Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur. Bu cezayı alanlar, seferberlik ve savaş hâlleri haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde herhangi bir şekilde görev alamazlar. Yazıya başlamadan önce şu hususun belirtilmesinde fayda vardır. Disiplin cezaları ile adli cezalar birbirinden farklı olgular olup ayırma cezası almanız adli soruşturmaya engel olmadığı gibi her adli ceza da ayırma cezası aldığınız anlamına gelmemektedir. Disiplin cezaları adli kovuşturma yapılmasına engel değildir. Sadece şartlar gerçekleşirse ayırma cezası alırsınız. Her duruma göre farklı değerlendirme yapılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nin 21. maddesi bu hususu düzenlemiştir.(1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.(2) Bu Yönetmelik kapsamında ayırma cezası gerektiren disiplinsizliğin oluştuğunun şüpheye mahal vermeyecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesi durumunda; a) Personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması, b) Disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza kanunlarına göre mahkûm olması ya da olmaması, personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmez.”

Size Bir Özet:

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasını gerektiren davranışlar aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak ve gayri tabii mukarenette bulunmaktır (örn: eşcinsel ilişki). Adli yargılama sonucu verilen cezaya göre TSK’den ayırma cezası almak ile disiplinsizlik sonucu ayırma cezası almak farklıdır. Aşağıda adli yargılama sonucu alınan TSK’den ayırma cezası da incelenmiştir.

  • Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç olmak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirmektir.
  • Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.
  • Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.
  • Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamaktır.
  • İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır.
  • Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar hâlinde bulunmaktır.
  • Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık hâline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır.
  • İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmektir.
  • Gayri tabii mukarenette bulunmak:  Doğal olmayan yoldan cinsel davranışta bulunma. Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır.

Eşcinsel ilişki yaşayan askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılacağına ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği iddiası ile iptali istenmişse de “askerlik hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamayı amaçladığı” gerekçesiyle, Anayasa’ya uygun bulunuştur.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan yedek subaylar, ilgili kanunlara göre belirlenen kalan askerlik hizmetlerini er rütbesi ile tamamlarlar.

Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası Verilmesi

En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on sekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak ya da en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuz beş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme olarak kabul edilir ve sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmalar hakkında ayırma cezası verilir. Burada dikkat edilmesi gereken toplam ceza puanı ile toplam alınan ceza miktarının farklı olmasıdır. Yani disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde toplam 5 defa ceza almışsınızdır ama puan olarak 18 disiplin puanını geçmiştir bu durumda da ayırma cezası verilecektir. Disiplinsizliğin işlendiği tarihten geriye doğru; iki yıl içinde aynı disiplinsizlikten dolayı disiplin cezası alınmış olması veya bir yıl içinde aynı derece cezayı gerektiren başka disiplinsizliklerden dolayı iki defa ceza alınmış olması hâllerinde, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilemez. Puanlama ise şu şekildedir:

CEZANIN CİNSİCEZA PUANI
Uyarma1
Kınama1,5
Hizmete kısmi süreli devam2
Aylıktan kesme3
Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen)3,5
Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen)4,5
Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen)4
Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen)4,5

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası Sonuçları

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesidir. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

A) Askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi,

B) Subay, astsubay, uzman jandarma ve devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kabul edilmeme, sonuçlarını doğurur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezasını Kim Verir ?

T.S.K. Disiplin Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrasında silahlı kuvvetlerden ayırma cezası; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir ve ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile yerine getirilir. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından verilir ve yerine getirilir. 

Bu maddede dikkat edilmesi gereken ayırma cezasını kimin yerine getirdiğidir diğer bir ifade ile ayırma cezası disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Yani yüksek disiplin kurulu kimseye ihtiyaç olmadan da tahkikat ve soruşturma yapabilir. Disiplin amiri disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olan, amir konumunda olan ve disiplin cezası verilecek kişinin subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsünde olması hâlinde, ilgili mevzuata göre bu personele sicil verme yetkisi olan kişilerdir.

Genelkurmay başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

Bu yüksek disiplin kurullarında kimler bulunur? Bunun cevabı da ilgili kanunun 13. maddesinin 4. fıkrasında mevcuttur. Buna göre kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat ve harekât başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdüründen oluşur. Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanının başkanlığında kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşavirinden oluşur.

Yüksek disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. 

Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarında göz önünde bulundurulur.

Yüksek Disiplin Kurullarının Yetkileri

Yüksek disiplin kurulları; gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin; disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması hâlinde süreci başlatan disiplin amiri tarafından, diğer durumlarda ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar verilecek personelin savunması alınır. Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması hâlinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hâle getiren zorunlu hâller ile 21.madde gereğince verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasında savunma alınmaz. (21. madde disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilen durumları düzenleyen maddedir.)

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasına Karşı Savunma Hakkı

T.S.K. Disiplin Kanunu’nun 13.maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen istisna haricinde (Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin; disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması hâlinde süreci başlatan disiplin amiri tarafından, diğer durumlarda ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar verilecek personelin savunması alınır. Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması hâlinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hâle getiren zorunlu hâller ile 21.madde (disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilen durumları düzenleyen maddedir. Yukarıda anlatılmıştır) gereğince verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasında savunma alınmaz.) disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

Disiplin soruşturması kapsamında alınan ifade, bu madde kapsamında savunma yerine geçmez. Personelin disiplin soruşturması esnasında ifadesi alınmış olsa dahi ayrıca savunması alınır.

İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Üç iş gününden az ve on iş gününden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması istenen kişinin talebi hâlinde, toplamda on iş gününü geçmeyecek şekilde savunma için ilave süre verilebilir.

Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması halinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Bu kapsamda:

a) Kurulda durumu görüşülecek personele toplantı tarihinden en az on iş günü önce tebligat yapılır.

b) Durumu görüşülecek personel, kurul toplantısından en az üç iş günü önce sözlü ifade vermek isteyip istemediğini bir dilekçe ile kurula bildirir. Bu dilekçe kurul dosyasında muhafaza edilir. Bu süre içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunmayanların, dilekçe ile başvuruda bulunmasına veya kurul tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyenlerin bu hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasına Karar Veren Disiplin Kurulu Kararlarına Karşı Nasıl İtiraz Edilir ve Ceza Ne Zaman Kesinleşir ?

T.S.K. Disiplin Kanunu m.42 bu sorulara cevap vermektedir. İlgili maddeye göre disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile hakkında karar verilen kişi tarafından bir üst komutanlığın disiplin kuruluna iletilmek üzere itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir. Cezanın kesinleşmemesi için mutlaka itiraz edilmelidir. Çünkü ceza kesinleştiği an yerine getirilir yani ayırma cezası kesinleştiği an icra edilir. Ayırma cezasının yerine getirilmesinin sonraya bırakılması söz konusu değildir.

İtiraz üzerine üst komutanlık disiplin kurulunun disiplin subayı, dosyanın kendisine ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gerekli incelemeyi yapar ve mütalaası ile birlikte dosyayı disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu en geç on iş günü içinde dosyayı inceleyerek kararını verir. Üst komutanlık disiplin kurulu gerekli gördüğü tahkikatın yapılmasını isteyebilir veya tahkikatı kendisi yapabilir. Bu hâlde tahkikat için geçecek süre on iş günlük süreye dâhil değildir.

Üst komutanlık disiplin kurulu itirazı yerinde görürse yeni kararı kendisi verir. Aksi hâlde itirazı reddeder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Disiplin kurulu ceza vermeyeceği gibi başka bir ceza da tayin edebilir. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus itiraz sonucu verilen kararlara karşı başka başvuru yolunun olmamasıdır. Buradan sonra artık hakkınızı iptal davası açarak aramak zorundasınız. Dava açma süresi, cezanın kesinleşmesinden itibaren başlar. Ancak Türk karasuları dışındaki gemilerde verilen cezalarda, dava açma süresi karasuları dışında işlemez. Bu konuda mutlaka bir avukata başvurmalısınız. Çünkü dava açmak için gereken sürelerin kaçırılmaması ve hızlı aksiyon alınması için bir profesyonel gerekmektedir.

Dava açma süresinin, cezanın kesinleşmesinden itibaren başladığı ifadesi 6413 sayılı kanunda mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nde ise dava açma süresinin; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından verilen kararın; bu Yönetmelik kapsamına giren diğer personel hakkında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başladığı ifade edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası Zamanaşımı

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilemez.

Disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

Fiilin disiplin cezasını gerektirdiği savcılık, mahkeme, disiplin kurulu tarafından anlaşılırsa, yukarıdaki fıkralarda belirtilen zamanaşımı süreleri, bu konu ile ilgili karar veya hükmün kesinleşerek evrakın yetkili makama iade edildiği tarihten itibaren başlar.

Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.

Tahkikat Aşaması

Disiplin kuruluna sevk edilmesi gereken disiplinsizliklere ilişkin disiplin soruşturma evrakı, disiplin amiri kanaat raporu da eklenerek yetkili disiplin kurulunun bulunduğu yerdeki disiplin subaylığına, disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde gönderilir.

Disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonunda;

a) Adli veya askeri mahkemelerin görevine giren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi hâlinde dosyanın bir suretinin görevli mercie gönderilmesine,

b) Disiplin kurulunun görev alanına girmeyen bir disiplinsizlik tespit edilmesi hâlinde, gerekçesi ile birlikte evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesine,

teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar verilir.

Dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesine teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar verilmesi hâlinde; disiplinsizlik yapan personele, hakkında iddia olunan hususlar, dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesinden önce disiplin subayı tarafından hazırlanacak bir yazı ile bildirilir.

Disiplin kurulu, gerekli tebligatların ve hazırlığın yapılmasının ardından teşkilatında kurulduğu komutan veya amirin emri ile toplanır.

Disiplin kuruluna sevk edilen personel; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

Tahkikat ile ilgili disiplin kurulu toplantılarında disiplin subayı ile tutanak kâtibinin bulunması şarttır.

Tahkikat ile ilgili oturumların yönetimi ve disiplininin sağlanması disiplin kurulu başkanına aittir.

Tahkikat Sonucu

Disiplin kurulu tahkikat sonucunda; disiplin cezası verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. Yapılan tahkikat sonucunda fiilin disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizlik teşkil ettiği anlaşılırsa buna uygun olarak disiplin cezası tayin edilir. Disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. Disiplin kurulu kararlarının gerekçesinde, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren unsurlar ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve ilgililere tebliğ edilir.

Adli Cezanın Sonucu Olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkartılma

Disiplin cezası olarak verilen ayırma cezası ile adli tahkikat sonucu ortaya çıkan çıkarma cezası birbirinden farklıdır. Askeri ceza kanunu bu hususu düzenlemiştir. İlgili kanunun 30. maddesine göre aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, silahlı kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde,

B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, mahkemece üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma cezası da verilebilir.

Hakkımda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Verildi Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası Alır Mıyım ?

Askeri Ceza Kanunu’nun ek 17. maddesi hangi durumlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanmayacağını belirtmiştir. Buna göre:

Sırf askerî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezasına hükmedilmesi.

Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.

Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi, durumlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Sırf askeri bir suçtan dolayı altı aydan daha az hapis cezasına mahkum olunmuşsa HAGB kararı verilecektir. Böyle bir durumda hüküm henüz açıklanmadığından çıkarma cezası için şartlar gerçekleşmeyecektir. Altı aydan az ceza sonucu hükmedilen HAGB kararı için çıkarma cezası verilemeyecektir. Fakat dikkat edilmesi gerekilen husus, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde sonuç ne olursa olsun çıkarma cezası gerektirmektedir. 

Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması Sonucu Silahlı Kuvvetlerinden Çıkartılma

Subaylar, astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası verildiği takdirde, bu fer’i cezaya karşılık o kadar süre açığa çıkarılmalarına hükmolunur. Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir.

Bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hükümlülük halinde, bu kanunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir.


yazar:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir