Yeni Ev Sahibi Olmak Tek Başına Tahliye Sebebi Değildir

Taşınmazın İktisabı Yalnız Başına Tahliye Nedeni Olmadığından Yeni Ev Sahibi İhtiyaç İddiasını Kanıtlaması Gerekir

Yeni ev sahibi sırf evi satın aldığı gerekçesi ile kira sözleşmesini sona erdirip kiracıyı tahliye edemez. Yeni ev sahibi ihtiyaç sebebini ispat etmelidir. Aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ihtiyaç sebebi ile tahliye hükümleri uygulama alanı bulamaz. Yeni ev sahibi mevcutsa diğer hükümlere göre tahliye isteyebilir veya kira sözleşmeleri için düzenlenmiş fesih sürelerine göre hareket etmelidir.

Yeni Ev Sahibinin İhtiyaç İddiasını İspat Etmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Dava, İktisap ve mesken ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davacının, kiralananın mesken ihtiyacı nedeniyle alındığını belirterek açtığı davada, mahkemece, davanın, iktisap tarihinden itibaren yasal süresinde ihtarda bulunularak yasal süresinde açıldığı ve davacı adına kayıtlı taşınmazda bulunduğu nedeniyle ihtiyaç iddiası kanıtlandığından bahisle davanın kabulü ile davalının tahliyesine karar verilmiş, hükmü davalı, ihtiyacın samimi olmadığını, davacının ihtiyacını ispatlayamadığını bildirerek temyiz etmiştir.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Olayımıza gelince; her ne kadar yerel mahkeme ihtiyacın ispatlandığını gerekçesinde belirtmiş ise de, ihtiyaca ilişkin hiçbir delil toplanmadan sadece 6570 Sayılı Yasa 7/d maddesine göre davanın süresinde açıldığının kabulü ile tahliye kararı verilmiştir. Taşınmazın iktisabı yalnız başına tahliye nedeni olmayıp davacının yukarıda açıklandığı gibi ihtiyaç iddiasını kanıtlaması gerekir. Bu nedenle mahkemece tarafların ihtiyaca yönelik delillerinin toplanarak sonucuna göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. ((Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2013/3476 E., 2013/6017 K.)


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir