K.V.K. AYDINLATMA VE RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AMACIYLA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Müşterilerimize ve Çalışanlarımıza Saygılarımızla;

Özel hayatınızın gizliliğine önem veriyoruz ve haklarınızı korumak için hukukun gereklerini yerine getirmeyi misyon ediniyoruz.

Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği esas olmak üzere Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlene özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz …………. tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca aşağıda 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızaların temini amacını da taşımaktadır.

Kapsam: Bu aydınlatma metninin kapsamına sitemizi ziyaret edenler de dahil olmak üzere Ziyaretçilerimiz, Potansiyel Müşteriler, Firma Yetkilileri, Çalışan,  İş Ortağı/Tedarikçiler, Firma ve Grup Firma Müşterileri, Çalışan Adayları ve 6698 sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişileri ve kişisel veri sahipleri girmektedir.

6698 Sayılı Kanun’a Göre Tanımlar:

Kişisel Veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yani gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE VERİ SORUMLUSUNUN KONUMU

Şirketimiz ………………. ilgili mevzuat kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haizdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereklerine uyarak kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla; şirketimize yapılan iş başvuruları dahil herhangi bir başvuruda, sizlere sunulan teklif formlarında, sosyal medya olarak ifade edilen alanlarda (Threads, Instagram vb.), yazılı iletişim materyalleri, sözlü iletişim metotları veya elektronik ortamımıza ve internet sitemize giriş yaptığınız anda sistemimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan teknik iletişim dosyaları (cookies, çerez olarak da ifade edilmektedir), fiziki ortamlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz. Bu elde ettiğimiz verileri şirket merkezimizde ve şubelerimizde ilgili kanunun hükümlerinin aykırı olmamak şartı ile saklayabiliriz.

Şirketimiz …………………………. kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde yazan ilkelere uyacağını misyon edinmektedir. Bu ilkeler şunlardır;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme.

“Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza ulaşmak isterseniz aşağıda yer verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu……………………. LTD.ŞTİ / A.Ş. VB.
Adres
Telefon
E-posta

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZİN AMAÇLARI NELERDİR VE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz ilgili kanun kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Elektronik portallarımızdan sorun yaşamadan faydalanabilmeniz amacıyla,
 • Sözleşmesel olarak bir sorumluluk aldıysak ve sizlere karşı yasal yükümlülüklerimiz mevcutsa bunların tam ve gereği gibi ifa edilebilmesini sağlamak amacıyla,
 • Şirketimizin kanunlarda düzenlenen yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla,
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet verilebilmek ve tedarikçilerimizden daha iyi hizmet alabilmek amacıyla,
 • Şirketimizin önem verdiği kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla,
 • Kamu güvenliğine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin mevzuat gereği yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi pazarlamak, pazarlama sonrasında gereken faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek ve e-ticaret mevzuatları gereği yapılması gereken iade, değişim gibi işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • Çalışanlarımızın, eski çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın insan kaynakları ile ilgili süreçlerinin ve faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla,
 • Sizlerle iletişim kurmak amacıyla,
 • Çalışanlarımızın İş Hukuku mevzuatları kapsamında özlük dosyalarının oluşturulabilmesi ve güvenli bir şekilde saklanabilmesi amacıyla.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturabilmek ve bu konu ile ilgili süreçlerin planlanması, bu sistemin mevzuatlar kapsamında denetimi ve icrası amacıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili tercihlerinizi daha iyi analiz etmek ve hizmetlerimizi sizler için daha da geliştirmek için trend ve istatistiksel analizler yapmak amacıyla,
 • Veri sorumlusunun bilgisi ve talimatları doğrultusunda işlenmek şartı ile kampanyalarımız, indirimlerimiz hakkında ve bunların ücretlendirmesi gibi hususlardan hizmet verilen üçüncü kişilerin haberdar edilmesi amacıyla,
 • Şirketimizin işyeri sağlığı ve güvenliği gibi konularda üzerinde düşen tedbirleri alabilmesi amacıyla,
 • Finans ve/veya muhasebe işleri dahil sözleşmesel ve hukuki işlemler için gerekenlerin tesisi ve bu konulara ilişkin süreçlerin takibi,
 • Bilgi kaybı yaşanmaması için bilgilerin kopyalanması, yedeğinin alınması, bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gereken tüm teknik işlemlerin yerine getirilmesi ve bu hususlara ilişkin idari tedbirlerin hazırlanması amacıyla,
 • Siz ziyaretçilerimiz faaliyet alanlarımız kapsamında kalması şartıyla kayıtlarının oluşturulması amacıyla,
 • Her türlü dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve sizlerin güvenliğini korumak amacıyla,
 • Sunduğumuz hizmetlere ilişkin geri dönüş almak amacıyla ve güvenli anketlerin hazırlanabilmesi, hizmetlerimizin tanıtımının yapılabilmesi, pazarlama faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Hangi kanal aracılığı ile geldiğine bakılmaksızın siz kişisel veri sahiplerinin tarımıza ilettiği şikâyet, istek, öneri, dilek ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi amacıyla işlemekteyiz.

Her türlü kişisel verilerinizi size sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla açık rızanıza dayanarak, düzenlediğimiz işbu metinde belirtilmiş olan amaçların ve bu metinin kapsamının haricinde kullanılmamak şartı ile başta K.V.K.K. olmak üzere mevzuatlara uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekteyiz ve saklamaktayız.

Şirketimiz …………. , şirketimizin faaliyet alanları ve sunduğu hizmetler kapsamında oluşturulan her türlü kişisel verilerin kaydını anonimleştirmek şartıyla  saklama hakkını saklı tutar. İlgili mevuzata göre veriler, anonimleştirildikleri zaman bir kişiyi belirleme özelliklerini kaybetmektedirler ve anonimleştirilmiş veri bu kapsamda kişisel veri olarak değerlendirilmez. Gerçek ve tüzel kişilerin anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili tazminat hakkı dahil herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle tazminat hakkı veya herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Şirketimiz ……….’nın yasaların kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukların icrası amacıyla, yasal olarak bu bilgileri istemeye yetkili otoritelerin (kamu kurum ve kuruluşları vb.) bu bilgileri istemesi halinde bu bilgiler paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen durumlar haricinde ticari saiklerle kullanmayacağız veya üçüncü kişilere kişisel verilerinizi vermeyeceğiz.

3- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 Saylı Kanun’un 11. maddesi ilgili kişinin haklarını düzenlemiştir. Buna göre Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi durumlarında ve kişisel verilerin düzeltilmesi durumlarında bu eylemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi istenebilir.)

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 Sayılı Kanun’un 8. Ve 9. maddelerinde kişisel verilerin aktarımı ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılması halleri düzenlenmiştir. Bu maddeler kapsamında bu metnin 2. maddesinde düzenlenmiş hususlar dahilinde yasalarca belirlenmiş amaçlar dahilinde, kişisel verilerinizi; resmi kurum ve kuruluşlar ile ilişki içinde olduğumuz tedarikçi, muhasebeci, hizmet sağlayıcı gibi gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabiliriz.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE BOYUNCA SAKLANACAKTIR?

Kişisel verileriniz saklanma süreleri çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Saklama sürelerinin dayanakları aşağıda yer alan mevzuat hükümleridir. Yasal süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz, veri sorumlularımız tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı), Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı), Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı), Türk Borçlar Kanunu (6098 Sayılı), Bilgi Edinme Kanunu (4982 Sayılı), Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı), İş Kanunu (4857 Sayılı), Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 Sayılı), İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 Sayılı), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 Sayılı), Emekli Sağlığı Kanunu (5434 Sayılı), Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563), Medeni Kanun (4721 Sayılı), Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı), Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı), Kamu Mali Yönetimi Kanunu (5018 Sayılı), İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 Sayılı), Sosyal Hizmetler Kanunu (2828 Sayılı), Adli Sicil Kanunu (5352 Sayılı), Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 Sayılı), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı), İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (6356 Sayılı), Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı), Resmî Gazetelerde Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (27866 Sayılı).

Çerez ve Log Kayıtları: 6 Ay – En Fazla 2 Sene Süreyle Saklanabilir.

Sözleşmelerden Elde Edilen Veriler: Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler: Hukuki İlişki Sona Erdikten Sonra 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri: 2 Sene Süreyle Saklanabilir.

Ticari Elektronik E-Mail Onay Kayıtları: Onayın Geri Alındığı Tarihten İtibaren 1 Sene Süreyle Saklanabilir.

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları: 3 Sene Süreyle Saklanabilir.

Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler: 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde İse 3 Yıl Süreyle, Hukuki İlişki Son Erdikten Sonra 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar: 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İnsan Kaynakları Süreçleri: Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

Üyelik ve Rezervasyona İlişkin Kayıtlar: 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Kanunu Dahilinde Saklanması Gereken Veriler (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Bordro Kayıtları, Yıllık İzin Gün Sayısı Vb.): İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 5 Sene Süreyle Saklanabilir.

Kamera Kayıtları: 2 Sene Süreyle Saklanabilir.

Ziyaret ve Toplantı Kullanıcıların Kaydı: Etkinliğin Sona Ermesinden İtibaren 2 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler: İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Tazminata Sebep Olabilecek Veriler (Performans Kayıtları, Disiplin Cezaları, Fesih Evrakları vb. bunun dayanağı Borçlar Kanunu’dur.) İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine İlişkin Kayıtlar, Sağlık Raporları İşe Giriş Sağlık Testleri, İSG Eğitimleri, vb.): İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Sene Süreyle Saklanabilir.

S.G.K. Mevzuatı Kapsamında Tutulan Veriler (Pirim/Hizmet Belgeleri, İşe Giriş Bildirgeleri, vb.): İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Kanunu Uyarınca: Çalışan ile İlgili Mahkeme/İcra Bilgi Taleplerinin Cevaplanması: İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

İş Başvurusu/Staj Başvurusu/ Başvuru Reddedildiği Zaman Çalışan Aday Başvurularına İlişkin Veriler (Özgeçmiş, Ön yazı, Tavsiye Mektubu, Başvuru Formu vb.): 1 Sene Süreyle Saklanabilir.

Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bilgiler (Huzur Hakkı ve Kâr Payı Ödemeleri vb.): 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

Pay Defterinde Yer Alan Kişisel Veriler: Pay Defterinin Saklanma Zorunluluğu Sebebiyle Süresiz Saklanabilir.

Şirket Faaliyetleri Uyarınca, Saklanması Gereken Ticari Defterler, Ticari Defterlerde Yer Alan Kayıtlara Dayanarak Oluşturulan Belgeler, Finansal Tablolar vb. Sebeplerle İşlenen Kişisel Veriler: 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

Genel Kurul İşlemleri Uyarınca İşlenen Veriler: 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

Tüketicinin Bilgilendirilmesine ve Cayma Hakkını Kullanabilmesine İlişkin Sesli veya Elektronik Ortamdaki Bilgiler: 3 Sene Süreyle Saklanabilir.

Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler: 10 Sene Süreyle Saklanabilir.

Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak Ya Da Kutlama ve Temenni Gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları: 1 Sene Boyunca Saklanabilir.

Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak Ya Da Kutlama ve Temenni Gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları Dışındaki Veriler: 1 Sene Boyunca Saklanabilir.

Şirketin Wİ-Fİ Ağına Erişim Sağlayan Ziyaretçilerin Kişisel Verileri:
2 Sene Boyunca Saklanabilir

Fatura/Gider Pusulası/Makbuz Gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması Gereken Belgelerle İşlenen Kişisel Veriler: 5 Sene Boyunca Saklanabilir.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Şirket İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı Esnasında İşlenen Trafik Bilgileri (IP Adresleri, Verilen Hizmetin Başlama ve Bitiş Zamanı, Yararlanılan Hizmetin Türü, Aktarılan Veri Miktarı ve Varsa Abone Kimlik Bilgileri vb.): 2 Sene Boyunca Saklanabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin Zorunlu Olması Sebebiyle İşlenen Kişisel Veriler (Ürün Kurulum Tarihi, Müşteri İletişim Bilgileri vb.): 15 Sene Boyunca Saklanabilir.

Müşteri Bilgilerinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 82. Maddesi Uyarınca Ticari Defter ve Kayıtlara Dayanak Teşkil Eden Faturaların Düzenlenmesine İlişkin Kişisel Veriler: 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikâyet/Önerilerine İlişkin Çağrı Kayıtları vb.) 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (Örneğin: Cookies Olarak Da Bilinen Çerezler, Linkedin, Kariyer.net Gibi Alanlar Üzerinden Profillemeye İlişkin Veriler): 13 Ay Boyunca Saklanabilir.

Çalışanların Kişisel Verilerinin Yer Aldığı Ortamlara İlişkin Yaptığı Erişimlerin Log Kayıtları: En Az 2 Yıl Olmak Suretiyle İş Davalarına Konu Olabilmesi Sebebiyle 10 Sene Boyunca Saklanabilir.

UYARI!!!!

Ne tür kişisel verileri kaydedeceğinizi tespit edip saklama sürelerini kesin olarak belirleyiniz. Saklama sürelerini ilgili mevzuatlardan mutlaka tekrar kontrol ediniz. Aynı konuya ilişkin farklı süreler söz konusu olabilir bu durumda hangi kanun kapsamında verileri sakladığınızı tespit ediniz. Özel kanun-genel kanun ayrımına dikkat ediniz. Hak kayıplarına uğramamak için hukukçulara danışmanızı tavsiye edilmektedir.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLER İLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz tarafımızla hukuki ilişki kurduğunuz zaman ve ilişkinin devamı boyunca bizzat tarafınızdan, üçüncü kişilerden, yasal mercilerden yazılı veya sözlü bir şekilde ve dijital, elektronik olarak tanımlanan alanlardan, tarafımıza ilettiğiniz yazılı beyanlarınızdan veya şifahi görüşmeler ile elde edebilir. Bu yöntemler ile elde edilen verileriniz ilgili mevzuatların belirlediği kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar dahilinde işlenebilecek, aktarılabilecek ve paylaşılabilecektir.

7- BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Kanunların sizlere tanıdığı haklar doğrultusunda bizimle dilekçe ile iletişime geçebileceğiniz gibi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile de ulaşabilirsiniz. Posta yolu ile noter aracılığı ile iletişime geçmeniz de mümkündür. ……………………. Aracılığı ile de ulaşabilirsiniz. Kimliğinizin belirlenemediği her türlü belgeler ile talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formlar ile tarafımıza başvurduğunuzda bu başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurularınız kimlik doğrulaması işleminden geçtikten sonra kabul edilecek olup talepleriniz, ilgili mevzuat gereği talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahibi olan sizler adına üçüncü kişiler başvuru talebinde bulunacaksa 3. kişinin mutlaka veri sahibi tarafından noter onaylı vekaletnameye sahip olması gereklidir. Yasal mevzuatlar aksi bir durumu düzenlemediği sürece başvurular ücretsizdir.

8- BEYANLARINIZ

……………….. Ltd. Şti. / A.Ş. uhdesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verilerimin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında belirlenen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu konuda tarafıma ……………….. Ltd. Şti. / A.Ş. ‘nin ilgili kanunlar kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir aydınlatma yaptığını, aydınlatma metnini baştan sona okuyup anladığımı; paylaştığım kişisel verilerimin ……………….. Ltd. Şti. / A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir