YARI VEYA TAM ZAMANLI SİGORTALI ÇALIŞMAK KYK BURS VE KREDİYİ KESMEZ

YARI VEYA TAM ZAMANLI OLARAK SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞAN KİŞİNİN K.Y.K. BURSU VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLMEZ

♦ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’nde bursun ve kredinin kesildiği durumlar düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre yarı veya tam zamanlı sigortalı olarak çalışan birinin bursu ve öğrenim kredisi kesilmez. Fakat burs kesilme durumlarını incelemeden önce hemen belirtelim ki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 6. maddesinin f bendine göre zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışanların yurtlarda barındırılmasına son verilir.

Ψ K.Y.K. Bursunun Kesilme Durumları
Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

♦ Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

♦ Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4’lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

♦ Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

♦ Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi 

♦ Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

♦ Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

♦ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi

♦ Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.

Öğretim kurumlarınca disiplin cezası verilenlerin burslarının kesilmesi

♦ Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

Bazı Özel Durumlar
Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

♦ Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

♦ Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Öğrenim Süresi İçerisinde Yapılan Ödemeler

♦ Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

Ψ Kurum Yurtlarından Süresiz Çıkarma Cezası Gerektiren Durumlar

♦ Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Hırsızlık yapmak.

b) Devlet büyüklerine karşı yurt içinde ve dışında hakarette bulunmak ya da bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olmak.

c) Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü, yazılı ya da sosyal ve görsel medyada küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.

ç) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencilerine, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.

d) Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak, bulundurmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak.

f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek.

g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak, dağıtmak.

ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.

h) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak.

ı) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

i) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 gün yurdun dışında geçirmek.

j) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına yardımcı olmak.

k) Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak.

l) Yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak.

m) Yurt içinde veya dışında terör örgütlerinin eleman temini amaçlı düzenlenen faaliyetlere katılmak.

n) Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak, hakimiyet kurmak, sindirmek.

Verilecek Disiplin Cezalarının Bir Derece Ağırlaştırılması Suretiyle Yurtlardan Süresiz Çıkarma Cezası
♦ Disiplin suçunun tekrarı

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş aynı fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.

Geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekir.

Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle onaylanmış disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

♦ Disiplin cezasının ağırlaştırılması veya hafifletilmesi

Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Ancak disiplin suçunun tekrarı maddesine göre bir derece ağır ceza öngörülmüş ise bu madde hükmüne göre ağırlaştırma yapılamaz.

Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeyi teşvik, ağırlaştırıcı sebep sayılır.

Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir.

Disiplin Cezalarına İtiraz Mümkündür

İtiraz sonucunda da olumlu bir karar alınamazsa artık idari işlemin iptali için İdare Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

♦ Disiplin cezasına itiraz

Öğrenci, disiplin cezalarının tebliği veya duyurulması tarihini takip eden 7 gün içinde disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar; uyarma cezasında il müdürlüğüne, kınama cezasında Genel Müdürlüğe, süresiz çıkarma cezasında ise Genel Müdürlük vasıtasıyla Yönetim Kuruluna yapılır.

İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Genel Müdür; yurttan süresiz çıkarma cezalarında uygulamayı, itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurabilir.

♦ Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne Göre Kredi Hangi Durumlarda Kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

♦ Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne Göre Burs Hangi Durumlarda Kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Bütün durumlar yönetmeliğe uygun olarak yazılmıştır.

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

d) Yabancı uyruklu öğrencilere,

e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

g)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

Öncelikli Olarak Burs Verilecek Öğrenciler 

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir