümlü en az 3 ay açık cezaevinde kalmış olması şartıyla bahse konu mevzuat uyarınca denetimli serbestlik uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılır. Netice itibarıyla kapalı cezaevi hükümlüleri yukarıda sayılan şartları taşımaları halinde 3 yıl erken açık cezaevine geçtikten sonra 3 yıl erken denetimli serbestlikten faydalanır.

Uygulama Örneği

31.07.2023 tarihinde kapalı cezaevinde bulunan hükümlünün 18 yıl hapis cezası olsun. Koşullu salıverileme oranı 2/3 olsun.

Hükümlü 18 yılının 2/3’nü yani 12 yılını ceza infaz kurumlarında geçirdikten sonra koşullu salıverilecek. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine göre toplam cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir. Yani hükümlü 5 yıl kapalıda cezasını çektikten sonra açığa geçecektir. 6 yıl da açık cezaevinde cezasını çektikten sonra koşullu salıverilecektir çünkü denetimli serbestlik hakkı kural olarak koşullu salıverilmesine 1 yıl kala gerçekleşecek yani 11. yıl ile 12. yıl arasındaki 1 süre denetimli serbestlikte geçecek. Toparlayacak olursak İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 6. fıkrasından faydalanmayan hükümlü 5 yıl kapalıda, 6 yıl açıkta ve 1 yıl denetimli serbestlikte kalıp 18 yıllık cezasının infazını tamamlayacaktır.

Şimdi İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 6. fıkrasından faydalanacak hükümlü için süreleri hesaplayalım. Yeni düzenleme gereği hükümlü 7 yıl kala değil 10 yıl kala açığa geçecek (7+3=10). Yani 2 yıl kapalıda cezasını çektikten sonra açığa geçecek. (Çünkü açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar düzenlemesi gereği.). 3 yıl erken açığa geçenler 3 yıl erken denetimli serbestlikten faydalanacak düzenlemesi gereği de açıkta 6 yıl kalacak kalan 4 yıl da denetimli serbestlikte geçecek. Sonuç olarak yeni düzenleme gereği koşullu salıverilme oranı 2/3, hapis cezası 18 yıl olan hükümlü 2 yıl kapalıda, 6 yıl açıkta ve 4 yıl denetimli serbestlikte cezasını çekip 18 yıllık cezasını infaz etmiş olacak. (İyi halli olma koşulunun da gerçekleşmiş olduğunu varsaydık.)

Hükümlü, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle açık cezaevine geçmesine 3 yıldan fazla bir süre kalsa da o tarihte kapalıda olması şartıyla diğer şartların tamamının gerçekleştiği tarihte yeni düzenlemeden faydalanabilir.

İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 6. fıkrası hükümleri 31/7/2023 tarihi itibarıyla;

a) Hapis cezasının infazı 16, 16/A ve 17 nci maddeleri kapsamında ertelenmiş olan,

b) Hapis cezasının infazı durdurulmuş olan,

hükümlüler hakkında da uygulanır.

Bütün bu şartları taşımasına rağmen İnfaz Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 6. fıkrası hükümlerinden faydalanamayacak kapalı cezaevi hükümlüleri
 • Türk Ceza Kanunu’nun 302. ve 339. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hakkında mahkumiyet hükmü verilen hükümlüler. (Anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluğa ilişkin düzenlenen cezalar.)
 • Terörle mücadele kapsamında değerlendirilen suçlardan hakkında mahkumiyet kurulan hükümlüler.
 • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan hakkında mahkumiyet kararı verilen hükümlüler.
 • İkinci kez mükerrirler.
 • Koşullu salıverilmesi geri alınan hükümlüler.
İnfaz Kanunu’nda 15.07.2023 Tarihinde Yapılan Değişikliklerin Uygulanmayacağı Durumlar
 • Belki de en fazla merak edilen husus bu değişikliklerin karşılıksız çek keşide eden hükümlüler hakkında uygulanıp uygulanmayacağıdır. Karşılıksız çek keşide etme suçunda denetimli serbestlik hükümleri uygulanmamaktadır. Dolayısıyla denetimli serbestlik ile ilgili yapılan değişikliklerin karşılıksız çek keşide etme suçundan mahkum olan hükümlülere uygulanması imkansızdır. Bu nedenle karşılıksız çek keşide etme suçu sebebiyle verilen adli para cezasının infazında da bu değişiklikler uygulanmaz. (Kısaca adli para cezası, hapsi cezasına çevrilince hükümlü zaten açık ceza evinde cezasını çekecek ve denetimli serbestlik hükümleri adli para cezasından çevrilen hapis cezalarında uygulama alanı bulmuyor. Bu sebepler aşağıda yazılı 5. madde için de geçerlidir.)
 • Koşullu salıverilmenin geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilen veya ikinci defa mükerrir olup hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanan hükümlüler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. (Şartlı tahliyesi geri alınan, bakiye cezalarının aynen infazına karar verilenler vs.)
 • Bu kanun hükümlerinin uygulanması için hakkında mahkumiyet hükmü verilen hükümlülerin, mahkumiyet kararlarının 31 Temmuz 2023 tarihinden önce kesinleşmiş olması gerekmektedir.
 • Hakkında disiplin hapsi, zorlama hapsi ve tazyik hapsi kararı verilenler hakkında bu kanun hükümleri uygulama alanı bulamayacaktır. (İcra ve İflas Kanunu gereği ödeme taahhüdünün ihlali sonucu verilen tazyik hapsi, nafaka ödeme kararına aykırı davrananlar için hükmedilen tazyik hapsi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin kanun uyarınca verilen tedbir kararlarına muhalefet sebebiyle uygulanan tazyik hapsi vs.)
 • Adli para cezalarının ödenmemesi sebebiyle, adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi durumlarında da bu kanun hükümleri uygulanmaz.
Hakkında Birden Fazla Hapis Cezasına Hükmedilen Hükümlülere İlişkin Durum

31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinde bulunan hükümlü, halihazırda infaz ettiği cezaları kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren İnfaz Kanunu değişikliklerinden faydalanır fakat 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra bir suçtan daha cezası kesinleşirse bu sefer cezalar toplanacağından 31 Temmuz 2023 tarihinden önce kesinleşen cezaları için de hakkı kaybolacak ve bu kanun hükümlerinden faydalanamayacaktır. 31 Temmuz 2023 öncesi için de sonrası için de faydalanamaz. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce infaz etmeye başladığı mahkumiyet hükmü için de faydalanamaz eğer 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra bir suçtan daha mahkumiyet hükmü kesinleşmişse. Hakkında birden fazla hapis cezasına hükmedilen kişilerin bu mahkumiyet kararları ayrı ayrı hem suç türü bakımından hem de kesinleşme tarihi bakımından bütün şartları taşınması lazım ki bu değişiklikler uygulanabilsin.

1 Ağustos 2023 Tarihi Öncesinde Cezaevinde Cezasını Çekmekte Olan Hükümlüler Bu Tarihten Sonraki Bir Tarihte Kesinleşmiş Yeni Bir Mahkumiyet Kararı Alırsa Ne Olacak?

1 Ağustos 2023 tarihinden sonraki mahkumiyet için bu değişiklik hükümlerinden faydalanılamaz. Hükümlü cezaevinde infaz ettiği cezası bakımından şartlı tahliye edildikten sonra gelen diğer kesinleşmiş cezası bu değişiklikler hariç kendi usulüne göre infaz edilir ve bu değişikliklerden faydalanamaz ama şartlı tahliye edilmeden önce diğer suç için kesinleşme kararı gelirse iki mahkumiyet kararı için de bu yeni değişikliklerden faydalanamaz.

1 Ağustos 2023 Tarihinden Önce Tutuklu Bulunanlar 15/07/2023 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, 7456 Sayılı Kanun İle 5275 Sayılı İnfaz Kanunda Yapılan Değişikliklerden Faydalanabilecek Mi?

1 Ağustos 2023 tarihinden önce tutuklu olanların tutuklu oldukları cezaları 31 Temmuz 2023 tarihinden önce onanmışsa bu değişikliklerden faydalanır eğer 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra tutuklu oldukları cezaları kesinleşirse bu değişikliklerden faydalanamazlar. Tutuklu olanların kesinleşmiş olup da infaz edilmemiş mahkumiyetleri varsa yine de bu değişikliklerden faydalanırlar. Yani kesinleşme tarihi 31 Temmuz 2023 olması gereklidir.

Haklarında Özel İnfaz Usulü (Konutta ceza çektirilmesi, hafta sonu ceza çektirilmesi vb.)  Uygulananların Durumu

Bu infaz usullerinde denetimli serbestlik hükümleri uygulanmadığından, denetimli serbestlik bakımından bu değişikliklerden faydalanamazlar. Açık cezaevinde olanlar yararlanamazlar.

1 Ağustos 2023 Tarihinde Cezaevinde Olup Da Haklarında İçtima Edilemeyen (Koşullu salıverilmenin geri alınması, 2. Kez mükerrerlik vb.) Hapis Cezaları Bulunan Hükümlülerin Durumu

Haklarında koşullu salıverilmenin geri alınması kararı verilenler ile ikinci kez mükerrir olanların cezaları diğer hapis cezaları ile birleştirilemiyor bu nedenle bunların cezaları öncelikle infaz ediliyor ve diğer kesinleşmiş hapis cezaları infaz edilmek için bekliyor. İnfaz edilmek için bekleyen hapis cezalarının kesinleşme tarihleri 31 Temmuz 2023 tarihinde ve öncesindeyse bu değişikliklerden faydalanırlar. İçtima uygulamasının olduğu hapis cezalarında bu kanunun uygulanması bakımından hükümlünün en aleyhine olan suç ve ceza türüne göre değerlendirme yapılır.

 7456 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi

MADDE 15- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler, izin bitimini takip eden onbeş gün içinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır.

(2) 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına beş yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin talebi aranmaksızın, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilir.

(3) Yukarıdaki fıkralar uyarınca, izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususlar, Adalet Bakanlığının resmî internet sitesinde duyurulur.

(4) 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 31/7/2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan süreleri 105/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmadan geçirirler.

(5) Geçici 9 uncu maddenin altıncı fıkrası uyarınca açık ceza infaz kurumuna gönderilen hükümlüler, 31/7/2023 tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumuna ayrılmış sayılır.

(6) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası on yıldan az ise bir ayını, on yıl ve daha fazla ise üç ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir. Bu hükümlüler ile 31/7/2023 tarihinde geçici 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri hâlinde en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından üç yıl erken yararlandırılır.

(7) Altıncı fıkra hükümleri 31/7/2023 tarihi itibarıyla;

a) Hapis cezasının infazı 16, 16/A ve 17 nci maddeleri kapsamında ertelenmiş olan,

b) Hapis cezasının infazı durdurulmuş olan,

hükümlüler hakkında da uygulanır.

(8) Koşullu salıverilmenin geri alınması nedeniyle 31/7/2023 tarihi itibarıyla cezası aynen infaz edilen veya ikinci defa mükerrir olup 31/7/2023 tarihi itibarıyla bu cezanın infazı için ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin bu cezalarının infazı bakımından altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu hükümlülerin 31/7/2023 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ancak infaz edilmemiş diğer hapis cezaları bakımından altıncı fıkra hükümleri uygulanır.”

Adalet Bakanlığı’nın Covid-19 İzninde Bulunan Hükümlülere Duyurusu

Halen Covid-19 salgın hastalık izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20/07/2023 tarihinden itibaren, e–Devlet kapısına TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Adalet Bakanlığı bölümünde yer alan “Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama” ekranından öğrenebileceklerdir. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sisteminde kayıtlı GSM numaralarına cezalarının infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecektir.

Açık ceza infaz kurumuna dönecek hükümlülere ilişkin hususlar:

Yukarıda belirtilen sorgulama ekranında ve tarafınıza gönderilen SMS metninde Sayın: İsim-Soyisim İnfaz işlemlerinizin yürütüldüğü ….. ceza infaz kurumuna 01/08/2023 – 15/08/2023 tarihleri arasında dönmeniz gerekmektedir.” ibaresi bulunanlar, 01/08/2023 – 15/08/2023 tarihleri arasında belirtilen kuruma dönmek zorundadır.

Hükümlüler, infaz durumlarına ilişkin sorgulama ekranlarına aşağıdaki web uzantılı linkler aracılığıyla 20/07/2023 tarihinden itibaren ulaşabileceklerdir.

İlgili linkler;
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi

Açık ceza infaz kurumuna dönmeyerek cezalarının infazına denetimli serbestlik tedbiri altında devam edecek hükümlülere ilişkin hususlar:

Yukarıda belirtilen sorgulama ekranında ve tarafınıza gönderilen SMS metninde Sayın: İsim-Soyisim hakkınızda denetimli serbestlik kararı verilme süreci ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. Bu süreçte ceza infaz kurumuna başvuruda bulunmayınız.” ibaresi bulunanların, ceza infaz kurumlarına dönmeyerek sürecin sonuçlanmasını beklemeleri gerekmektedir.

Hükümlüler, infaz durumlarına ilişkin sorgulama ekranlarına aşağıdaki web uzantılı linkler aracılığıyla 20/07/2023 tarihinden itibaren ulaşabileceklerdir.

İlgili linkler;
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/adalet-bakanligi

Haklarında ilgili infaz hâkimliğince denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülere gönderilen SMS ve linkte belirtilen sorgulama ekranında Sayın: İsim-Soyisim hakkınızda infaz hakimliği tarafından denetimli serbestlik kararı verilmiş olup ceza infaz kurumuna dönmeyerek 5 gün içerisinde, kimliğinizi ispata yarayan bir belge ile …. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.” ibaresi bulunanların 5 gün içerisinde ikametinin bulunduğu yer veya SMS/sorgulama ekranında belirtilen yer denetimli serbestlik müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kişiler, haklarında infaz hâkimliğince verilen denetimli serbestlik kararına https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresinden dosya sorgulama işlemi yaparak erişim sağlayabilirler.

Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında, açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilebilecektir.

Ayrıca; 15/07/2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde haklarında 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan süreleri 105/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmadan geçireceklerdir.

01.08.2023


kategori

yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir